"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utvärdering av faktorer som kan förändra och prediktera smärtupplevelse

Forskningsprojekt Att förebygga akut smärta är en viktig del inom postoperativvård eftersom svår smärta kan bidra till postoperativa komplikationer och utveckling av långvariga smärttillstånd. I projektet kommer vi att undersöka hur och varför tillstånd som ångest och stress påverkar akuta smärtupplevelser och utvärdera om och hur mänsklig beröring minskar ångest, stress och smärta.

Syftet med projektet är att undersöka hur subjektiva upplevelser som stress och ångest påverkar smärtupplevelser och hur mänsklig beröring förändrar stress, ångest och smärta. Två transmittorsubstanser kommer att mätas i två smärtrelaterade hjärnregioner. Transmittorsubstansnivåerna mäts med magnetkamera och spektroskopi. Vi förväntar oss att det finns ett samband mellan stress, ångest och smärta vilket är associerat med minskning av en hämmande transmittorsubstans (GABA) och/eller ökade nivåer av en stimulerande transmittorsubstans (glutamat) i de utvalda hjärnregionerna.

Projektansvarig

Lenita Lindgren
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 16

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-06-20 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Projektbeskrivning

Vad handlar forskningen om:

Syftet med föreliggande projekt är att förstå hur och varför subjektiva upplevelser som stress och ångest kan påverka smärtupplevelser (delprojekt 1) och hur mänsklig beröring kan förändra stress, ångest och smärta (delprojekt 2). Båda delprojekten inkluderar friska individer. Deltagarna skattar stress och ångest innan transmittorsubstanserna GABA och glutamat mäts i två hjärnregioner med hjälp av magnetkamera och spektroskopi, därefter får deltagarna ett svagt smärtstimuli och skattar smärta. I det andra delprojektet, med samma mätningar, kommer smärtstimuli att kombineras med beröring.

Varför är det viktigt att forska om detta?

Ett stort antal patienter som genomgår kirurgi upplever svår smärta, vilket kan bidra till komplikationer och utveckling av långvariga smärttillstånd. Stress och ångest innan kirurgi kan bidra till utveckling av långvarig postoperativ smärta men den biologiska förklaringen är inte helt klarlagd. För att förebygga akut smärta är det viktigt att förstå de bakomliggande mekanismerna.

På vilket sätt kan den nya kunskapen vara betydelsefull?

Vår forskning bidrar med ny kunskap om hur stress och ångest påverkar smärtupplevelser samt om och hur mänsklig beröring påverkar stress, ångest och smärta. Genom att förstå samband mellan subjektiva smärtupplevelser och biologiska faktorer i olika hjärnområden kan riktade åtgärder ges för att förebygga akut smärta. Genom att förebygga akut smärta kan postoperativa komplikationer och utveckling av långvariga smärttillstånd minskas. Resultatet kan även bidra till ökad förståelse för individer som är känsliga för smärta.

Senast uppdaterad: 2022-09-01