"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Bild: Erik Vesterberg

Handelshögskolan erbjuder skräddarsydda kompetensutvecklingsprogram för både offentlig och privat verksamhet inom till exempel digitalisering, ledarskap, marknadsföring, projektledning, samhällsekonomi, strategiskt beslutsfattande, offentlig upphandling, prisbildning, projektledning, visualisering och analys av data.

Genomgående bygger Handelshögskolans utvecklingsprogram på att respektera mötande parters kompetens och därifrån utveckla ett erfarenhetsutbyte. Handelshögskolan har en bred och flexibel portfölj av kompetenser att erbjuda som speglar våra expertområden. Vårt ordinarie utbud av kurser erbjuds också till redan yrkesverksamma.

Handelshögskolans övergripande mål för utbildning är att erbjuda en högkvalitativ inlärningsmiljö som stimulerar analytiskt, kritiskt och självständigt tänkande. Utbildningsverksamheten vilar på vetenskaplig grund och bedrivs inom våra huvuddiscipliner, företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Skräddarsydda utbildningspaket

De kompetensområden som erbjuds kan kombineras till utbildningspaket efter de behov som företaget eller organisationen har och anpassas utifrån:

 • bredd (olika områden)
 • djup (olika nivåer)
 • form (på campus, distans eller hos beställaren)
 • tid (reducerad fart, koncentrerad i tid eller ett enstaka tillfälle)

Exempel på utbildningspaket

Nedan följer exempel på utbildningspaket och kompetensområden som kan ingå.

Projektorganisation

 • Projektledning
 • Gruppdynamik
 • Ledarskap

Ledarskap i digital transformation

 • Affärsmodeller
 • Internet of Things
 • Ledarskap

Hållbar utveckling - är det cirkulärt?

 • Cirkulär ekonomi
 • Etik i affärsliv
 • Företagsekonomiska samtidsutmaningar

Strategiskt beslutsfattande - datadrivet

 • Efterfrågeanalys och prissättning
 • Sammanställning och analys av enkätdata
 • Visualisering av data

Marknadsföring - hållbart

 • Business-to-business (B2B)
 • Målgruppsanalys marknadsföring
 • Konsumentmarknadsföring
 • Marknadsföringsetik och hållbarhet

Offentlig upphandling - värde för pengarna!

 • Prisbildning
 • Anbudsutvärdering
 • Kontrakt och uppföljning vid offentlig upphandling

It’s a fact! Eller?

 • Kritisk granskning av statistiska undersökningar
 • Som man frågar får man svar

Som man frågar får man svar

 • Som man frågar får man svar
 • sammanställning och analys av enkätdata

Regionalt, kommunalt beslutsfattande - är det samhällsekonomiskt lönsamt?

 • Prediktiv analys
 • Regional tillväxt
 • Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar

Pris och upplägg

Kontakta oss gärna för en dialog om era behov så skräddarsyr vi ett utbildningspaket som passar och kan också ge ett kostnadsförslag.

Kompetensområden

Affärsmodeller

Modulen behandlar den grundläggande logik som beskriver hur en affärsverksamhet är tänkt att fungera och syftar till att skapa förståelse för en affärsmodells olika delar och hur affärsmodeller kan användas för att utveckla verksamheter.

Affärsplaner

Modulen behandlar arbetet med att försöka förverkliga en affärsidé och syftar till att öka förståelse för innehållet i och arbetet med att upprätta affärsplaner.

Anbudsutvärdering vid offentlig upphandling

Modulen behandlar val av utvärderingsmodell i kombination med adekvata krav och kriterier vid offentlig upphandling och syftar till att ge insikter kring vilka utvärderingsmodeller som är bäst lämpade då det råder osäkerhet kopplat till pris och/eller kvalitet på den upphandlade tjänsten eller varan.

Att utvärdera en process och fatta faktabaserade beslut

Modulen syftar till att ge deltagarna verktyg och en förståelse för att kunna utvärdera en process. I så gott som alla processer finns variationer. Med hjälp av statistiska metoder kan man analysera, reducera och styra dessa variationer. Med rätt analysmetod av tillgängligt data ges möjlighet att fatta faktabaserade beslut.

Business-to-business (B2B) marknadsföring

Modulen behandlar de speciella förutsättningarna och utmaningar som B2B marknadsföring innebär och syftar till att utveckla förståelsen för hur företag bäst marknadsför och säljer till andra företag.

(Centrala) Ramavtal, varukorgar och tilläggs-tjänster vid upphandling

Modulen behandlar centrala dimensioner av kontrakts-tilldelning vid val av leverantör(er) och leverans(er) och syftar till att skapa förståelse för vilka faktorer som bör beaktas vid ramavtals-upphandlingar samt hur ersättningsprodukter och tilläggstjänster bör regleras för att skapa sunda incitamentsstruktur.

Cirkulär ekonomi

Modulen behandlar den cirkulära ekonomins roll i samhället och syftar till att skapa förståelse för de ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där kretslopp dominerar snarare än linjära processer.

Digitalisering: Gamification

Modulen behandlar den digitala teknikens betydelse för företag och syftar till att utveckla förståelse för innovativa sätt att använda spelelement inom verksamheter som inte traditionellt hör samman med spelande.

Digitalisering: Internet of things (IoT)

Modulen behandlar den digitala teknikens betydelse för företag och syftar till att utveckla förståelse för hur uppkopplade prylar har förändrat (och kommer att förändra) förutsättningarna för att driva och utveckla verksamheter.

Efterfrågeanalys och prissättning

Modulen syftar till att ge kunskaper kring vilken typ av information som krävs för att analysera olikheter i efterfrågan mellan olika kundgrupper samt att utifrån det egna företaget genomföra en efterfrågeanalys på företagets varor eller tjänster i syfte att utveckla företagets prissättningsstrategi.

Ekonomisk kalkylering

Modulen behandlar kalkyleringens betydelse för ekonomisk planering och kontroll och syftar till att utveckla kunskapen kring olika kalkylmodeller och dess användbarhet.

Ekonomistyrning

Modulen utgör en introduktion till ekonomistyrningsområdet och syftar till att skapa förståelse för de olika typer av åtgärder som företag kan vidta i sin verksamhet för att uppnå ekonomiska mål.

Elmarknaden

Modulen behandlar vilka faktorer som påverkar hushållens efterfrågan på el med speciellt fokus kring hur hushållen reagerar på prisförändringar samt faktorer som påverkar hushållens framtida efterfrågan på el.

Entreprenörskap

Modulen behandlar entreprenörskap som en dynamisk och social process och syftar till att utveckla förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter.

Etik i affärsliv

Modulen utgör en introduktion till ett etiskt perspektiv på affärsliv och syftar till att skapa förståelse för hur etik inte bara är en restriktion, utan också ger möjlighet till nya, långsiktigt hållbara affärer.

Företagsekonomiska samtidsutmaningar

Modulen behandlar samhällsutvecklingens påverkan på förutsättningarna att driva lönsamma företag och syftar till att öka förståelsen för hur företag kan hantera dessa utmaningar i sin vardagliga verksamhet.

Gruppdynamik

Modulen behandlar utmaningar med att samverka i grupp och syftar till att utveckla individens förståelse för (och förmåga till) problemlösning och beslutsfattande som kräver interaktioner mellan gruppens medlemmar.

Innovation Management

Modulen utgör en introduktion området ’innovation management” och syftar till skap förståelse för hur innovation sker, samt vilka faktorer så väl som ekonomiska och sociala konsekvenser detta innefattar.

Interkulturell kommunikation

Modulen behandlar samspelet mellan människor med olika kulturell och språklig bakgrund och syftar till att skapa förståelse för hur interkulturell kompentens kan bidra till att undvika missförstånd och bygga hållbara relationer mellan människor.

Introduktion till R och R-studio (statistisk programvara)

R är en fri programvarumiljö för statistiska beräkningar och visualisering av data. Syftet med denna modul är att ge deltagarna en introduktion till grunderna i R och R-studio, där R-studio är en praktisk och användarvänlig miljö att arbete med R i.

Konflikthanteringsstrategier

Modulen behandlar betydelsen av konflikthantering för god arbetsmiljö och syftar till att utveckla förmågan att identifiera och konstruktivt hantera konflikter i organisationer.

Konsumentmarknadsföring

Modulen behandlar de processer som skapar kundvärde och bygger starka kundrelationer och syftar till att utveckla förståelse för arbetet med (och metoder för) att fånga befintliga och potentiella kunders intresse för företagets erbjudanden.

Kontrakt och uppföljning vid offentlig upphandling

Modulen behandlar kontraktsutformning och uppföljning vid offentlig upphandling och syftar till att ge kunskaper om hur kontrakt och uppföljningsrutiner kan utformas för att ge förutsättningar för en leverans som stämmer överens med vad som efterfrågas och angetts i anbudet.

Kritisk granskning av statistiska undersökningar

Modulen syftar till att ge deltagarna en grundläggande förmåga att kritiskt granska och utvärdera olika felkällor vid en statistisk undersökning. Under modulen ges en introduktion till grundläggande begrepp inom undersökningsmetodik.

Ledarskap

Modulen behandlar olika perspektiv på ledarskap och syftar till att utveckla individens ledarskapsförmågor i olika kontexter och organisationer, med fokus på samspelet mellan ledare och medarbetare.

Marknadsföringsetik och hållbarhet

Modulen behandlar marknadsföringsbeslut med hänsyn till miljömässiga, sociala och etiska konsekvenser och syftar till att öka medvetenhet och tillgängliggöra verktyg för att analysera etik och attityder relaterade till marknadsföring och hur dessa relaterar till hållbarhetsfrågor.

Motivation

Modulen behandlar de drivkrafter som påverkar människors handlande och syftar till att utveckla förståelsen för de faktorer hos individer som väcker, formar och riktar beteenden mot olika mål.

Målgruppsanalys

Modulen behandlar verktyg för att sammanställa och visualisera den information som finns i insamlat kunddata i syfte ”lära känna sina kunder”. I denna modul kommer deltagarna även att få bekanta sig med olika statistiska metoder som kan användas för att göra kundsegmentering.

Nyckeltalsanalys

Modulen behandlar sätt att värdera ett företags verksamhet och syftar till att utveckla kunskapen kring olika nyckeltal och dess användbarhet.

Organisationskultur

Modulen behandlar organisationskulturens betydelse för organisationer och syftar till att utveckla förståelsen för de sätt som gemensamma värderingar och attityder påverkar organisationsmedlemmars beteende.

Prediktiv analys

Modulen behandlar metoder för att kunna göra prediktiva analyser (prognoser) i syfte att kunna förutse morgondagens behov. Prediktiv analys innebär att man letar mönster och samband i historiska data i syfte att förutspå sannolika kommande utfall.

Prisbildning vid budgivning på offentliga kontrakt

Modulen behandlar olika sätt att utforma auktioner (budgivningsprocesser) och syftar till att ge insikter kring hur en auktions design påverkar förutsättningar för den goda affären.

Projektledning

Modulen behandlar centrala utmaningar med projektledning och syftar till att utveckla individens förmåga att styra, leda och koordinera de aktiviteter och funktioner som innefattas i ett projekts genomförande.

Projektorganisering

Modulen behandlar projektet roll i företaget och syftar till att utveckla förståelsen för projektens förhållande till sin omgivning och de utmaningar detta innebär.

Regional tillväxt

Modulen behandlar olika definitioner av regional tillväxt (befolkningstillväxt, inflyttning/utflyttning, inkomsttillväxt) i syfte att utifrån ekonomisk forskning ge insikter kring vilka faktorer som påverkar den regionala tillväxten.

Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar

Modulen behandlar skillnaden mellan en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning och en kommunalekonomisk investeringskalkyl. Modulen ger kunskaper i alternativ-kostnadsbegreppet samt hur olika investerings-alternativ kan ställas mot varandra för att välja det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv mest lönsamma alternativet.

Sammanställning och analys av enkätdata

Modulen gör en introduktion till hur man deskriptivt och grafiskt kan presentera resultat av genomförda enkätundersökningar. Modulen syftar till att öka kunskapen om att olika variabeltyper kräver olika typer bearbetning och presentation. Modulen ger även en introduktion till sambandsanalys och statistik hypotesprövning.

Socialt entreprenörskap

Modulen behandlar de sociala entreprenörskapets många skepnader och syftar till att skapa förståelse för hur man med hjälp av innovativa och entreprenöriella metoder kan hitta lösningar på nya och gamla samhällsutmaningar.

Som man frågar får man svar

Modulen ger en introduktion till er som ska planera en enkätstudie så att svaren blir rättvisande och användbara. Modulen syftar till att skapa en förståelse för alla stegen i en statistisk undersökning, alltifrån planering och genomförande till enklare sammanställning av resultatet (Excel).

Strategisk marknadsföring

Modulen behandlar analys av marknadssituationen och val av marknadsstrategier för att skapa långsiktigt kundvärde och syftar till att utveckla förmåga att säkra affärsmässigheten i marknadsföringsbeslut.

Tjänstemarknadsföring

Modulen behandlar tjänstemarknadsföringens grunder och syftar specifikt till att öka förståelsen för ’service-dominant logic’ och med detta betydelsen av relationer där företag tillsammans med sina kunder skapar värde.

Utvärderingsmodeller i teori och praktik

Modulen behandlar valet mellan tilldelning av offentliga kontrakt enligt lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktiga pris och olika sätt att ta hänsyn till pris och kvalitet. Utvärderingsmodellens utformning är central för matchning mellan upphandlande myndighet/enhets behov och leverans.

Visualisering av data

Modulen behandlar metoder för att visualisera data. Visualisering kan ske genom diagram, bilder och animering. Modulen syftar till att ge insikt i olika principer och strategier som är centrala för att skapa effektiva visualiseringar av data.

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2022-01-13