"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elitidrottsavtalet skapar möjligheter

Elitidrottsavtalen vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga. I avtalet preciseras både universitetets och dina åtaganden som student.

Regel - Lokala bestämmelser för elitidrottarens dubbla karriärer vid Umeå universitet.

För att elitidrottsavtalet ska fungera krävs att studenten planerar sitt idrottande och sina studier samt att studenten i god tid (se p. 6.1) meddelar studievägledare eller berörda lärare när den är i behov av en studieanpassning.

Studenten bär ansvaret för att initiera kontakt med ansvarig personal vid Umeå universitet såsom lärare, program-/studievägledare, programansvarig och/eller Idrottshögskolans DK-koordinator och DK-vägledare för att be om hjälp vid behov av studieanpassningar i de fall idrotten sammanfaller med studierna. Universitetets medarbetare ska bistå med hjälp för att ge studenten goda förutsättningar att kombinera elitidrott med akademiska studier vid Umeå universitet och samtidigt må så bra som möjligt.

Om oenighet i ärendet råder kan både lärare och student kontakta Idrottshögskolan för att få råd och stöd i hur ärendet kan hanteras.

Anpassade studier

Flexibla studier, i form av olika typer av studieanpassningar, bidrar till elitidrottande studenters framgångsrika hantering av sina dubbla karriärer, enligt såväl forskning som beprövad erfarenhet.

Studenter kan inte begära studieanpassningar för studier utöver fulltidsstudier om inte dessa är en del av den individuella studieplan som tagits fram i samråd med studievägledare. Rätten till studieanpassningar gäller så länge elitidrottande utövas.

Framförhållning

Elitidrottsstudenten förutsätts ha god framförhållning om den behöver studieanpassningar. Så snart schemat för kursen samt tränings-/tävlingsschemat är klart ska studenten, vid behov av eventuella studieanpassningar, initiera och föra dialog med respektive studievägledare, alternativt lärare om detta. Med god framförhållning innebär i normalfallet minst fyra (4) veckor när det gäller prov på annan ort och minst två (2) veckor vid övriga examinationer. Undantagsfall gäller när elitidrottsstudenten får sent besked om uttagning så som vid läger, tävling eller match, då ska institutionen eller enheten undersöka möjligheterna till att bistå med studieanpassning ändå.

Distansstudier

För många elitidrottare kan en relativt enkel lösning vara att välja kurser eller program som går på distans. Dock kan även distanskurser och program innefatta vissa obligatoriska träffar på campus.

En elitidrottsstudent kan inte förvänta sig eller begära att läsa ett campusprogram eller campusbaserad fristående kurs helt på distans.

Fördröjd eller ökad studietakt

Studenter med elitidrottsavtal kan ha en önskan om anpassad studiegång med en eventuell fördröjd eller ökad studietakt. Om så är fallet ansvarar studenten för att ta kontakt med respektive studievägledare för att diskutera i vilken utsträckning och omfattning det är möjligt med anpassad studiegång. Tillsammans tar de sedan fram en dokumenterad individuell studieplan, med särskilt beaktande av behörighetskrav till kommande kurser. Ett alternativ kan vara att variera studietakten, dvs. läsa intensivt under vissa perioder på året och mindre under andra perioder.

Vid diskussion kring förändring av studietakten ska tränings-, match- och reseprogram tillhandahållas av studenten. Idrottshögskolans DK-koordinator kan med fördel vara ett stöd för studievägledarna på institutionerna i detta arbete.

Fördröjd studietakt kan påverka möjligheten att erhålla studiemedel från CSN samt storleken på studiemedlen. Studenten ansvarar för att kontakta CSN om det råder osäkerhet kring hur studietakten påverkar studiemedlen.

Undervisning

Föreläsningar

Om en elitidrottsstudent på grund av sitt idrottsutövande inte har möjlighet att närvara vid föreläsningar uppmanas studenten att i första hand försöka få tillgång till föreläsnings-anteckningar från medstudenter samt av berörd lärare. Gällande inspelning av föreläsningar gäller regler för ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer.

Schemaläggning och gruppindelningar

Om det är praktiskt genomförbart är det fördelaktigt om elitidrottsstudenten och läraren i god tid har en dialog när gruppindelningar görs. Detta initiativ ska i så fall tas av aktuell student.

Flexibilitet vad gäller gruppindelningar med olika schemalagda tider är dock eftersträvansvärt, dvs. att elitidrottsstudenter får tider som passar bättre gentemot tränings-, tävlings- eller matchschema. Elitidrottsstudenten ansvarar i så fall för att med utgångspunkt i schemat kontakta undervisande lärare/kursansvarig med ett motiverat förslag på grupptillhörighet.

Praktik/VFU (verksamhetsförlagd utbildning)

Elitidrottsstudenten ska bifoga sitt elitidrottsavtal när de ansöker om en specifik praktik/VFU-placering samt motivera val av praktikort utifrån sina förutsättningar att bedriva sin elitidrottssatsning.

Om det uppstår en konkurrenssituation om praktikplaceringar mellan elitidrottsstudenter ska elitidrottsstudenter på RIU-nivå prioriteras före elitidrottsstudenter, IH-studenter, med föreningsintyg. Kvarstår problemet kan placeringsansvarig i dialog med Idrottshögskolans DK-koordinator göra en bedömning utifrån studenternas idrottsliga behov. Elitidrottande student ska erbjudas VFU/praktik på en ort där den elitidrottande studenten kan kombinera träning/tävling med VFU/praktik om sådan plats finns.

Om inte studenten har möjlighet att närvara fullt ut på sin VFU/praktik pga. idrottsliga skäl (såsom tävling/match/läger) ska möjligheten att genomföra delar av VFU/praktik vid annat tillfälle, vilket i vissa fall kan leda till en reducerad studietakt.

Prov (examinationsformer)

Prov på annan ort

Om studenten vid provtillfället pga. tävling, match eller träningsläger på annan ort inte kan närvara vid ordinarie examination, kan studenten examineras på den ort där den befinner sig, samma dag och samma tid som övriga studenter under förutsättning att examinationen sker rättssäkert. Prov ska skrivas på en annan statlig myndighet, i första hand vid ett annat universitet/en annan högskola. Om det inte är möjligt kan till exempel arbetsförmedling, polisstation, lärcenter eller liknande kontaktas. Student ansvarar för att meddela behov av att få skriva tentamen på annan ort till berörd personal och att undersöka alternativen.

I dialog mellan program-/studievägledare, berörd lärare och student bestäms vem som kontaktar aktuell myndighet för att boka prov. Eventuella merkostnader för prov ligger på kursansvarig institution, läs om ekonomisk kompensation under punkt 9.1.

Kontakt kan tas med Idrottshögskolan för att få hjälp med bokning av lokaler och skriv-vakter. Etablerade samarbeten finns med andra Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten.

Prov vid annan tidpunkt

När både prov och omprov sammanfaller med internationella mästerskap såsom EM, VM, OS och Paralympics ska elitidrottsstudenten erbjudas ett extra provtillfälle i närtid.

Vid övrig tränings- och tävlingsverksamhet på internationell nivå bör studenten erbjudas ytterligare ett extra provtillfälle i närtid. Detta görs för att studenten ska kunna följa sin ordinarie (eller individuella) studieplan och främja en god genomströmning.

Även när prov och omprov sammanfaller med nationella tävlingar och seriematcher bör institutionen eftersträva att erbjuda ett extra provtillfälle i närtid.

Tidpunkt för extra provtillfälle bör diskuteras i förväg med studenten så att det förläggs utifrån deras möjlighet att genomföra examinationen.

Om studenten, pga. av idrottsliga skäl, varken har möjlighet att examineras vid ordinarie provtillfälle eller vid omprovstillfälle bör institutionen/enheten se över om studenten kan examineras tillsammans med en annan kursgrupp i närtid. Detta görs för att undvika att studenterna behöver göra flera examinationer vid uppsamlingar i januari/augusti.

Andra examinerande moment

Om en student med elitidrottsavtal pga. tävling/läger/träning inte har möjlighet att närvara vid obligatoriskt moment till exempel hemtentamen, muntlig tentamen, deltagande i obligatoriska utbildningsmoment, gruppuppgift, PM, laboration och seminarium, bör läraren se över möjligheten att studenten examineras online eller om obligatoriska momentet kan ersättas med annan uppgift vars omfattning står i rimlig proportion till momentet, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå.
Examinator har tolkningsföreträde och beslutar i varje enskilt fall.

Om en alternativ examinationsform inte är aktuell ska studenterna hänvisas till omprovs-tillfället. Om det inte heller är praktiskt möjligt för studenten att delta vid omprovstillfället, pga. att det sammanfaller med idrotten, ska studenten erbjudas ytterligare ett omprovstillfälle.

Tidpunkt för examination

I de fall en elitidrottare behöver tidigare- eller senarelägga klockslag för tentamen än övriga studentgruppen, till exempel på grund av resor till och från tävlingar eller matcher, bör detta vara möjligt, under förutsättning att examinationen kan genomföras rättssäkert. Det innebär exempelvis att skrivtiden endast marginellt kan överlappa ordinarie skrivtid och innan beslut om överlappning beslutas måste det säkerställas att student som skriver tidigare/senare inte har möjlighet att interagera med övriga studenter.

Kandidat och magister-/master examensarbete

Studenter med elitidrottsavtal ska ges möjlighet att skriva kandidat-, magister- eller masterexamensarbeten individuellt även om institutionens praxis säger att studenterna ska skriva i par.

Senast uppdaterad: 2023-10-31