"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-18

12 miljoner till projekt för att förbättra hälsa och välbefinnande hos äldre

NYHET Docent Anna Nordström på Idrottshögskolan ingår i forskargruppen, med professor Yngve Gustafson i spetsen från Umeå Universitet, som får Rambidrag på 12 miljoner från Vetenskapsrådet för att undersöka bl.a. hur fysisk aktivitet påverkar hälsa och livskvalitet hos äldre.

Sverige har i dag Europas högsta medellivslängd och beräkningar gör gällande att år 2025 kommer mer än 30 % av Sveriges population att vara över 60 år. En stigande medelålder leder till att fler människor kommer att leva med olika sjukdomar som kan påverka förmågan att klara sig självständigt. En stor framtida utmaning blir att hitta strategier och verktyg för att bibehålla en hög livskvalité under ålderdomen.

Målsättningar med projektet
Projektets övergripande mål är att karaktärisera riskfaktorer för ohälsa hos äldre samt att undersöka om det går att öka livskvalitén hos de äldre genom att intervenera mot dessa riskfaktorer. Riskfaktorerna för sjuklighet hos äldre kommer att sökas från barndomen i longitudinella studier och genom patientnära studier där de allra äldstas levnadsvillkor och riskfaktorer för sjuklighet karaktäriseras genom hembesök i Västerbotten och i Norra Finland. Vidare kommer forskargruppen att undersöka om det går att minska risken för sjuklighet och ohälsa i interventionsprojekt där bl.a. effekterna av högintensiv träning kommer att utvärderas i en randomiserad studie hos äldre multisjuka individer.

Forskargruppen ämnar undersöka effekterna och biverkningarna av läkemedel hos de allra äldsta genom nyttjande av nationella databaser där alla individer över 50 år i Sverige kommer att ingå. Projekten kommer att ha en tvärvetenskaplig prägel där olika professioner är representerade såsom läkare, sjukgymnaster, dietister, epidemiologer och hälsoekonomer. Tillsammans skapas en bred kompetens inom olika specialiteter såsom Geriatrik, Rehabilitering, Idrottsmedicin och Genetisk epidemiologi. Projekten spänner från kliniska patientnära studier till genetiska studier. Då åldrandet är komplext och påverkas av många olika faktorer tror projektgruppen att detta tvärvetenskapliga arbetssätt är nödvändigt och ökar möjligheterna med projektets målsättning.

Redaktör: Anna-Karin Eriksson