Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Elitidrottsavtalet skapar möjligheter

Elitidrottsavtalen vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga. I avtalet preciseras både universitetets och dina åtaganden som student.

Universitetet ska i enlighet med samarbetsavtalet med Riksidrottsförbundet och Riksidrottsuniversitetet (RIU) möjliggöra kombinationen av elitidrott och studier. Umeå universitet har även en egen fastställd policy gällande kombinationen elitidrott och studier. Det innebär att respektive institution/enhet ansvarar för att skapa möjligheter för elitidrottare att få anpassade studier vad gäller bland annat föreläsningar, studietakt och tentamina.

"Lärosätet ska ge av Specialidrottsförbundens (SF) definierade (potentiella och aktuella) landslagsidrottare (alla nivåer) möjligheten till ett individuellt studieupplägg på ett utbildningsprogram på dess olika delkurser samt på fristående kurser. Ge studenterna möjligheten till anpassade studier vad det gäller föreläsningar, studietakt och tentamina". (Utdrag ur Avtal angående Riksidrottsuniversitet (RIU) mellan Umeå universitet, och Sveriges Riksidrottsförbund (RF). § 4 Lärosätets åtagande: Anpassade studier).

Framförhållning

Du som elitidrottsstudent måste ha god framförhållning om du behöver studieanpassningar. Så snart schemat för terminen/kursen samt tränings-/tävlingsschemat är klart ska du ha en dialog med respektive studie- programvägledare alternativt lärare om detta. Med god framförhållning innebär det i normalfallet fyra (4) veckor men vid undantagsfall då du som elitidrottsstudent vid ett sent skede får veta att du är uttagen till t.ex. ett läger/tävling/match ska en viss flexibilitet finnas och institutionen/enheten ska undersöka möjligheterna för dig att ändå få en studieanpassning.

Fördröjd studietakt

För många elitidrottare kan en relativ enkel lösning på att kunna kombinera elitidrott med studier vara att läsa kurser/program på distans alt. läsa intensivt under vissa perioder på året och mindre under andra perioder.

Studenter som är elitidrottare kan behöva få en anpassad studiegång med ev. fördröjd studietakt. Respektive studievägledare ansvarar för att en individuell studieplan upprättas tillsammans med studenten. Studenten ansvarar själv för att kontakt med studievägledare tas. Studiesamordnare vid Idrottshögskolan är ett stöd för studievägledarna på institutionerna i detta arbete.

Observera att en fördröjd studietakt även kan påverkar möjligheten att erhålla studiemedel från CSN. Ha därför för vana att säkerställa att studenten undersökt hur ett beslut om fördröjd studietakt påverkar hens möjligheter till studiemedel.

Studieuppehåll

Umeå universitet har som praxis att studenter med elitidrottsavtal kan ta studieuppehåll med platsgaranti under en till två terminer då idrotten kräver det, till exempel vid förberedelser inför stora internationella tävlingar.

Examinationer

Skriftlig tentamen på annan ort:

Om studenten vid examinationstillfället p.g.a. tävling eller träningsläger på annan ort inte kan närvara på examinationen ska vi i första hand se om möjligheter finns för studenten att examineras på den ort de befinner sig. Elitidrottsavtal är att betrakta som särskilda skäl varför dessa ges rätt att examineras på annan ort under följande förutsättningar:

"Prov genomförs normalt på den ort där kursen ges. Om särskilda skäl föreligger kan en student ha möjlighet att göra prov på annan ort. En student som önskar göra prov på annan ort ska minst en månad före aktuellt provtillfälle* ansöka hos ansvarig institution om detta. Förutsättningarna för prov på annan ort är att godkänd skrivningsbevakning och lokal kan anordnas till rimlig merkostnad för institutionen samt att provet kan ske samtidigt som provet genomförs på huvudorten. Elitidrottande studenter som har avtal med Umeå universitet anses ha särskilda skäl att göra prov på annan ort". (Utdrag ur rektors beslut "Policy för kombinationen mellan elitidrott och studier" Dnr 102-329-07 samt rektorsbeslut "inrättande av idrottshögskolan" Dnr 103-2905-12).

* Då du som elitidrottsstudent vid ett sent skede får veta att du är uttagen till t.ex. ett läger/tävling/match kontakta din institution/enhet så snart som möjligt. Det ska finnas en viss flexibilitet, institutionen/enheten ska undersöka möjligheterna för dig att ändå få skriva tentamen på annan ort.

Skriftlig tentamen vid annan tidpunkt:

Om studenten inte har möjlighet att tentera vid ordinarie tentamenstillfälle eller vid omprovstillfälle ska vi aktivt se över möjligheter om studenten kan tentera tillsammans med en annan kursgrupp i nära anslutning till sin egen tentamen. Detta görs för att undvika att studenterna får skriva alla tentamen vid uppsamling i januari/augusti.

Önskvärt är att tidpunkt för omprov i förväg diskuteras med elitidrottsstudenterna så att omprovs-tillfället förläggs utifrån deras möjlighet att delta (dag/tid) utifrån de ramar gällande regler och riktlinjer för grundutbildning, vad gäller tidpunkt för omprov uppställer. Se även p. 15.4 i dokumentet Regler för betyg och examination på grund- och avanceradnivå Dnr:FS 1.1.2-553-14

Utgångspunkten är att när både tentamen och omtentamen krockar med idrotten ska studenten erbjudas ytterligare ett extra tentamenstillfälle. Ekonomisk kompensation för merarbete med elitidrottsavtalen ges from 2015 till fakulteter/institutioner som har elitidrottsstudenter. Medlen fördelas från Idrottshögskolan utifrån en procentuell fördelning över antalet elitidrottsstudenter på respektive fakultet.

Individuella examinationstillfällen vid obligatoriska moment

(Ett moment kan bara vara obligatoriskt om det är av individuellt prövande karaktär. Undantag utgörs av undervisningsinslag som av säkerhetsskäl bedöms ha sådan betydelse att obligatorisk närvaro kan krävas, se 7.1 Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14).

Om en student med elitidrottsavtal pga. tävling/träning inte har möjlighet att närvara vid obligatoriskt moment (seminarium, laborationer, praktiska tillämpningar osv.) ska studenterna i första hand hänvisas till omprovstillfället. Om det inte är praktiskt möjligt för studenten att delta vid omprovstillfället p.g.a. krockar med idrotten ska studenten erbjudas ytterligare ett examinationstillfälle eller så kan det obligatoriska momentet ersättas med annan uppgift vars omfattning står i rimlig proportion till momentet, se 15.9 Regler för betyg och examination på grund- och avanceradnivå. Ekonomisk kompensation för merarbete med elitidrottsavtalen ges from 2015 till fakulteter/institutioner som har elitidrottsstudenter. Medlen fördelas från Idrottshögskolan utifrån en procentuell fördelning över antalet elitidrottsstudenter på respektive fakultet.

Tidpunkt för examination

Ett starkt önskemål är att examinationstillfällen och omprov inte förläggs till helger eftersom många elitidrottare under helgerna har tävlingar/matcher och läger/träningar. Se även p.9.1 Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå. Dnr:FS 1.1.2-553-14.

Föreläsningar

Vi rekommenderar att om en student pga. tävling/träning inte har möjlighet att närvara vid föreläsningar bör studenterna i första hand sträva efter att få tillgång till föreläsningsanteckningar från medstudenter. Under förutsättning att den enskilde läraren accepterar inspelning kan studenten ges möjlighet att genom ljudupptagning spela in föreläsningen. Sådant tillstånd medför inte någon rätt för studenten att sprida, tillgängliggöra eller på annat sätt använda ljudupptagningen för annat än sitt personliga bruk.

Schemaläggning/Gruppindelningar

Om det är praktiskt genomförbart är det positivt om man har en dialog med elitidrottaren när man gör gruppindelningar på kurser. Om studenten blir placerad i en speciell grupp/tid så behövs kanske ingen övrig anpassning. Även flexibilitet vad gäller gruppindelning är eftersträvansvärt och en lösning skulle kunna vara att en elitidrottande student i enstaka fall kan byta grupp för att tiden passar bättre gentemot träningstider.

Praktik/VFU (Verksamhetsförlagd utbildning)

I beslutet Regler för praktik och studieresor Dnr:500-1021-13. Framgår att vid konkurrens om praktikplatser ingår elitidrottande studenter i en av förtursgrupperna. Se punkt 3, Förtursregler vid praktikplacering, p. 6 "Andra tungt vägande personliga eller sociala skäl, exempelvis elitidrottande studenter som har avtal med Umeå universitet".

Studenten ska bifoga sitt elitidrottsavtal när de ansöker om Praktik/VFU placering samt motivera val av praktikort utifrån deras förutsättningar att bedriva elitidrott. Det bör strävas efter att Praktik/VFU erbjuds på en ort där den elitidrottande studenten kan kombinera träning/tävling och Praktik/VFU.

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad via Kammarkollegiet under skoltid samt under resan till och från skolan. Du är även försäkrad om du är på praktik eller på en arbetsplats godkänd av skolan. Behöver du som Elitidrottsstudent göra din VFU under sommaren så täcks du som student av försäkringen även när du inte är inskriven i det vanliga kurssystemet (Ladok) så länge universitetet kan intyga och har underlag på att du gör din praktik/VFU utanför ordinarie termin.

Antagning till studier

Elitidrottande studenter vid Umeå Universitet har ingen förtur till platser på kurser/program vid Umeå universitet.

"Kraven på de elitidrottande studenterna skall vara lika som för övriga studenter" (utdrag ur rektorsbeslut, policy för kombination elitidrott och studier, 070130).

Policy - Dubbla karriärer, elitidrott och studier vid Umeå universitet

Policy - Dubbla karriärer, elitidrott och studier vid Umeå universitet.