"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programförklaring för forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området

Utgångspunkter

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området ska verka för att samla, stärka och synliggöra forskarutbildning inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet. Den ska stärka lärarutbildning och utbildningsvetenskap och då i synnerhet länken mellan forskning och utbildning genom att bidra till en breddning och fördjupning av utbildningsvetenskaplig forskning samt av professionsutbildningar med utbildningsvetenskaplig bas.

Forskarskolan ska täcka forskningsområden som faller in under Lärarhögskolans definition av utbildningsvetenskap (se nedan). Inbjudna att delta är forskarstuderande inom alla forskarutbildningsämnen vid Umeå universitet under förutsättning att den forskarstuderande har en utbildningsvetenskaplig inriktning i sin individuella studieplan. Forskarskolan ska stödja forskarutbildningar inom det utbildningsvetenskapliga området genom att erbjuda en sammanhållen utbildningsmiljö med hög kvalitet på kurser och annan verksamhet

Forskarskolan ska

  • erbjuda en mångvetenskaplig, dynamisk och sammanhållen forskarutbildningsmiljö inom det utbildningsvetenskapliga området,
  • bidra till förstärkning av utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet,
  • samarbeta med institutioner, enheter och fakulteter vid Umeå universitet samt med skolhuvudmän i regionen,
  • samarbeta med internationella och nationella utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer,
  • genomsyras av ett internationellt perspektiv.

Utbildningsvetenskap – definition och avgränsningar

Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH) definierar forskning inom utbildningsvetenskap som forskning om bildning, utbildning, undervisning och lärande, kopplat till lärande och undervisning i organiserad form. Det innebär forskning om kunskapsbildningens och lärandets villkor; grundläggande frågor i den pedagogiska praktiken och lärares yrkesutövning samt frågor som rör högskolans, skolans och förskolans pedagogiska utveckling. Denna definition av utbildningsvetenskap gör det möjligt för forskare från flera olika vetenskapliga discipliner att bidra till lärarutbildningens, högskolans, skolans, förskolans och utbildningsvetenskapens utveckling. Definitionen utgår ifrån Lärarhögskolans tolkning av Vetenskapsrådets definition av utbildningsvetenskap och kan komma att förändras över tid. Se eventuell uppdaterad definition på Lärarhögskolans hemsida.

Exempel och kommentarer till definitionen

Definitionen ovan utgår från Vetenskapsrådets beskrivning av forskning inom utbildningsvetenskap. Skillnaderna i förhållande till denna handlar i första hand om att inkludera forskningsprojekt kopplade till verksamhetsutveckling samt att tona ner att enbart grundforskning stöds. Det är viktigt i ansökningar att den utbildningsvetenskapliga relevansen motiveras och beskrivs tydligt. Exempel på vad utbildningsvetenskaplig forskning kan handla om är: lärande av olika innehåll och sambandet mellan innehållets karaktär, undervisning och lärande eller om lärande i olika sociala kulturella och institutionella sammanhang inklusive arbetslivet. Juridik- och policyfrågor inkluderas förutsatt att frågeställningarna kopplas till undervisning och lärande i organiserad form och/eller avser skolans organisation, ledarskap och kvalitet. Forskningen kan även gälla mångfaldsaspekter på lärande och minne såsom kön, etnicitet, social bakgrund, begåvning, funktionshinder eller lärande i olika skeden av livet. Även forskning om effekter av undervisningsinnovationer, utbildningsreformer eller olika utbildningsarrangemang och hur utbildningssystem och det informella lärandet fungerar under påverkan av olika sociala, ekonomiska och politiska förhållanden stöds. Den utbildningsvetenskapliga forskningen är av avgörande betydelse för den vetenskapliga förankringen av utbildning för lärare, förskollärare, skolledare samt studie- och yrkesvägledare. Forskning med starka kopplingar till behov inom dessa utbildningar stöds.

Att forskningens resultat är intressanta för skolan/utbildningsväsendet är inte ett tillräckligt skäl för att räknas som utbildningsvetenskaplig forskning enligt Lärarhögskolans definition. Till exempel kan forskningsresultat inom fysik eller litteratur vara intressanta för skolan, men behöver kopplas explicit till utbildningsvetenskapliga frågeställningar för att stödjas av LH:s forskningsresurser. Det räcker inte heller att man forskar om t.ex. sociala relationer och processer i allmänhet hur viktiga dessa än är och även om de pågår inom skolan, utan den utbildningsvetenskapliga relevansen ska motiveras. Inte heller alla aspekter av lärande och undervisning faller inom Lärarhögskolans definition, t.ex. hur en förälder lär sitt barn att cykla trots att det handlar om undervisning eftersom det inte är i organiserad form. Forskningsplanen måste innehålla utbildningsvetenskapliga frågor som har en mer explicit anknytning till undervisning och lärande i organiserad form.

En mångvetenskaplig och sammanhållen forskarskola

Forskarskolan ska stärka framväxten av en mångvetenskaplig och sammanhållen forskarutbildningsmiljö i utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Den inkluderar både forskarstuderande som är direkt delfinansierade via Lärarhögskolan och forskarstuderande med utbildnings­vetenskaplig inriktning som har annan finansiering. Den inbjuder till nätverkande för handledare och forskarstuderande och till samarbete med institutioner och fakulteter.

Förutsättningar för delfinansierade forskarstuderande

Forskarstuderande som antagits till Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området och som delfinansieras av Lärarhögskolan följer de krav som statueras i respektive allmänna studieplan för forskarutbildning. Forskarstuderande antagna till forskarskolan stationeras vid de institutioner där de är antagna. Examen avläggs i det ämne i vilket den forskarstuderande är antagen. Forskarskolan ser positivt på dubbel examen.

Forskarstuderande som delfinansieras av Lärarhögskolan ska ha hög närvaro vid Umeå universitets campus och delta i forskarskolans kurser, internat och andra aktiviteter för att på så sätt bidra till skapandet av en sammanhållen forskarutbildningsmiljö.

För att stödja en utbildningsvetenskaplig inriktning och för att bidra till Umeå universitets utbildningsvetenskapliga forskarutbildningsmiljö ska de forskarstuderande som delfinansieras av LH ta forskarskolans obligatoriska kurspaket (22,5 hp) inom ramen för kursdelen i sin doktorsexamen. Deltagande i forskarskolan förutsätter att den studerande i sin individuella studieplan får tillgodoräkna sig dessa.

För varje forskarstuderande upprättas en överenskommelse mellan Lärarhögskolan och respektive institution/fakultet vid Umeå universitet och/eller avtal mellan Lärarhögskolan och skolhuvudman där parternas åtaganden regleras.

Forskarskolans verksamhet

Forskarskolan anordnar kurser, varav tre kurser om vardera 7,5 hp som är obligatoriska för forskarstuderande som delfinansieras av Lärarhögskolan. Det finns en tydlig progression i forskarskolans kurser. Forskarskolan anordnar också internat och andra aktiviteter. Målsättningen med kurserna och övriga aktiviteter är att skapa förutsättningar för forskarstuderandes förståelse av det utbildningsvetenskapliga området, dess olika perspektiv, ansatser och betydelser. Forskarskolans aktiviteter syftar även till att stödja de forskarstuderandes utveckling av generiska kompetenser som lyfts fram i Högskoleförordningen.  Detta kan till exempel vara att kritisk granska, att stödja andras lärande, att behärska presentationsteknik, samt att bygga nationella och internationella nätverk.

Forskarskolans kurser och andra aktiviteter är i mån av plats öppna för alla forskarstuderande med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet. De forskarstuderande som delfinansieras av Lärarhögskolan garanteras alltid förtur om det finns fler intresserade än platser.

Generell information om Forskarskolans verksamhet publiceras på Lärarhögskolans hemsida. Mer detaljerad information om kurser, såsom kursplaner, scheman och instruktioner, läggs ut av kursansvarig lärare på särskilt anvisad lärplattform.

Organisation och ansvarsfördelning

Organisatoriskt hör Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området till Lärarhögskolan vid Umeå universitet, som har det samlade ansvaret för verksamheten. Beslut som rör Forskarskolans budget och andra yttre förutsättningar bereds i Lärarhögskolans forskningskommitté och fattas av Lärarhögskolans styrelse eller Lärarhögskolans föreståndare.

Forskarskolans ledningsgrupp, som består av föreståndare, biträdande föreståndare och koordinator, ansvarar för planering av verksamheten, beställning av kurser, genomförande av internat och andra aktiviteter som stödjer akademisk progression och en god sammanhållen forskarutbildningsmiljö. Ledningsgruppen har ett övergripande vetenskapligt och akademiskt ansvar för verksamheten och har forskningskompetens inom områden relevanta för verksamheten.

Handledarkollegiet, som består av personer som är handledare för en eller flera forskarstuderande som finansieras av Lärarhögskolan, och forskarskolans forskarstuderande utgör referensgrupper i planering och utvärdering av verksamheten. Dessa grupper är därmed viktiga forum för institutionerna för att medverka i och utöva inflytande över forskarskolans verksamhet.

I samverkan med institutioner och forskarutbildningsämnen är det institutionernas ansvar är att tillse att de forskarstuderande följer gällande regelverk och får nödvändig spetskompetens utifrån aktuell studieplan, medan forskarskolans ansvar är att stärka de forskarstuderandes utbildningsvetenskapliga bredd och identitet.

Internationalisering och nationell samverkan

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området stödjer internationalisering av utbildningen genom kurser, seminarium och föreläsningar som genomsyras av ett internationellt perspektiv. I detta sammanhang inbjuds också internationellt välrenommerade föreläsare från olika delar av världen för att bidra till forskarskolans internationalisering.

Forskarskolan befrämjar internationella erfarenheter och stimulerar till etablerande av internationella forskningskontakter. Detta möjliggörs genom att delar av de obligatoriska kurserna genomförs i samverkan med utländska universitet. Forskare och forskarstuderande från utländska universitet inbjuds även att medverka i forskarskolans andra aktiviteter.

Forskarskolan stödjer nationell samverkan inom forskarutbildning med utbildningsvetenskaplig inriktning. Detta görs via samorganisering av konferenser, föreläsningar och utbildningsverksamhet med andra svenska lärosäten.

Extern samverkan och synliggörandet av utbildningsvetenskaplig forskning

Forskarskolan strävar efter en aktiv samverkan med skolor och annan utbildningsrelaterad verksamhet i det omgivande samhället. Detta sker bland annat genom att erbjuda skolhuvudmän möjlighet att samfinansiera utbildningsvetenskaplig forskarutbildning tillsammans med Lärarhögskolan, att informera skolhuvudmän och andra relevanta aktörer om forskarskolans verksamhet vid Umeå universitet, samt att bjuda in externa föreläsare från utbildningssektorn till forskarskolans verksamhet. I detta uppdrag ingår även att synliggöra forskarskolans verksamhet och de forskarstuderandes forskning såväl inom som utom universitetet.

Tidsplan

Forskarstuderande som ska delfinansieras av Lärarhögskolan antas vartannat år inför terminsstart på hösten. En ny kurscykel börjar vid varje nyantagning.

Finansiering

Lärarhögskolan kan del- eller nollfinansiera forskarstuderande som deltar i Forskarskolans verksamhet. Utöver denna delfinansiering har forskarskolan utgifter som innefattar bland annat kurser, resor, drift, internat, seminarier, föreläsningar, information, administration och webbstöd.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Forskarskolans verksamhet ska följas upp och utvärderas kontinuerligt. Kurser och internat utvärderas fortlöpande av forskarskolans ledningsgrupp. Verksamheten som helhet utvärderas vart fjärde år inför antagning av nya forskarstuderande.

Uppföljning och utvärdering av verksamheten ska göras i verksamhetsutvecklande syfte. Detta görs i samråd med institutioner, handledare, forskarstuderande samt alumni, som aktivt involveras i forskarskolans aktiviteter.

Senast uppdaterad: 2023-12-04