"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samverkan inom utbildning

Näringsliv och offentlig sektor kan på flera olika sätt samverka med våra studenter. Genom till exempel gästföreläsningar, examensarbeten, praktikplatser och fallstudier skapar vi förutsättningar för företag, organisationer och våra studenter till ett ömsesidigt utbyte som gynnar alla parter.

Denna samverkan och mötet mellan student och företag/organisation hanteras på olika sätt beroende av verksamhetsområde och storlek. Medan större organisationer har särskilda högskolekontakter med egen budget för uppgiften, kan andra ha betydligt mindre resurser till sitt förfogande. En del samarbeten innebär en längre insats medan andra är kortare, men nog så uppskattade inslag i vår utbildningsmiljö.

Exempel på hur ert företag/organisation kan samverka med oss

Se nedanstående exempel som utgångspunkt och inspiration för vad du och din organisation vill ha för typ av samverkan med Handelshögskolan och våra studenter. Vi är naturligtvis också öppna för att diskutera andra former för samarbete.

Gästföreläsare

I utbildningen är gästföreläsningar ett återkommande och uppskattat inslag. En gästföreläsare kommer i regel in och illustrerar ett specifikt område genom sina erfarenheter från sin organisation. Ett viktigt syfte med gästföreläsningen kan t.ex. vara att illustrera hur ett visst problemområde hanteras i den egna organisationen.

Gästföreläsarna bokas i regel in direkt av kursansvarig lärare som också ser till att gästföreläsaren vet i vilket sammanhang gästföreläsningen äger rum och vilken nivå studenterna läser på.

I takt med en ökad internationalisering av Handelshögskolan ser vi väldigt positivt på gästföreläsare som kan tänka sig att ge sin gästföreläsning på engelska.

Praktikfall/case

Handelshögskolans lärare använder sig regelbundet av praktikfall (case). Praktikfallen används i undervisningen och går i korthet ut på att studenterna, utifrån det aktuella fallet, får arbeta med problemidentifiering, problemlösning och presentation. De bästa praktikfallen skrivs utifrån verkliga problem och hämtas gärna från företag och organisationer i vår omgivande region.

Ett uppskattat inslag är då representanter från företaget/organisationen medverkar vid studenternas presentationer och ger en snabb återkoppling till hur företaget ser på lösningsförslaget.

Om du har idéer till praktikfall är du välkommen att kontakta Handelshögskolans Karriärcenter som då förmedlar kontakten till de lärare som ansvarar för kurser där detta kan passa in.

Företagsbesök

En populär aktivitet är de företagsbesök som vi anordnar och där vi besöker en arbetsplats. Företagsbesöket kan ha olika syften, t.ex. att visa en tillverkningsprocess eller att lära känna organisationen och dess arbetsmiljö och arbetsplats.

Antal studenter som kan delta bestäms i samråd med värden, vanligt är 15-25 studenter. Vid företagsbesöket är ett populärt inslag att även få träffa någon som läst ekonomi och gärna hos oss.

Eventuellt behov av transport till och från företaget ordnas i samråd med Handelshögskolan. I samband med företagsbesöket är det vanligt att studenterna får med sig lämpligt informationsmaterial och eventuellt bjuds på någon form av förtäring.

Företagspresentation

Företagspresentation är en variant av företagsbesöket men där företagets representanter i stället kommer till Handelshögskolan. Det kan vara i syfte att presentera sitt företag i t.ex. imagebyggande syfte och/eller i samband med ett rekryteringsbehov.

Företagspresentationen kan anordnas antingen i samarbete med vårt Karriärcenter och/eller direkt med studentföreningen HHUS. Presentationen kan göras antingen i våra lokaler utrustade med videoprojektor eller i studentföreningen HHUS egen pub. Studentföreningen arbetar även med partneravtal för mera långsiktiga samarbeten.

Karriärföreläsning

Inom Handelshögskolans Karriärcenter arrangeras löpande så kallade karriärföreläsningar. Fokus ligger på att ge exempel på karriärvägar och yrken genom att gästen berättar om sina arbetsuppgifter, t.ex. en typisk arbetsvecka, sin egen karriär, lämplig bakgrund, viktiga kompetenser som krävs etc. Föreläsningen får gärna vara personlig där föredragshållaren delar sina egna tips och funderingar med studenterna.

Föreläsningar eller workshops kan även fokusera på inträdet på arbetsmarknaden och då behandla frågor som rekryteringsprocessen, intervjuträning eller förhandlingsteknik.

Rekryteringshjälp

Handelshögskolans Karriärcenter kan vidareförmedla aktuella platsannonser till våra studenter. Det sker framförallt genom e-mail men kan även ske genom anslag på vår hemsida.

Det finns även möjlighet för rekryterare att boka lokal hos oss för att genomföra t.ex. intervjuer med studenter som sökt tjänst, kontakta Handelshögskolans Karriärcenter för ytterligare information.

Praktikplatser

Allt fler studenter visar intresse för att göra en praktikperiod eller arbeta extra och prova på arbetsplatser, i eller utanför Sverige, under sin studietid. Handelshögskolan ser mycket positivt på detta intresse och hjälper aktivt till med att finna attraktiva praktikplatser. Vi vet att våra studenter uppskattar möjligheten att få omsätta sina kunskaper praktiken. Representanter från företag och andra former av organisationer ser ofta praktik som ett uppskattat sätt att få lära känna en blivande ekonom och en möjlighet att få lite nya infallsvinklar på verksamheten.

Handelshögskolan erbjuder sina programstudenter att söka praktik som kurs motsvarande en halv termin, ca 10 veckor), inom ramen för sitt utbildningsprogram. Vi ser praktikperioden som en fantastisk chans för studenter och arbetsgivare i regionen att mötas.

Under praktiken arbetar studenten med uppgifter som identifierats i dialog med praktikföretaget. Riktlinjer för en praktikperiod bestäms i samråd mellan student-företag-Handelshögskolan i form av en praktikplan som beskriver vilka uppgifter studenten ska arbeta med under praktiken.

Uppsatsuppdrag

Det skrivs årligen drygt 250 examensarbeten inom Handelshögskolan och en stor del av dessa skrivs utifrån uppslag och idéer från näringslivet. Examensarbetena kan utgöra en källa till information och underlag för beslut i företagets verksamhet.

Examensarbetets omfattning varierar beroende på utbildning, men det är minst 15 poäng (motsvarar 10 veckors heltidsstudier).

Ett examensarbete på Civilekonomprogrammen omfattar 30 poäng, dvs nära 20 veckors heltidsarbete. I regel utförs arbetet av två studenter vilket innebär en arbetsinsats motsvarande 1 600 timmar!

Arbetet med Examensarbetet påbörjas i början av året inför starten av vårterminen. Då tilldelas studenterna handledare och ett ämne skall identifieras. Själva arbetet med Examensarbetet genomförs sedan under vårterminen och avslutas då m.a.o. i slutet av maj/början av juni.

Studenterna ansvarar själva för att identifiera ämnen och relevanta branscher/företag att arbeta med för datainsamling. Studenterna får i regel ingen särskild ersättning för det arbete som genomförs men det anses höra till god ton att uppdragsgivaren står för de omkostnader som uppdraget medför. Exempel på typiska kostnader är resor, datainsamling/enkäter/intervjuer och tryckkostnader.

Förslag till ämnen och uppdrag kan lämnas till Handelshögskolans Karriärcenter. Inkomna förslag från externa organisationer sprider vi vidare till de studenter som är aktuella för att skriva uppsats.

Andra utåtriktade aktiviteter

Vårt karriärcenter anordnar och stödjer även aktiviteter där studenter engagerar sig på helt frivillig basis i workshopserier eller andra utåtriktade aktiviteter. I dessa programaktiviteter möter och samverkar studenterna med företrädare för näringsliv och förvaltning och får utrymme att utveckla flera sidor av sin kompetens.

Vi välkomnar idéer och uppslag på liknande projekt som kan öka våra studenters medvetenhet kring viktiga kompetenser i yrkeslivet samt skapa en plattform för praktiska erfarenheter.

Andra former för samverkan... vi forskar också!

Det finns naturligtvis många olika sätt att samverka med oss. Ovanstående är bara en del av vad som kan ses som ett smörgåsbord av möjligheter och inspirerande idéer till samverkan.

Utöver kontakter med studenter som målgrupp finns många andra intressanta och viktiga områden inom bl.a. den forskning som utförs vid Handelshögskolans ämnesdiscipliner. Inom ramen för det forskningsarbete som utförs finnas många gånger utrymme för ytterligare samverkan och idéutbyte.

Handelshögskolan är även öppen för kompetensutveckling genom vår uppdragsverksamhet där vi kan erbjuda skräddarsydda utbildningsinsatser.

Senast uppdaterad: 2022-01-13