"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-31

1,89 mkr från FAS till Emma Lundholm, ALC

NYHET Emma Lundholm (ALC) har av FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) beviljats 1,89 mkr för projektet "Täta och glesa familjenätverk – regionala skillnader mellan generationer i boende och arbetsliv". Stödet är fördelat på tre år.

Täta och glesa familjenätverk – regionala skillnader i geografisk närhet mellan generationer i boende och arbetsliv

Regionala skillnader i försörjningsbörda lyfts ofta fram som ett potentiellt problem i det åldrande samhället och förväntas resultera i en stor påfrestning för välfärdssektorn i vissa regioner där andelen äldre är särskilt hög i förhållande till de som är i förvärvsarbetande ålder. Men behovet av omsorg från den offentliga sektorn är också avhängigt vilka andra resurser som finns att tillgå. När det gäller informell hjälp och stöd vid sidan om den formella är familjenätverket centralt, och handlar det om stöd i vardagslivet är det geografiska avståndet avgörande. Detta projekt tar sin utgångspunkt i en analys av regionala skillnader i familjenätverkens geografiska utbredning och kartlägger skillnader vad gäller geografisk närhet mellan barn, syskon och föräldrar samt partners familj. Därutöver söker projektet fördjupa förståelsen för de processer som skapar dessa mönster genom att utgå från nuvarande och tidigare flyttmönster. Geografiska avstånd mellan familjemedlemmar uppstår som ett resultat av flyttningar medan närhet ofta är ett resultat av icke-flyttningar. En faktor som motverkar flyttning är ”insider-fördelar” som utvecklas på bostadsorten. Kännedom om den lokala arbetsmarknaden ökar chanserna att få ett jobb, och vänner och familj har visats vara viktiga kanaler för information och kontakter med arbetsgivare. Betydelsen av sociala nätverk för tillträde till arbetsmarknaden är emellertid olika beroende på den lokala arbetsmarknadens egenskaper men är också olika betydelsefull för olika grupper. Projektets syfte är att kartlägga regionala skillnader i familjenätverkens konfiguration, vad gäller närhet i boende och i arbetslivet, samt analysera bakomliggande processer som skapar dessa mönster. Studien baseras på en kvantitativ analys av registerdata och utnyttjar den unika möjlighet som finns i de svenska befolkningsregistren att koppla samman familjenätverk, bostadsort och arbetsplatser.