Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om institutionen för omvårdnad

Institutionen för omvårdnad är en institution inom medicinska fakulteten med stort grundutbildningsuppdrag och totalt 15 utbildningsprogram på tre kursorter: Biologihuset på Campus i Umeå, Campus Skellefteå på Skeriaområdet och Campus Örnsköldsvik.

Våra ämnen

Omvårdnad har sin grund i en humanistisk människosyn där alla människor behandlas likvärdigt oberoende av ålder, kön, sexuell läggning, klass, etnicitet, trosuppfattning och funktionsnivå. Omvårdnad syftar till att främja hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom, understödja läkande och välbefinnande, lindra lidande samt möjliggöra ett värdigt döende. Ämnet omfattar vårdfilosofi, vårdetik, kommunikation och relation, grundläggande behov, vårdmiljö, och vårdorganisation utifrån samhälleliga behov och styrning. Både grundforskning och tillämpad forskning bedrivs i omvårdnad.

Radiografi är ett tvärvetenskapligt område där kunskaper inom omvårdnad, strålningsfysik, bild- och funktionsmedicin och medicin integreras.

Sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) integrerar medicinsk vetenskap och tvärvetenskapliga perspektiv såsom samhälls- och beteendevetenskap. Forskningen utvecklar kunskap inom barnmorskans kompetensområden, innefattade hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och stödjande åtgärder och inkluderar kvinnor/partners, män, ungdomar, nyfödda och familjer. Forskningen omfattar sexualitet, fertilitet, antikonception, abort, graviditet, barnafödande, amning, nyföddhetsperioden. SRH är en grundläggande del av svenskt och internationellt jämställdhetsarbete med målsättningen att stärka kvinnors rättigheter och hälsa. Disciplinen utvecklar teorier och begrepp inom SRH och en bredd av metoder ingår.

Pedagogisk grundsyn

Institutionens pedagogiska grundsyn är att individen/studenten själv skapar och konstruerar kunskap utifrån erfarenheter och upplevelser i interaktion med omvärlden.
Detta skapande förutsätter att det ges möjlighet till ett aktivt kunskapssökande där innehållet i kurserna stödjer och inspirerar studenternas lärande. Undervisningen ska förstärka det egna initiativet, att skapa sin egen kunskap genom delaktighet och ökat engagemang i olika lärprocesser.
Lärarens roll är att skapa en kreativ inlärningsmiljö som kännetecknas av undervisning som stimulerar till att vilja söka kunskap och som tydliggör vad som krävs av studenten.
En förtroendefull relation mellan lärare och student, där studentens erfarenheter och tidigare kunskap beaktas, är värdefull för att stödja studentens lärande mot att uppnå förväntade studieresultat.

Organisation

Institutionen för omvårdnad är en institution inom medicinska fakulteten. Institutionens främsta uppgifter är utbildning, forskning/forskarutbildning och kunskapsspridning. Institutionen bedriver grundutbildning och specialistutbildning inom sjuksköterskeområdet och har personal i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Institutionens ledning består av prefekt, biträdande prefekt och administrativ chef. Institutionen har fyra studierektorer. Studierektorerna ansvarar för bemanning av institutionens program och kurser.

Campus Skellefteå

Campus Skellefteå är ett av våra mindre campus med cirka 500 studenter.

Campus Umeå

Campus Umeå ligger cirka 3 km från centrum och här finns huvuddelen av vår verksamhet samlad.

Campus Örnsköldsvik

Campus Örnsköldsvik - utbildning i samarbete med företag.

Snabba fakta om institutionen

1998
Inst bildas
1833
Studenter
15
Program
3
Orter