"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

STINA MANNHEIMER: Faktorer som påverkar beslutfattande angående läkemedelsanvändning

för multisjuka patienter i primärvården, och utfall av personcentrerad vård

Doktorandprojekt som deltar i Nationella forskarskolan i Allmänmedicin.

Långt ifrån alla multisjuka äldre följer läkarens ordinationer för dagliga läkemedel. En orsak kan vara upplevelse av att inte få gehör för personliga preferenser. Personcentrerad vård där läkare och patient delar beslutsfattandet om läkemedel syftar till att skapa en behandlingsplan i samförstånd. Vi vill undersöka hur patienter och läkare upplever kommunikationen kring läkemedel samt utvärdera om personcentrerad vård kan ge en mer regelbunden läkemedelsanvändning.

Doktorand

Stina Mannheimer
Doktorand, Göteborgs Universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-01-01

Projektbeskrivning

Syfte

Det övergripande syftet med avhandlingen att skapa djupare kunskap om faktorer som påverkar multisjuka äldre och deras val av att ta mediciner, samt hur PCV påverkar läkemedelsanvändning.

Metod

Delstudie I och IV är kvalitativa studier. Delstudie I, en intervjustudie som publicerades 2022 i British Journal of General Practice Open, utforskade hur sköra äldre med hemsjukvård upplever sin vardag med polyfarmaci, dvs bruk av 5 eller fler läkemedel dagligen. Data analyserades med induktiv tematisk analys. Delstudie IV blir en fokusgruppstudie med syfte att utforska hur personal i primärvården ser på sin roll i att stötta patienter med kronisk sjukdom till rationell läkemedelsanvändning. Data kommer att analyseras genom en metod för fokusgrupp-analys framtagen av Krueger och Casey.

Delstudie II och III är båda sekundära registerbaserade analyser, där data används från den randomiserade kontrollerade studien PROTECT (Person-centred care at distance), som undersöker effekterna av PCV givet genom en digital plattform och telefonstöd for patienter med KOL och/eller hjärtsvikt i primärvården. Denna data kommer att kopplas till registerdata från Läkemedelsregistret, från vilken man kan räkna ut graden av följsamhet till läkemedel.

I delstudie II är målsättningen att utvärdera om PCV kan leda till att patienter i högre grad använder förskrivna läkemedel för KOL och/eller hjärtsvikt. Delstudie III syftar till att utforska om särskilda faktorer, som kan vara kopplade till patienten eller själva vårdprocessen, kan korrelera till grad av uthämtning av läkemedel för KOL och/eller hjärtsvikt. Variationer i uthämtningsmönster kommer att analyseras med hjälp av Group-based trajectory modelling, som är en statistisk metod framtagen för att följa ett utfall över tid. Förhoppningen är att hitta faktorer som kan predisponera för irrationell läkemedelsanvändning, och följa effekten hos dessa patienter av PCV.

Relevans

Detta avhandlingsarbete om PCV för personer med kronisk sjukdom i primärvården syftar till att bidra med en ökad förståelse för faktorer som påverkar beslut om läkemedel, från både patienters och vårdgivares perspektiv. Med en åldrande befolkning och utbredd användning av multipla läkemedel är denna typ av kunskap av stor vikt för att öka säkerheten i patienters läkemedelsanvändning i daglig praxis och förbättra förutsättningarna för personcentrerad vård.

 

 

Universitetstillhörighet

Göteborgs Universitet

Huvudhandledare

Andreas Fors, Universitetslektor

Senast uppdaterad: 2024-02-01