"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skolans digitalisering – en regional studie av den femte vågen av IT i skolan

Forskningsprojekt I det här projektet är intentionen att följeforska om det arbete som kommuner och andra skolhuvudmän iscensätter för att arbeta med initiativen och aktiviteterna som föreslås i handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet, och göra det utifrån verksamhetsteoretiskt perspektiv.

Syftet med projektet är att kartlägga och förstå de förutsättningar för skolans digitalisering som kan urskiljas i studiens ingående kommuner, samt hur förutsättningarna ligger till grund för iscensättande av utvecklingsarbeten i området skolans digitalisering. Av särskilt intresse är att identifiera i vilken mån digitalisering erbjuder möjligheter och svårigheter i verksamheten så som det upplevs av verksamhetens deltagare.

Projektansvarig

Ola Lindberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 38

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Finansiering

Lärarhögskolan, Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Projektets design för kartläggning och följeforskning preciseras i fem faser:

Fas 1

Initial kartläggning av hur verksamheten planeras utifrån handlingsplanen för skolans digitalisering. Särskilt uppmärksammas förståelser av nuvarande undervisnings- och lärandepraktiker. Metod för datainsamling: Semi-strukturerade intervjuer med skolchef/motsvarande i de till studien avgränsade kommunerna. Tidig vår 2020.

Fas 2

Utifrån resultatet av kartläggningen utvecklas instrument för att synliggöra förståelser av skolans digitalisering, underlag SKL självskattningsverktyg LIKA samt EU självskattningsverktyg Selfie samt även webbverktyget Digital mognad. Tidig höst 2020.

Fas 3

Genomlysning med självskattningsverktyg. Deltagande kommuner genomlyses med verktyg utvecklade under fas 2. Kommunnivå motsvaras av skolchef, skolledningsnivå motsvaras av ett urval av skolledare där urvalet bestäms av kommunstorlek och antal skolor i kommunen, lärarnivå som följer av urvalet av skolledare. Senare delen av våren 2021.

Fas 4

Följeforskning av tre utvalda kommuner. Utifrån utfallet av fas 1 och fas 3 följs två-tre kommuner som visar variation i sätt att iscensätta utvecklingsarbete som rör skolans digitalisering. Urval sker utifrån de kartläggande intervjuerna med skolchef/motsvarande i fas 1 och utifrån resultat på självskattningsinstrument i fas 3. Hösten 2021 till våren 2022.

Fas 5

I projektets avslutande fas ligger att sammanfatta, kommunicera och sprida forskningsbaserade kunskapsfynd och gjorda praktiknära erfarenheter lokalt, regionalt och nationellt. Arenor är seminarier, skolkonferenser och sociala medier. Hösten 2022.

Senast uppdaterad: 2022-02-16