Utbildningsplan:

Masterprogrammet i fri konst, 120 hp

Engelskt namn: Master's Programme in Fine Arts
Denna utbildningsplan gäller: HT17 och tillsvidare
Programkod: HAFRM
Högskolepoäng: 120
Diarienummer: 511-3078-07
Ansvarig fakultet: Humanistiska fakulteten
Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2007-06-28
Reviderad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2017-01-23

Behörighetskrav

Kandidatexamen i fri konst (180 hp) eller motsvarande, godkända arbetsprover samt godkänd projektbeskrivning och intervju. Engelska B/6.

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en konstnärlig masterexamen i fri konst i enlighet med lokal examensbeskrivning.

 

Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå

Enligt Högskolelagen (2006:173), 1 Kap 9 § gäller:
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, samt
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Nationella mål för aktuell examen

Kunskap och förståelse
För konstnärlig masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa förtrogenhet med metod och processer för att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom området.

Färdighet och förmåga
För konstnärlig masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvudområdet för utbildningen,
 • visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att såväl i nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftligt eller på annat sätt klart redogöra för och diskutera sin verksamhet och konstnärliga frågeställningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För konstnärlig masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om konstens roll i samhället, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För konstnärlig masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Lokala mål för aktuell examen

För konstnärlig masterexamen skall studenten

 • ha förmåga att arbeta självständigt som professionell konstnär eller inom områden i samhället där konstnärlig kunskap, konstnärlig utveckling och forskning är av betydelse,
 • ha god kunskap om juridiska, ekonomiska och sociala förhållanden för professionellt konstnärligt arbete i Sverige och utomlands,
 • visa kunskap, förmåga och kompetens att kunna diskutera argumentera och presentera idéer av relevans för den konstnärliga praktiken,
 • visa kunskap, förmåga och kompetensi att utforma, organisera, driva, utvärdera, rapportera och kommunicera sin egen konstnärliga forskning,
 • ha kompetens att kritiskt analysera och diskutera sin egen och andras konstnärliga verk, också från sociala, juridiska och ekonomiska utgångspunkter, samt i sammanhanget också kunna ta hänsyn till klass, etnicitet och kön, samt
 • visa förmåga på att kritiskt kunna analysera sina egna metoder och kunskaper.

Examinationsformer

Examination av kurser sker kontinuerligt och vanligtvis genom bedömning i seminarieform av den konstnärliga praktiken. Studenterna bedöms också genom både muntliga och/ eller skriftliga redovisningar. För mer information, se aktuella kursplaner.

Under termin 4 presenteras  det avslutande examensarbetet - ett konstnärligt arbete med fokus på undersökande konstnärlig praktik (30 högskolepoäng). Jämfört med examensarbetet på kandidatnivå uppvisar examensarbetet på avancerad nivå en betydande grad av specialisering och självständighet. Examinationen sker i slutet av termin 4 då studenterna presenterar sina examensarbeten i en avslutande grupputställning. Examination sker i form av seminarier och bedömningen omfattar:

 • studenters förmåga att presentera sina konstnärliga arbeten,
 • dokumentation av det konstnärliga arbetet i lämpligt format,
 • en reflekterande text på grundval av det uppvisade konstnärliga arbetet som, bland annat, avser samtida teori och praktik inom huvudområdet fri konst,
 • muntlig presentation av examensarbetet under ett slutseminarium i anslutning till examensutställningen,
 • studentens muntliga försvar av hens egna konstnärliga arbete under slutseminariet, samt
 • opponering på en medstuderandes examensarbete.

Betyg

Som betygsgrader används Godkänd och Underkänd.

Tillgodoräknande

Den studerande har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan tillgodoräknas. För närmare information se Högskoleförordningen samt www.umu.se/utbildning/tillgodoraknande

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.

Allmänt

Programmet är internationellt orienterad med många gästlärare från utlandet och riktar sig till studenter som vill arbeta professionellt som konstnärer i Sverige och utomlands, samt i områden i samhället där konstnärlig kunskap och forskning efterfrågas.

Studenterna har tillgång till varsin ateljéplats under studietiden.

Studenter som inte tidigare läst vid Konsthögskolan får under termin 1 en obligatorisk introduktion av skolans verkstäder och tillhörande maskiner. Masterprogrammets två år är uppdelat i ett antal kurser inom områdena individuellt konstnärligt arbete, konstteori och konsthistoria, kritiskt skrivande, konst i dagens samhälle och konstnärliga processer och forskningsmetoder. Kursen Individuellt konstnärligt arbete löper under hela terminen, de andra kurserna genomförs parallellt med den kursen.

Kurserna Individuellt konstnärligt arbete A, B och C upptar merparten av studietiden under var och en av terminerna 1-3. Dessa kurser innebär att studenterna arbetar i huvudsak individuellt men ges också möjlighet att arbeta i grupp. Det konstnärliga arbetet redovisas och diskuteras både individuellt genom ateljésamtal men också i grupp i seminarieform. Studenterna presenterar sina egna arbeten publikt minst en gång per termin och deltar också aktivt i seminarier där de andra studenterna presenterar sina konstnärliga arbeten. Under tredje terminen planerar studenterna individuellt eller i grupp en utställning och under fjärde terminen genomförs grupputställning där studenterna presenterar sina examensarbeten. Varje termin erbjuds workshops med specialisering inom olika konstnärliga områden såsom t ex måleri, skulptering, installationer, fotografi, video, ljud, performance, grafik och digitala media. Under utbildningen ställs det stora krav på att studenten tar eget ansvar och tillsammans med ansvarig lärare planerar utvecklingen av, inriktningen och arbetssättet i det konstnärliga arbetet i form av ateljésamtal.

Studierna avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng. Kursen avslutas med att de konstnärliga arbetena presenteras i en grupputställning som studenterna, under handledning, planerar och genomför på egen hand. Studenten planerar och publicerar även en utställningskatalog, som i tryckt eller digital form, är en del av grupputställningen. Examensarbetet inkluderar även en text där studenterna reflekterar över hens egna konstnärliga praktik och hur det relaterar till samtida konstteori och praktik. Det egna konstnärliga arbetet ska visa en tydlig progression jämfört med kandidatnivå samt en hög grad av specialisering och självständighet.

 

Studieuppehåll

Om särskilda skäl föreligger kan studieuppehåll beviljas. Ansökan ställs till prefekten. Ett negativt beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieavbrott

Amälan om studieavbrott ställs till prefekten.

Övrigt

Undervisningsspråket är engelska.

Konsthögskolan i Umeå samarbetar med andra universitet och högskolor inom och utanför Sverige i olika nätverk och utbytesprogram. Studentutbyten rekommederas att göras under terminerna 2 och 3.

Studieplan

Giltig från: HT17

Termin 1

Individuellt konstnärligt arbete, A, 25,5 hp
Konstnärliga processer och forskningsmetoder, A, 3 hp
Konst i dagens samhälle, A, 1,5 hp

Termin 2

Individuellt konstnärligt arbete, B, 21 hp
Konsthistoria och konstteori kopplat till praktiskt kuratorarbete, 7,5 hp
Konst i dagens samhälle, B, 1,5 hp

Termin 3

Individuellt konstnärligt arbete, C, 25,5 hp
Konstnärliga processer och forskningsmetoder, B, 1,5 hp
Kritiskt skrivande, 3 hp

Termin 4

Examensarbete masterprogrammet i fri konst, 30 hp