"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Sergey Nivens

Idéutveckling och innovation

Innovationskontoret hjälper forskare, studenter och anställda vid Umeå universitet att förädla och förverkliga sina idéer. Genom att erbjuda rätt verktyg, metodiska arbetsprocesser och vidare kontakter, visar vi en möjlig väg framåt.

Kanske vill du låta världen få användning av ny diagnostik, smarta algoritmer, nyskapande metoder eller andra produkter och tjänster? Oavsett område eller inriktning hjälper vi inom innovationsstödsystemet dig att metodiskt undersöka och utveckla idén – så att den kan komma till verklig nytta.

Vi är ofta första anhalten på innovationsresan. Tillsammans arbetar vi enligt en stegvis process för att metodiskt utforska möjligheterna och minimera riskerna. Vår rådgivning är kostnadsfri och enklaste sättet att börja är att bara ta kontakt.  

Utveckla idén

Världen och vardagen är full av utmaningar, men också möjliga lösningar. Har du någon gång tänkt att "det borde någon göra något åt"? Det är en bra början för både traditionella och sociala innovationer.

Ringa in problemet

Ett sätt att börja utveckla en idé är att titta närmare på och definiera den tänkta användarens eller kundens behov eller ”problem” och fundera på vilken lösning du kan erbjuda. Vilka fördelar har din idé jämfört med befintliga lösningar?

Hitta rätt riktning

Det är viktigt att utveckla idén utifrån ett verkligt eller upplevt behov,  därför arbetar vi gärna med idéer redan i tidiga skeden. Genom intervjuer och verifieringsmetodik kan du ta reda på hur intressant idén är för den tilltänkta målgruppen och hitta en bra riktning för utvecklingsprocessen. Vi erbjuder regelbundet workshops där vi lär ut etablerade metoder.

Prova dig fram

Du kommer att behöva bekräfta, justera eller till och med förkasta dina hypoteser längs verifieringsresan – det hör innovationsprocessen till. Vi hjälper dig att arbeta metodiskt för att identifiera och minimera de tekniska och kommersiella riskerna.

Forskare

Som forskare gör du upptäckter och publicerar spännande forskningsresultat. Vill du testa nya vägar och göra mer för att resultaten ska komma till bra användning, göra större nytta och ge ökad förståelse?

Användbar data, metoder, modeller, design, mjukvara eller andra tekniska uppfinningar?

Resultat från forskningsprojekt kan vara spännande och omvälvande, men de är inte nödvändigtvis direkt användbara i samhället eller kommersiellt intressanta. Kunskap och idéer behöver anpassas till användarnas verkligheter, behov och problem.

Kontakta oss om du vill göra mer av dina resultat. 

Student

Är du student med egen affärsidé eller är du allmänt nyfiken på innovation och entreprenörskap? Båda ger chanser att skapa värde, bygga nätverk och samla erfarenheter för CV:t och framtiden.

Här finns både workshops och event

Målet är att fler ska våga ta steget att starta och driva eget. Tillsammans med Drivhuset och med deras LOOPA-modell kan du som student utveckla både affärsidéer och driv. Fokus ligger på dig som entreprenör.

Utöver detta finns en mångfald av erbjudanden, event, mötesplatser och program från hela innovationssystemet för dig som är intresserad av startup-verksamhet. Säkert finns något som passar dig och din situation.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Finansiera idén

Att vidareutveckla en idé kräver pengar och resurser. Du som är forskare har säkert besvarat flera grundläggande frågor inom ramarna för din forskning, men i en innovationsprocess dyker det upp nya frågor och andra typer av utgifter. Genom innovationsstödsystemet kan du som är forskare, student eller anställd vid Umeå universitet få hjälp med att verifiera och validera din idé, det vill säga testa om den håller.

Öronmärkta verifieringsmedel 

Med öronmärkta verifieringsmedel (Verifiering för tillväxt, VFT) blir det lättare att få saker gjorda under innovationsprocessen. Oftast handlar det om att undersöka om idén svarar mot ett uttalat behov hos målgruppen, ibland är det tekniska, juridiska eller rättighetsrelaterade frågor som behöver redas ut. Eller behöver teamet kompletteras med någon kompetens?

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vårt stöd fungerar. 

 

Innovationsfinansiering

Så småningom har du kanske ett företag som behöver extern finansiering för nästa steg. Genom innovationsstödsystemet får du tillgång till ett brett nätverk av finansiärer, men till och med de mest innovativa bolagen kan ha svårt att locka till sig riskkapital. Umeå universitet Holding gör i vissa fall investeringar i lovande avknoppningsbolag med koppling till Umeå universitet.

Planera för framtiden och samhällsnyttan

Även om din drivkraft är samhällsnytta och du inte planerar att starta ett vinstdrivande företag så är framtida finansiering och en hållbar intäktsmodell viktig. Underhåll och uppdatering av eventuella tjänster drar också resurser. Ta med det i planerna, så att din viktiga tjänst, funktion eller information inte försvinner i förtid - utan ger långsiktig nytta och ett bestående avtryck.

Skydda idén

När du har en idé som kan komma till nytta på en kommersiell marknad i offentlig eller ideell verksamhet, är det viktigt att du ser över rättighetsfrågorna i god tid. Du som är forskare, student eller anställd vid universitetet kan få rådgivning kring ägande, avtal och immaterialrätt. Det kan handla om exempelvis upphovsrätt, designskydd, patentansökningar, licensiering eller sekretessavtal kopplat till nyttiggörandet av en produkt eller idé.

Vem äger och bestämmer?

I Sverige gäller lärarundantaget. Det innebär att forskare äger rätt till sina uppfinningar. Trots det kan avtal, till exempel kopplade till forskningsfinansiering, påverka ägandet av resultat och immateriella rättigheter och därmed möjligheterna att bestämma över idén. Det är viktiga faktorer att ha koll på innan du inleder samarbeten med företag eller andra externa aktörer. Att kartlägga äganderätt och IP-landskapet (förekomsten av liknande eller konkurrerande tekniklösningar) är en del i innovations- och verifieringsprocessen för många idéer och innovationsprojekt hos oss.

Skydda innan du publicerar

Om du som forskare planerar att publicera lovande forskningsresultat (artikel, konferensföredrag, abstrakt, poster eller forskningsanslags ansökan) bör du överväga om det är värt att skydda din uppfinning innan den blir offentlig. Kontakta gärna Innovationskontoret för en diskussion i god tid innan en publicering. Tillsammans med vårt nätverk av experter kan man undersöka om patentering är viktigt och möjligt. Eller, kan en annan skyddsform vara aktuell? En bra patentansökan och ett bra skydd är beroende på ett bra underlag (manuskript eller liknande) och tid för dialog mellan uppfinnare och patentombud innan inlämnandet.  

 

Kontakta oss

Vi vill hjälpa innovationer framåt. Vid behov kompletterar vi vårt eget team med externa specialister.

Senast uppdaterad: 2022-12-01