"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Information till forskningspersoner

Är du en person med erfarenhet av att ha eller ha haft stödperson? Vi söker dig för deltagande i ett forskningsprojekt om stödpersonsuppdraget. Här får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Vad är det för ett projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Forskare vid Umeå universitet och Luleå Tekniska universitet studerar vilka erfarenheter personer med psykisk ohälsa, sjuksköterskor, läkare och stödpersoner har av stödpersonsuppdraget. Detta för att öka kunskapen om stödpersonsuppdraget och bidra till bättre vård som främjar återhämtning. Du tillfrågas för att du har erfarenheter av stödpersonsuppdraget antingen genom att du vårdats enligt LPT eller LRV, för att du är sjuksköterska eller överläkare inom psykiatrisk/rättspsykiatrisk vård eller för att du via Patientnämnden har ett uppdrag som stödperson. Projektet har annonserat efter deltagare via intresseorganisationer, professionsföreningar och Patientnämnden och det är genom att du själv visar intresse att delta som forskarna får uppgifter om dig.

Forskningshuvudman för projektet är Umeå universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är Dnr 2022-06503-01.

Hur går projektet till?

För deltagande i projektet medverkar du vid en intervju. Du och den som intervjuar dig kommer överens om var intervjun genomförs. Det kan innebära att ni ses på en plats, hörs via telefon och eller möts via exempelvis Zoom. Intervjun beräknas ta mellan 30-60 minuter med tid för paus om du önskar det. Den som intervjuar dig är antingen forskare eller studerar till specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård. Den personen kommer att ha frågor om dina erfarenheter av stödpersonsuppdraget, vilka hinder och möjligheter som finns och vilka förslag du har till utveckling av uppdraget. Intervjun spelas in och sparas som ljudfil.

Möjliga följder och risker med att delta i projektet

Under intervjun finns det en risk för att du påminns om situationer som känts svåra för dig under intervjun. Om det händer finns möjlighet att ta en paus och att samtala med den som intervjuar dig utan att det spelas in. Den som intervjuar dig kan också hänvisa dig till lämplig instans som du kan vända dig till efter intervjun om du så önskar.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. För att skydda dina uppgifter följer projektet EUs dataskyddsförordning. De uppgifter som samlas in är de du själv delar med dig av under intervjun, exempelvis det du berättar om samt information om din bakgrund, ålder och kön. Dina svar och uppgifter kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Uppgifterna förvaras i låsbart och brandsäkert skåp. Enbart medverkande i forskargruppen kommer att ha tillgång till uppgifterna. I det material som analyseras har namn på personer och orter raderats för att värna om din konfidentialitet. När projektet avslutas arkiveras uppgifterna i enlighet med Umeå universitets rutiner och Arkivlagen.

Ansvarig för dina personuppgifter är Jenny Molin, Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen.

Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta huvudansvarig forskare Jenny Molin, se kontaktuppgifter nedan.
Dataskyddsombud nås via pulo@umu.se.
Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Om du vill ta del av dina egna data och resultatet av studien kan du kontakta huvudansvarig forskare Jenny Molin, se kontaktuppgifter nedan.

Försäkring och ersättning

Du får ingen ersättning för att delta i projektet och i anslutning till och under intervjun är det din egen försäkring som gäller.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka dig på något sätt.
Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den huvudansvarig forskare Jenny Molin, se kontaktuppgifter nedan.

 

Huvudansvarig forskare för projektet är

Jenny Molin
Universitetslektor, universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 91

Samtycke till att delta i studien

Jag har tagit del av skriftlig information om studien.
Senast uppdaterad: 2023-02-15