"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-31

12,5 miljoner till forskning inom socialt arbete

NYHET En ny studie som leds från Umeå universitet har fått anslag från Norface, ett samarbete mellan europeiska forskningsråd. Studien undersöker hur socialarbetare i olika länder arbetar med familjer med komplexa behov och hur detta är kopplat till välfärdssystemet. De länder som ingår är förutom Sverige, Norge och England även Irland, Bulgarien, Litauen, Chile och Mexiko.

Projektet jämför även olika typer av socialt arbete med familj: social barnavård, missbrukarvård, arbete med migranter och med personer med funktionshinder.

– Dessa områden är centrala i socialt arbete och innebär olika förutsättningar för om och hur familjer involveras i olika insatser, säger Lennart Nygren, professor vid institutionen för socialt arbete.

Studien bygger på nationell statistik och styrdokument från respektive land, expertintervjuer och fokusgruppsintervjuer med socialarbetare.

Studien förväntas ge bidrag till den teoriutveckling kring välfärdsregimer och professioners villkor som "gatunivåbyråkrater". Den ger också ökad kunskap om hur familjepolitikens utformning styr hur familjen som institution och begrepp förhandlas i förhållande till de insatser som socialarbetare gör.

– Genom att studien förväntas ge mer kunskap om hur familjen kan bli en resurs för ett lyckat socialt arbete har den hög relevans för socialpolitiska beslutsfattare och för dem som arbetar med familjer med komplexa behov.

Projektet heter Family complexity and social work. A comparative study of family-based welfare work in different welfare regimes. Projektledare är Lennart Nygren vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Projektmedlen delas i ungefär lika stora delar med professor Siv Oltedal i Stavanger, Norge och professor Susan White i Birmingham, Storbritannien. Medlen kommer att finansiera 2-3 forskare med anställning vid Umeå universitet och lika många vid universiteten i Stavanger och Birmingham.

Redaktör: Andre Tetting