Kursplan:

Foto och rörlig bild som kritisk praktik, 15 hp

Engelskt namn: Photography and moving images as a critical practice
Denna kursplan gäller: 2022-02-14 och tillsvidare
Kurskod: 1FK100
Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområden och successiv fördjupning: Fri konst: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Betygsskala: Tvågradig skala
Ansvarig institution: Konsthögskolan
Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-11-19
Reviderad av: Prefekt för Konsthögskolan, 2022-02-09

Innehåll

I kursen presenteras teoretiska och praktiska grunder för olika sätt att arbeta inom och förstå det konstnärliga fältet foto och rörlig bild som kritisk praktik. Under kursen arbetar de studerande självständigt och i grupp under handledning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, inom det konstnärliga fältet foto och rörlig bild som kritisk praktik, kunna

  • redovisa praktiska och teoretiska grunder
  • arbeta med olika metoder och processer
  • presentera ett under kursen framställt konstnärligt gestaltningsarbete i seminarium och/ eller i en utställning
  • muntligt och/ eller skriftligt kunna beskriva ens egna arbetsprocesser.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt godkända arbetsprover.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av lektioner, seminarier och individuellt arbete under handledning.
I seminarieform och i grupphandledning handleds, diskuteras och redovisas det konstnärliga gestaltningsarbete som genomförs under kursen.

Genusperspektivet är en viktig del av utbildningen och kursen bedrivs på ett sådant sätt att både kvinnor och mäns erfarenheter, kunskap, historia samt betydelsen av dessa synliggörs och sätts i perspektiv både teoretiskt och praktiskt. Kursen bedrivs även på ett sådant sätt att hållbarhet synliggörs som en aspekt av den konstnärliga praktiken och uppmärksammas även den både teoretiskt och praktiskt.

Särskilt skriftligt material kan komma att delas ut under kursen.

Undervisning sker på svenska och/ eller engelska.

Examination

Studenten examineras kontinuerligt under kursens gång genom bedömning i seminarier där konstnärligt arbete presenteras och diskuteras muntligt både individuellt och i grupp. Kursen examineras även på annat sätt genom presentation av ett under kursen framställt konstnärligt gestaltningsarbete.

På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle Inom två månader samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet. Studerande har ratt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserar på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.