"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studentens övertagande och handledarens kompetensutveckling

Till rektor vid övningsförskola och övningsskola

Studentens övertagande och handledarens kompetensutveckling

Under studentens senare del av sin sista VFU kommer denne att få möjlighet att ta över sin handledares arbetsuppgifter och ansvar under tre dagar. Det kallas övertagande.

Students övertagande och handledares kompetensutveckling finns beskrivna i två dokument riktade till dessa målgrupper som syftar till att tydliggöra aktiviteterna. Med detta dokument vill vi peka på delar som vi vill att du som rektor är delaktig i:

Students övertagande av uppdraget

När studenten ensam tar över uppdraget som lärare under tre dagar är det viktigt att en ytterst ansvarig person utses som finns till hands för studenten.   

Handledaren planerar tillsammans med studenten innehållet för dagarna och önskvärt är att denne i ett samtal med dig som rektor får en genomgång av ansvarsfrågor som gäller vid övertagandet av uppdraget som lärare eller förskollärare.

Handledares kompetensutveckling

Lärarutbildningen ansvarar för en kompetensutvecklingsdag som sker på campus dit handledarna blir inbjudna. Planering av de två återstående dagarna gör rektor eller kontaktperson i samverkan med handledare med deras behov och önskemål som utgångspunkt. Den görs med fördel i samverkan med andra förskolor eller skolor som har studenter som gör sin sista VFU.

Förslag som visat sig framgångsrika är att samla alla handledare som har studenter under dessa dagar och ge möjlighet till att samtala och byta erfarenheter kring angelägna frågor som rör uppdraget som handledare. Ett annat kan vara att förbereda och genomföra studiebesök i andra verksamheter än den egna.

Övningsskoleverksamheten betalar ut en summa pengar för varje student som gör sin sista VFU. Denna peng ska användas specifikt till kompetensutveckling för aktuell handledare, men kan även satsas på gemensam utbildning för alla aktiva handledare på enheten.                                                    

Om lämplig kompetensutveckling ligger på annan tidpunkt än övertagandedagarna är det naturligtvis möjligt att nyttja den vid det tillfället. Eventuell vikariekostnad står då förskola eller skola för. Om student av någon anledning inte genomför övertagande betalas ändå bidraget ut.

Lärarhögskolan begär ingen mera detaljerad redovisning av hur pengarna används men vill vara tydlig med att de ska användas till kompetensutveckling av handledare. Från projektledningens sida kommer vi att efter avslutat övertagande av student och kompetensutveckling för handledare följa upp utfallet utifrån students, handledares och rektors perspektiv. Synpunkter som blir viktiga för den fortsatta utvecklingen.

 

Senast uppdaterad: 2023-12-04