"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samisk för- och tidighistoria i västra Barentsområdet

Forskningsprojekt Ett nätverk för forskning om samisk förhistoria och tidighistoria med målsättning att åstadkomma: Internationella forskarkurser i Samisk arkeologi; vetenskapliga konferenser och workshops; en webportal för samisk arkeologi.

Målsättningen är att öka kunskaperna om samisk forntid och tidighistoria i det västra Barenstområdet. Att genom utbildning i arkeologisk och miljöarkeologisk metod och teori öka förståelsen och kunskaperna om samspelet mellan olika kulturyttringar och miljöbetingelser inom området. Fältstudier är därför mycket viktiga inslag i forskarkurserna och i forskningen som kommer att bedrivas i detta nätverk.

Projektöversikt

Projektperiod:

2006-09-01 2009-08-31

Finansiering

Finansår , 2006, 2007, 2008

huvudman: Thomas Larsson, finansiar: NordForsk, y2006: 323, y2007: 323, y2008: 323,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Projektbeskrivning

Nätverkets upplägg tar fasta på att åstadkomma: Internationella forskarkurser i Samisk arkeologi; vetenskapliga konferenser och workshops; en webportal för samisk arkeologi.
Samarbetspartners är universiteten i Tromsö, Helsingfors, St. Petersburg och Petrozavodsk.

Syfte och mål: Att väsentligt öka kunskaperna om samisk forntid och tidighistoria i det västra Barenstområdet. Att genom utbildning i arkeologisk och miljöarkeologisk metod och teori öka förståelsen och kunskaperna om samspelet mellan olika kulturyttringar och miljöbetingelser inom området. Fältstudier är därför mycket viktiga inslag i forskarkurserna och i forskningen som kommer att bedrivas i detta nätverk.
Arkeologi är ett mycket viktigt ämne i utforskandet av det samiska kulturområdet, eftersom skriftliga källor som berör samiska grupper i Norden först dyker upp under 1600-talet. Dessa källor är skrivna "av utomstående för utomstående" och ofta i specifika religiösa eller politiska syften, som kristnadet eller skattläggning av samiska grupper. Arkeologiska undersökningar av samiska lämningar (t ex. hyddbottnar, gravar eller offerplatser)representerar istället de samiska kulturernas "egna texter", som skrivits in och bevarats i landskapet till våra dagar. Det är med hjälp av arkeologiska metoder som vi kan "läsa" denna materiella kultur och därför är den arkeologiska forskningen och forskarutbildningen riktad mot det samiska området central för vår vidare kunskapsuppbyggnad inom det nordliga området.
Inom nordisk och rysk arkeologi är forskning och forskarutbildning med inriktning mot det samiska området i dagsläget mycket svagt representerad och med låg status. Det västliga Barentsområdets kulturer och identiteter under förhistorien och den tidiga medeltiden finns inte med i de forskarutbildningar och kurser som ges vid universitet i Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Den arkeologiska forskning som bedrivs i området är i hög utsträckning styrd av ett nationellt tänkande och starkt begränsad av språkbarriärer.
Ett viktigt långsiktigt och strategiskt mål för nätverket är att "sudda ut", eller åtminstone minska, de begränsningar som nations- och språkgränser idag sätter på utbildning så väl som forskning om samisk kultur. En satsning på en forsknings- och utbildningsmiljö inom denna sektor bedöms som central för att kunskaperna om de samiska samhällenas för- och tidighistoria i Norden och västra Ryssland ska kunna utvecklas på ett bärkraftigt och internationellt slagkraftigt sätt.
Det har alltid varit ett ytterst begränsat antal forskarstuderande inom ett fält som samisk arkeologi. När detta fält splittras upp som mariginella nischer inom respektive lands generella forskarutbildning är det självklart att en internationell infrastruktur är av stor och avgörande betydelse för att ge forskarstuderande i samisk arkeologi en god och stimulerande utbildning.

I detta projekt har vi samlat den ledande kompetensen i Norge, Sverige, Finland och Ryssland för att forska och utbilda om samisk kultur, identiteter och miljöer i norra Fennoskandia. Sammanlagt 63 personer från de fyra länderna är inkpopplade i detta nätverksbygge - vilket är en enastående kraftsamling inom nordlig arkeologi.

Planerade aktiviteter:
2006, oktober: Upptaktsmöte, Rovaniemi.

2007, juni: Forskarkurs och workshop (fältkurs), 2 veckor, Kolahalvön: "Environmental and Cultural perspectives on the western Barents Region 5000 BC to AD 1400".

2007, oktober: Workshop, Helsingfors: "Prehistoric Identities, Cultures and Interaction in the North".

2008, mars/april: Forskarkurs, 2 veckor, Tromsö (delvis fältkurs): "Sami Archaeology and Contemporary Scociety".

2008, september: Konferens, St. Petersburg.

2009, maj: Forskarkurs, 2 veckor, Umeå: "Sami Archaeology and Cultural Heritage".

I dagsläget deltar 10 forskarstuderande i projektet. Vår målsättning är att under projekttiden knyta fler nya doktorander till projektet och, framför allt, knyta ryska forskarstuderande till nätverket.

Ämnen: Arkeologi, Historia
Senast uppdaterad: 2019-09-18