"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vårdforskning SFO-V

Det strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) är ett samarbete mellan Umeå universitet och Karolinska institutet. Syftet är att stärka och utveckla samarbetet mellan vårdvetenskap och vårdverksamheter genom högkvalitativ forskning och aktiviteter som främjar samarbeten, kunskapsutbyte och social innovation.

SFO-V som drivs gemensamt av Umeå universitet och Karolinska institutet, syftar till att öka samarbeten mellan vårdforskning, vårdsektorn och näringslivet samt att förnya och bredda utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

För att uppnå detta finansieras forskning och aktiviteter som främjar samarbeten och involverar intressenter från olika områden att ta del i utveckling av processer, tjänster och produkter. Arbetet förstärks genom ett aktivt engagemang från Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Västerbottens läns landsting.

Forskning inom vårdvetenskap är av stor vikt för att öka kunskapen om främjande av hälsa, förebyggande åtgärder samt omvårdnad och rehabilitering, liksom om vårdens organisation och ledning. Idag överlever fler skador och sjukdomar som förut var dödliga, människor lever längre och nya metoder leder till förhoppningar om ökad livskvalitet – ändå är vårdkostnader för individ och samhälle fortsatt höga.

Mer om SFO-V

Forskning inom vårdvetenskap

Vårdforskning är en ung vetenskap som genomgått en betydande utveckling under de senaste fyra decennierna. Från en handfull forskarutbildade personer finns nu tusentalet vårdforskare inom universitet och högskolor. Idag är vårdvetenskap en etablerad vetenskap med tvärvetenskaplig forskning inom internationellt framstående forskarmiljöer.

Dagens vårdforskning ger nya, vetenskapligt baserade kunskaper som är av stor nytta för patienter och brukare. Inte minst viktiga är de forskningsresultat som bidrar till att öka vårdens förmåga att omsätta forskning till praktik. Det skapar unika förutsättningar för att i framtiden kunna möta de samhällsutmaningar vi står inför inom hälsa och välfärd.

Den övergripande visionen för SFO-V är att säkerställa att utveckling och den vård som bedrivs är baserad på högkvalitativ vårdforskning. KI har som enda universitet i Sverige bedömts som världsledande inom vårdforskning, med de bästa förutsättningarna att utveckla framtida vårdforskning (VR, 2011). Vårdforskningen inom SFO-V vid KI och UmU i samarbete med andra universitet, både nationellt och internationellt, har mycket goda förutsättningar att kunna bidra till en kunskapsbaserad vård.

SFO-Vs fyra kärnområden

Forskning inom SFO-V bedrivs med fokus på fyra huvudområden:

  • Co-creation - Samskapande av tjänster, processer och produkter avser gemensamma aktiviteter och ansatser som strävar efter att underlätta för användare, d.v.s. alla tänkbara parter som berörs i fråga om hälsa och sjukdom, att samarbeta på lika villkor för att skapa värde baserat på deras skilda kunskaper och erfarenheter.
  • Self-management avser en persons förmåga att hantera de symtom, behandlingar, fysiska och psykologiska konsekvenser samt livsstilsförändringar som deras hälsotillstånd innebär.
  • eHealth - eHälsa avser användning av informations- och kommunikationsteknologi (ICT) för hälsa och hälsorelaterade områden, inklusive tjänster, övervakning, kommunikation, utbildning och forskning.
  • Bio-behavioural health care science avser att, i syfte att ta sig an vårdvetenskapligt viktiga frågeställningar, knyta samman vårdvetenskap med biologisk och beteendevetenskaplig forskning för att studera det komplexa samspelet mellan biologiska, sociala, beteendemässiga och omgivande faktorer samt deras effekter på utfall.

SFO-Vs styrning och organisation

SFO-V leds centralt av en styrgrupp med:

Ordförande
Professor Christina Opava, christina.opava@ki.se
Vice ordförande: Docent Helena Lindgren, helena.lindgren@ki.se

Ledamöter
Professor Louise Nygård, louise.nygard@ki.se
Professor Yvonne Wengström, yvonne.wengstrom@ki.se
Professor Carol Tishelman, carol.tishelman@ki.se
Forskarassistent Stephanie Bonn, stephanie.bonn@ki.se
Professor Ingeborg Nilsson, ingeborg.nilsson@umu.se

Administrativ samordnare
Anna-Maria Loimi, anna-maria.loimi@ki.se

I Umeå finns en lokal ledningsgrupp

Ordförande
Professor Ingeborg Nilsson, ingeborg.nilsson@umu.se
Professor Birgitta Olofsson, birgitta.olofsson@umu.se
Professor Karin Wadell, karin.wadell@umu.se

Senast uppdaterad: 2023-01-16