"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-03-23

Internationella forskare visar på möjligheter att stoppa utarmningen av naturen

NYHET I dag fredag lanserar IPBES en regional rapport om statusen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Europa och Centralasien och ytterligare tre rapporter om situationen i övriga delar av världen. För att motverka utarmning integreras skyddet för biologisk mångfald och olika naturnyttor inom till exempel svenskt jord- och skogsbruk.

Rapporterna värderar statusen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster / naturnyttor för människans välmående i respektive region. Naturen ger dess invånare ovärderliga nyttor som mat, fibrer, upplevelser och identitet.

Europa och Centralasien är en enorm region med vitt skilda förhållanden och hyser en enorm rikedom av arter och livsmiljöer. Men våra livsmönster och en ohållbar användning av mark och vatten gör att artrikedomen minskar och viktiga funktioner, som pollinering, hotas. Många gränsöverskridande problem behöver lösas, som vattenkvalitet och -kvantitet, fiske, luftföroreningar och invasiva, främmande arter. Styrmedel och socioekonomiska förhållanden med betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster varierar inom regionen.

– Även om läget i många avseenden är dystert är det viktigaste budskapet i rapporten att det finns goda förutsättningar att förbättra situationen. Sverige har kommit en bra bit på väg för att ”mainstreama” eller integrera skyddet för biodiversitet och olika naturnyttor inom till exempel jord- och skogsbruk, men mer behöver göras, kommenterar Camilla Sandström, statsvetare vid Umeå universitet och en av författarna till rapporten.

– Rapporten pekar särskilt på behovet av att ta ett helhetsperspektiv genom ökad samverkan mellan näringsliv, myndigheter och kommuner för att skapa synergier och undvika målkonflikter. För att säkerställa att förvaltningen av mark, vatten, natur- och kulturmiljövärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt är det också av vikt att bredda kunskapsbasen i förvaltningen genom att involvera olika aktörer och på så sätt ta tillvara värdefull lokal och traditionell kunskap, konstaterar Camilla Sandström.

The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES, är den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC. 

Svenska forskare har bidragit

IPBES arbete utgörs främst av vetenskapliga rapporter. 1300 forskare från hela världen bedömer det aktuella kunskapsläget på basis av kvalitet, kvantitet och konsistens i de resultat som presenteras i vetenskaplig litteratur. I panelen finns bred vetenskaplig expertis inom naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Representanter för urbefolkningar medverkar också i panelens arbete. Under veckan som gått har regeringsrepresentanter från IPBES medlemsländer träffats för att diskutera slutsatserna. Naturvårdsverket representerar Sverige.

Ett tiotal svenska forskare från olika universitet har deltagit i arbetet med de regionala rapporterna och en femte rapport om markförstöring i globalt perspektiv.

Läs mer i IPBES-rapporterna

För ytterligare information, kontakta:

Camilla Sandström, professor i statsvetenskap, Umeå universitet, +46 70 219 63 44, camilla.sandstrom@umu.se

Redaktör: Eva Stoianov