"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samiska språkens historia i det sydsamiska området

Forskningsprojekt Samiskans historia är ännu i flera avseenden outforskad. Sydsamiskan förefaller t.ex. ha blivit åtskild från övriga samiska språk betydligt tidigare än vad man tidigare har antagit. I detta projekt kommer (syd)samiskans historia att studeras.

Det umesamiska språkområdet verkar ha varit ett område för språkmöte, där talare av en nordlig och en sydlig samiska har mötts under historiens gång. Detta språkmöte kan ha skett för ett tusen år sedan eller något tidigare. Mycket tyder också på att sydsamiskan kan ha blivit åtskild från övriga samiska språk långt tidigare än vad man tidigare har antagit. I denna studie kommer de språkhistoriska förhållandena i det ume- och det sydsamiska området att undersökas.

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-02-22 2010-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Projektbeskrivning

Det umesamiska språkets bakgrund är i många avseenden gåtfull. Ordförrådet i umesamiskan är till övervägande del centralsamiskt medan det i fonologiskt och morfologiskt hänseende mer liknar sydsamiskan. Detta senare faktum har bidragit till att umesamiskan har klassificerats som en sydsamisk dialekt. Mycket talar dock för att de umesamiska talarna historiskt sett har talat en centralsamisk dialekt och under mycket lång tid – i hundratalas år – varit i nära kontakt med sydsamiska talare och att denna kontakt har bidragit till att förändra deras språk (eller att de umesamiska talarna ursprungligen talat sydsamiska men sedan – under långvarig kontakt med centralsamiska talare – anpassat sitt språk till centralsamiska). Under alla förhållanden tycks det umesamiska området ha varit ett område för språkmöte mellan sydsamiska och centralsamiska talare. Detta språkmöte kan hypotetiskt ha skett under perioden 500 e.Kr. till ca 1000 e. Kr. och skulle ha uppstått då en centralsamisk befolkning som bodde efter kusten i Bottniska viken gjorde (säsongsvisa) jaktturer inåt landet och att de av någon anledning bosatte sig kvar i inlandet omkring år 1000 e.Kr. eller något senare. Det finns både språkliga data och arkeologiska fynd som stödjer en sådan hypotes. Sydsamiskan skiljer sig väsentligt från andra samiska språk i fråga om fonologi/morfofonologi, ordförråd och syntax, att dessa skillnader inte kan förklaras på annat sätt än att sydsamerna under mycket lång tid – tusentals år – har varit åtskilda från talare av andra samiska språk.

Ämnen: Samiska
Senast uppdaterad: 2019-09-18