"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utveckling av innovativa digitala strategier för att främja vanor för fysisk aktivitet hos seniorer

Idag vet vi mycket om de många positiva effekterna av träning, även med stigande ålder. Av olika anledningar kan det vara svårt att börja träna och saker kan komma i vägen för att träningen ska bli av. Med hjälp av smarta telefoner och surfplattor kan träningen anpassas efter individens behov och förutsättningar.

För att kunna göra träning mer intressant och motiverande vill vi nu föra en diskussion kring hur digital teknik skulle kunna användas för att motivera till initiering och bibehållande av fysisk aktivitet.

Förfrågan om deltagande

Vi undrar om du som är 65 år eller äldre och bor i ditt eget hem vill delta i vår studie? Du behöver kunna läsa, skriva och tala svenska. Vi kommer att träffas vid minst två tillfällen under perioden februari till juni 2024. Under träffarna kommer vi i mindre grupper (4–6 personer) att diskutera vad som motiverar till att börja träna och hur digital teknik skulle kunna stödja en bibehållen träning. Konstellationen av gruppen kan vara endast seniorer eller en blandning med personer med erfarenheter av fysisk aktivitet, äldres hälsa, beteendevetare och datavetenskap. Gruppdiskussionerna kommer att spelas in på bandspelare. Studien medför inga uppenbara risker.

Hantering av data och sekretess

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Alla ljudinspelningar som samlas in skrivs ut och matas in i kodad form i en datafil. Det kommer inte att kunna gå att urskilja enskilda personers åsikter.

Data från studien lagras så länge som det behövs för att säkerställa forskningens kvalitet men minst i 10 år efter avslutad studie. Umeå universitet ansvarar för hantering av dina personuppgifter och du har rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas, samt att ge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur dina personuppgifter hanteras.

Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. Kontaktuppgifter till Umeå universitet är Umeå universitet, 901 87 Umeå, registrator@umu.se, 090-786 50 00. Umeå universitet har utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet nås på pulo@umu.se eller genom universitetets växel 090-786 50 00. Du kan även kontakta den ansvariga för forskningsprojektet Beatrice Pettersson (kontaktuppgifter nedan).

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta huvudansvarig forskare Beatrice Pettersson (se kontaktuppgifter nedan). Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Resultaten av studien kommer att presenteras genom vetenskapliga artiklar, deltagande vid konferenser samt i en populärvetenskaplig sammanfattning. Data analyseras och presenteras bara för hela grupper.  Inga resultat som presenteras kommer att kunna spåras till dig personligen.

Försäkring och ersättning

Ingen ersättning lämnas för medverkan i studien eller kostnader som kan uppstå på grund av deltagande i studien t.ex. parkering eller resor. Deltagare i studien är försäkrade genom Kammarkollegiet.

Frivillighet

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för projektet (se nedan).

Om du har några frågor kring deltagande eller hur studien går till eller vill anmäla dig, ta gärna kontakt med ansvarig forskare Beatrice Pettersson via mail: beatrice.pettersson@umu.se

Hälsningar

Beatrice Pettersson, Med. Dr.
Universitetslektor i Hälsovetenskap
Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering
Umeå universitet
Telefon: 090 – 786 52 24
E-mail: beatrice.pettersson@umu.se

Senast uppdaterad: 2024-02-01