"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Prioriterade forskningsområden

Umeå universitet satsar drygt 50 miljoner kronor på tre prioriterade forskningsområden. Det här är en satsning för att ytterligare spetsa till forskningen inom den mångvetenskapliga bredd som är universitetets signum.

De prioriterade områdena är:

Inlärning och hjärnans formbarhet under hela livet

Förmågan till inlärning och minne är grundläggande för mänskligt beteende. Från födseln och framåt skapar vi vanor, lär oss färdigheter, tar till oss kunskap, etc. Hjärnans förmåga att införliva olika erfarenheter vilar på dess formbarhet (plasticitet). Det finns skillnader mellan individer i potential för plastiska förändringar, och sådana skillnader förstärks av åldrande, hjärnskador och sjukdomar. Ett övergripande mål med arbetet inom detta prioriterade forskningsområde är att identifiera och förstå olika faktorer som påverkar individuella skillnader i inlärning och plasticitet över hela livsspannet. Det prioriterade forskningsområdet baseras på en långvarig forskning vid Umeå universitet, med tillgång till relevant infrastruktur såsom databaser, biobanker och hjärnavbildningsmetoder. I denna satsning kommer nyskapade team av produktiva forskare från olika områden sammanföras och förväntan är att detta kommer höja kompetensnivån och ligga till grund för nya forskningslinjer. När det är fullt utvecklat kommer det prioriterade forskningsområdet att möjliggöra studier av livslångt lärande och plasticitet på mekanistiska nivåer som spänner från molekyl och cell, genom strukturella och funktionella hjärnnivåer, hela vägen till tillämpade nivåer som upplevd funktion, lärande i skolor, folkhälsa och samhälle.

Övervinna mikrobiella infektioner

Infektionssjukdomar är ett stort hot mot den globala hälsan med enorm inverkan på enskilda liv och samhällen. Mikrobiella infektioner är komplexa till sin natur, med flera faktorer som påverkar sjukdomens initiering, progression och svårighetsgrad. Att ta nya grepp om denna komplexitet är huvudsyftet med detta prioriterade forskningsområde där klinisk forskning länkas ihop med grundläggande preklinisk forskning, bland annat genom experter inom biologi, kemi och fysik. Det prioriterade forskningsområdet bygger på en mycket stark forskningsbas av banbrytande upptäckter inom infektionsmedicin — kompletterat med nyetablerad beräkningskapacitet inom datadriven biovetenskap. Dessa styrkor kommer att integreras för att tackla kritiska kunskapsluckor inom infektionsmedicin med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Resultatet kommer att gynna forskning, utbildning och sjukvård. 

Växtforskning för en hållbar grön omvandling av subarktis  

Efterfrågan på livsmedel, djurfoder och andra växtbaserade produkter förväntas fördubblas till 2050 och växtforskning är direkt relevant för majoriteten av FN:s Agenda 2030-mål för hållbar utveckling. Umeå universitet utgör tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå en av de starkaste miljöerna för växtforskning i Europa och inom detta prioriterade forskningsområdet ska befintlig forskning stärkas, utvidgas mot nya tillämpningar och nya samarbeten med forskargrupper på andra institutioner ska etableras. Det prioriterade forskningsområdet sträcker sig från grundforskning till tillämpad forskning, omfattar även politiska och ekonomiska vetenskaper och syftar till att främja övergången till en hållbar livsmedels- och skogsproduktion och -konsumtion i europeiska arktis/subarktis.

Urval

Kriterierna för att välja ut områdena är vetenskaplig kvalitet, ämnesmässig bredd, utvecklingspotential samt något som är utmärkande för Umeå universitet eller regionen. Utgångspunkten har varit 24 förslag som universitetets forskare tagit i fram i olika temadiskussioner.

De prioriterade forskningsområdena har kommit ur det arbete och temadiskussioner som startade 2022 utifrån regeringens förslag om att alla lärosäten skulle tilldelas forskningsanslag baserat på specifika profilområden. Nu har Umeå universitetet i stället använt tillfället för att utveckla det strategiska arbetet med att långsiktigt stärka forskningens kvalitet och konkurrenskraft.

 

Senast uppdaterad: 2024-01-31