"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utveckling av digitala strategier för att främja vanor för fysisk aktivitet hos seniorer

Forskningsprojekt Vår befolkning växer, och allt fler går mot äldre åldrar. Med begränsade resurser inom sjukvården blir eHälsa och egenvård av hälsa och fysisk aktivitet alltmer avgörande för att främja äldres hälsa och välbefinnande. Men hur utformar vi egentligen digital teknik så den på bästa sätt kan inspirera och stödja seniorer i att skapa bestående vanor för fysisk aktivitet?

Forskningsprojektet kommer dels att undersöka hur digitala stödstrategier bäst kan utformas för att stödja seniorers skapande av vanor relaterat till fysisk aktivitet, dels hur väl dessa digitala strategier kan stödja förändrade vanor gällande fysisk aktivitet. Resultaten från vår studie kan bidra med förståelse kring hur digital teknik och eventuellt artificiell intelligens kan göra det enklare för seniorer att skapa goda och hållbara vanor för fysisk aktivitet.

Projektansvarig

Beatrice Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 24

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-06-01 2025-06-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Fysisk aktivitet är av stor betydelse för såväl fysisk som mental hälsa och kan förebygga kroniska sjukdomar och fallolyckor. Med begränsade resurser inom hälso- och sjukvård blir e-Hälsa och självhantering av hälsa och fysisk aktivitet allt viktigare för att kunna stödja hälsa och välbefinnande.  Trots detta finns det begränsad kunskap om hur man kan stödja seniorer att initiera och upprätthålla fysisk aktivitet på egen hand med hjälp av digital teknik.

Syftet med detta projekt är att utveckla innovativa digitala strategier för att forma vanor för fysisk aktivitet bland seniorer, med möjlighet att individuellt anpassas med hjälp av artificiell intelligens (AI). Projektet kommer att vara uppdelat i två faser: (1) design- och utvecklingsfasen och (2) genomförbarhetsfas.

Design- och utvecklingsfas

I design- och utvecklingsfasen strävar vi efter att utveckla digitala stödstrategier för beteendeförändring och bildandet av vanor för fysisk aktivitet genom samskapande. Samskapandeprocesserna innebär att forskare tillsammans med personer som anses ha viktig kunskap för området och användare av innovationen arbetar fram en lämplig lösning, oftast genom flertalet workshops. I den första samskapandeprocessen personer med expertkunskap inom beteendeförändring, äldres hälsa och träning, datavetenskap samt seniorer att arbeta tillsammans för att samskapa strategier för att skapa hållbara träningsvanor. 

I den andra samskapandeprocessen kommer workshoppar att genomföras endast med seniorer för att närmare utforska hur och när stöd för att initiera fysisk aktivitet (cues) är lämpligt att mottas och vad en cue kan vara.

Genomförbarhetsfas

I genomförbarhetsfasen kommer de digitala strategierna att genomgå tester med en grupp seniorer som använder en applikation för fallförebyggande träning, där de digitala strategierna är integrerade. Utvärderingen kommer att fokusera på användarupplevelsen, självskattningsmetoder och intervjuer för att säkerställa effektivitet och användbarhet.

Senast uppdaterad: 2024-01-31