"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Renskötande samers arbetsmiljö och psykosociala hälsa i norra Sverige

Doktorandprojekt I detta projekt undersöks renskötande samers arbetsmiljö och psykosociala hälsa i norra Sverige. Data från tidigare enkätstudie om urfolket samernas hälsa, livsvillkor och levnadsvanor, som Folkhälsomyndigheten publicerade 2023, kommer att användas i en ny tvärsnittsstudie.

Den första publicerade rapporten från enkätstudien visade att samerna som grupp rapporterar signifikant högre nivåer av belastningsergonomiska problem och smärtor i rörelseapparaten jämfört med allmän befolkning i Sverige. Samerna som grupp är också mer utsatta för trakasserier och har oftare suicidtankar. Det saknas fortfarande bra studier av upplevd arbetsmiljö och hälsa för gruppen renskötande samer.

Doktorand

Nalika Tjärnberg
Forskarstuderande
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-04-16

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Renskötsel är ett fysiskt tungt arbete med ökad risk för olyckor. Renskötande samers globala livsmiljö och arbetsmiljö hänger också tätt samman. Det finns uppgifter om att psykosociala problem relaterade till arbetet kan ha stor betydelse för gruppens hälsa.

I delarbete 1, som är förankrat och godkänt av Svenska Samernas Riksförbund (SSR), fokuseras på enkätdata för gruppen renskötande samer. Det finns ca 4600 renägare i Sverige och 40% av dem är kvinnor. Antalet personer som hör till en sameby och är yrkesverksamma inom rennäring är däremot färre. Enkätdata om arbetsmiljöfaktorer och hälsa kommer att undersökas och jämföras med icke-renskötande samer och allmän svensk befolkning. Könsspecifika analyser genomförs för att få kunskap om ev. könsskillnader och genusaspekter.

I delarbete 2 genomförs individuella intervjuer av renskötande samer som sökt hälso- och sjukvård, och som själva bedömer att vårdbehovet helt eller delvis beror på psykosociala faktorer. Rekrytering kommer att ske från hälsocentraler som är belägna i områden där samebyar är belägna och i samverkan med regionernas Kunskapsnätverk för samisk hälsa och SSR. Minst 10 personer kommer att rekryteras och hälften av dem ska bestå av kvinnor. Syftet med intervjustudien är att få en bättre förståelse för hur renskötare upplever sin arbetssituation och vad som har betydelse för den, i vilken mån de själva kan påverka den, och om upplevelser skiljer sig mellan män och kvinnor.

Målsättning

Detta projekt kan guida och vägleda i utveckling av framtida strategiska åtgärder på individ-, grupp- och samhällsnivå för att förbättra arbetsvillkoren och främja hälsa inom gruppen renskötande samer. Syftet med projektet stämmer väl överens med regionernas aktuella strategi "God och nära vård", där fokus ligger på att arbeta mer proaktivt och samskapande med invånarna.

Huvudhandledare

Lisbeth Slunga Järvholm
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 24 54
Senast uppdaterad: 2024-04-19