"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studieteknik

Här får du råd och tips kring hur du kan göra dina studier både enklare och effektivare. Lär dig mer om hur du bäst tar till dig kurslitteraturen, för användbara anteckningar, skapar hållbara upplägg för dina självstudier och läser inför tentamen.

Nyckeln till ett effektivt lärande är medvetenhet. Fundera över hur du brukar göra när du pluggar och hur resultatet blir. Vilka är dina styrkor och vad brukar innebära en utmaning för dig? Om du vill utveckla din studieteknik finns det en rad tips och metoder att prova. Tänk då på att det kan ta lite tid att göra nya strategier till dina egna och att se de positiva effekterna.

Förbered dig

Som student förväntas du ta ett stort eget ansvar för ditt lärande. Med några enkla förberedelserutiner får du koll på läget och kan fokusera på rätt saker.

Överblick

Skaffa en överblick över vad du ska lära dig och när under terminen. Utgå från utbildningsplanen, kurslitteraturlistan, scheman och kursplanen där kursens mål och de förväntade studieresultaten beskrivs. Reflektera över dina förväntningar på kursen: Vad tror du att du kommer att lära dig? Vad vet du redan? Hur kommer du att använda kunskaperna i ditt yrkesliv?

Strukturera dina studier med hjälp av frågor

Planering

Synliggör din planering för terminen, kursen, veckan och dagen med hjälp av en kalender (fysisk eller online). Sträva efter en balans mellan studier och fritid så att du har utrymme både för studier och återhämtning. Ett riktmärke är att heltidsstudier motsvarar sammanlagt 40 timmar/vecka.

Mall - Terminsöversikt

Planera din vecka - steg för steg

Mål och delmål

Gör din planering tydlig och möjlig att hålla genom att formulera konkreta mål och delmål. Tänk då på att det är skillnad mellan målet - och stegen för att nå målet. Är ditt mål att förstå X eller är det att läsa kapitel 3 i kursboken?

SMARTA mål och delmål

Material

Se till att ha tillgång till kurslitteraturen i god tid. Uppmärksamma vad som är obligatorisk läsning, kolla läsanvisningar och till vilket tillfälle det ska vara läst. Välj om du ska anteckna på dator eller för hand. Försäkra dig om att tekniken fungerar, att du har pennor, ett lämpligt anteckningsblock, schema och någon form av mapp för att hålla ordning på ditt material.

Koncentration

Välj en studieplats med de förutsättningar just du behöver för att kunna hålla fokus. Koncentrerar du dig bäst när det är tyst eller om du har lugn musik eller ett svagt sorl omkring dig? Fundera även över hur du vill använda mobiltelefonen. Sociala medier kanske stör din koncentration medan olika appar för hjälp med struktur är till nytta. Lägg märke till vad som fungerar och vad som motverkar din koncentrationsförmåga.

Arbetsformer

Hur föredrar du att plugga: enskilt eller tillsammans med en eller flera kurskamrater? Ofta är det smart att anpassa arbetsformerna utifrån uppgiften. Läser kanske du gör bäst ensam för att sedan diskutera frågor med andra. För att kunna dela material och göra överenskommelser finns det en rad online-verktyg att välja bland och enas kring för att förenkla grupparbeten.

Förstå uppgiften

För att kunna lösa en uppgift så bra som möjligt måste du veta vad den går ut på, dvs. vad du ska göra i svaret.

Få grepp om uppgiften

Instruktionsord i akademiska uppgifter

Lär dig aktivt

Det finns mycket du kan göra för att känna att du får valuta för den tid och kraft du investerar i din utbildning. Genom att skapa en struktur för dina självstudier och välja aktiva läs- och anteckningstekniker ökar sannolikheten att du använder din tid väl och lär dig mer.

Strukturera

Med en genomtänkt struktur för veckan och dagen är det lättare att både vara och känna sig effektiv. Att veta vad du ska lära dig eller vill bli klar med under dagen gör dig mer motiverad och underlättar koncentrationen. Glöm inte att ta pauser för att hålla orken och koncentrationen uppe. Pomodoro-metoden är en användbar teknik för att planera arbetet runt regelbundna pauser.

Planeringsmall - Vecka

Pomodorometoden - Bli effektiv med pauser och tydliga mål

Läsa

Du blir en effektiv läsare genom att först blir klar över varför du läser en viss text för att sedan anpassa din läsning efter det syftet. Det har också betydelse vilka frågor du ställer under läsandets gång.

Läsa akademisk text (778 kB)

PQRST - En läsmetod med fokus på förståelse

Kärnord och kärnmeningar

Analys av vetenskaplig artikel

Läs- och anteckningsmall 1 - Vetenskaplig artikel

Läs- och anteckningsmall 2 - Vetenskaplig artikel

Anteckna

Skälen till att anteckna när du lyssnar eller läser är många. Antecknandet avlastar minnet, gör dig mer fokuserad och när du omformulerar information med egna ord måste du reflektera. Sammantaget leder detta till att du lär dig bättre.

Anteckna när du läser eller lyssnar

Anteckningar - Cornellmetoden

Tankekartor - när, hur

Konceptkartor - när, hur

Bygg och använd din kunskap

Kunskap är så mycket mer än lagrad fakta. Som student kan du antingen ha som mål främst att bli godkänd på kurserna – eller att hitta dina bästa sätt att bygga användbara kunskaper inför ditt kommande yrkesliv. Skillnaden ligger i hur du gör för att utveckla och behålla din kunskap.

Förhåll dig kritiskt och analytiskt

Att kunna förhålla dig kritisk-analytiskt är en förmåga som du förväntas utveckla under din studietid. Det handlar i korthet om att betrakta information med en viss distans och fråga: "Är det jag hör, läser eller skriver faktabaserat, rimligt och trovärdigt?" Ju mer du lär dig om ett ämne desto mer avancerade analyser, jämförelser, tolkningar, sammanfattningar etc. kommer du att kunna göra. Genom att ställa frågor kan du träna ditt kritiska och analytiska tänkande.

Frågor för ett kritisk-analytiskt förhållningssätt

Fördjupa och behåll dina kunskaper

Det finns bättre sätt att lära in än att läsa samma sak flera gånger och hoppas att du förstår och minns det du lär dig. Djupinlärning handlar om att göra på mer än ett sätt när du läser och repeterar så att du ger din hjärna möjlighet att lagra informationen.

Vad gör du när du studerar

Repetera för att förstå och minnas

Lyckas med salstentamen

Tentamenssituationen är krävande eftersom du inom en given tidsram ska lösa uppgifter på ett sätt som visar att du har de kunskaper som beskrivs i kursplanen för ett visst moment. Självfallet är goda ämneskunskaper avgörande men även hur du går tillväga under skrivsituationen har betydelse för ditt tentamensresultat.

14 tips för att lyckas med salstentamen

Filmer om studieteknik och kritisk läsning

Tips för dig som studerar hemma

Rutiner och planering är en bra grund för att bli motiverad och att komma igång.

Kritisk läsning

Att läsa kritiskt - utvärdera den litteratur du läser.

Senast uppdaterad: 2019-10-22