"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studentens övertagande av uppdraget som lärare

Till studenter och handledare

Under studentens senare del av sin sista VFU kommer denne att få möjlighet att ta över sin handledares arbetsuppgifter och ansvar under tre dagar. Det kallas övertagande.

Studentens verksamhetsförlagda utbildning ska präglas av progression, dvs fördjupad utveckling genom VFU: n. Övertagandet är ett led i detta och syftar till att göra denna del av utbildningen mer verklighetstrogen. Studenten skaffar sig viktiga erfarenheter genom att få praktisera läraruppdraget i sin helhet inför sin nära förestående yrkesutövning.

Övertagande behöver förberedas i god tid för att ge studenten goda förutsättningar för klara uppdraget. Handledaren och studenten planerar för arbetet i barngruppen eller klassen, ansvarsområden och praktiska frågor under dagarna. Detta bör kompletteras med att rektor går igenom vad studenten ska känna till och hur denne ska agera vid speciella situationer.

Det är också viktigt att annan personal på skolan eller förskolan i god tid känner till övertagandet så studenten har någon att vända sig till vid behov. I förkommande fall bör även vårdnadshavare samt skolsköterska, vaktmästare, måltidspersonal med flera informeras.

Under de tre dagarna ska handledaren i största möjliga utsträckning inte finnas tillgänglig för studenten. Förskolan eller skolan ska därför utse en ytterst ansvarig person som finns på plats under dagarna som studenten vid behov kan vända sig till. Denna fråga är bra att lyfta med rektor.

Efter att övertagandet genomförts sker en uppföljning av dessa dagar. Det gör studenten och handledaren tillsammans. Som underlag för uppföljningen ligger dels planeringen som gjordes inför dagarna och dels studentens erfarenheter. Denne bör därför  skriva ner sina iakttagelser, tankar och reflektioner, stora som små kring dagarna.  

Övertagandet är i dagsläget inte obligatoriskt för studenten, men tidigare erfarenheter har visat att studenterna tyckt att det har inneburit att de insett och förstått helheten i läraruppdraget.

Projektledning
Leif Thylin och Petra Westling

 

Senast uppdaterad: 2021-02-27