Hoppa direkt till innehållet
printicon

Allmänt om institutionen

Institutionen för klinisk vetenskap, med lokaler inom Norrlands universitetssjukhus, har ca 100 anställda samt därutöver ca 200 anknutna medarbetare inom forskning och utbildning. Vid institutionen finns ett 50-tal registrerade forskarstuderande, med varierande grundprofession och nationalitet.

Organisation

Institutionen leds av en prefekt och för arbetet inom de olika ämnesområdena ansvarar en ämnesföreträdare. De ämnesområden som ingår i institutionen är: Barn- och ungdomspsykiatri, Logopedi, Neurovetenskaper, Obstetrik och gynekologi, Oftalmiatrik, Pediatrik, Professionell utveckling, Psykiatri samt Öron-, näs- och halssjukdomar. 

Utbildning

Institutionens utbildningsaktiviteter är till stor del kliniskt inriktade. Inom institutionen ligger det övergripande ansvaret för logopedprogrammet, för läkarprogrammets termin 9 (Klinisk kurs 4) och 11 (Klinisk kurs 5) samt ämnet professionell utveckling, som finns integrerat i samtliga terminer på läkarprogrammet. Fristående kurser i barn- och ungdomspsykiatri erbjuds vissa år.

Samarbete med Norra sjukvårdsregionen


Den kliniska handledningen och färdighetsträningen av läkarstuderande utförs till största delen av landstingsanställda läkare och assisterande personal och för denna personal har landstinget hela personalansvaret. Den landstingsanställda personalen står, då de är verksamma i den kliniska utbildningen, till den statliga kursansvariges disposition. Därav det sk delade huvudmannaskapet.

Forskarutbildning

Institutionen har stort engagemang i forskarutbildningen och har återkommande forskarutbildningsveckor. Utbildningen bedrivs i huvudsak av universitetslektorer och professorer med kompetens i respektive ämne och forskningsområde, men också av landstingsanställda kliniska handledare.

Forskning

Institutionens vetenskapliga verksamhet uppvisar stor bredd avseende forskarnas olika yrkesbakgrund, frågeställningar och vetenskapliga metoder samt nationellt och internationellt samarbete.

Samarbete med prekliniska enheter i translationella projekt förekommer och samverkan med såväl andra institutioner vid Umeå universitet som nationella och internationella universitet och institutioner är en bas för institutionens forskningsverksamhet. Den forskning som bedrivs är kliniskt inriktad, patientnära forskning, epidemiologiska studier, vanligtvis baserade på stora patientregister, och experimentell grundforskning.

Forskningsledarna vid institutionen är universitetslektorer eller professorer, ofta läkare med klinisk kombinationstjänst eller annan yrkestillhörighet. Många yrkeskategorier finns representerade i våra forskargrupper: läkare med olika specialistkompetens, logopeder, barnmorskor, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, molekylärbiologer, kemister, biomedicinska analytiker.

Forskningssamverkan

Institutionen har omfattande klinisk forskningsverksamhet och samarbete med landstingen är därmed brett och omfattar alla personalgrupper. Bred klinisk erfarenhet och tillgång till patienter möjliggör samverkan om metodutveckling och studier som syftar till att evidensbasera de metoder som används i vården för såväl prevention som behandling. På detta sätt skapas möjligheter till direkt kunskapsöverföring mellan forskare och den kliniska vardagen.