"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-31

2 mkr från Riksbankens Jubileumsfond

NYHET Anna Sundström vid forskningsprogrammet ALC har erhållit 2,048 mkr från Riksbankens jubileumsfond för projektet "Livsstils- och socioekonomiska faktorers roll för kognitiv nedsättning och demens". Stödet är fördelat på tre år.

Med en snabbt åldrande befolkning är det viktigt att studera vilka faktorer som bidrar till ett gott åldrande och en bra livskvalitet hos äldre. Under de senaste 30 åren har andelen av världens befolkning över 65 år fördubblats, från 7 till 14 procent. Denna förändring, med ett ökat antal äldre, gör även att antalet personer som drabbas demenssjukdomar ökar. I dag uppskattas ca 35 miljoner människor i världen vara drabbade av demenssjukdomar, en siffra som befaras fördubblas vart tjugonde år. Även om en del av tidigare forskning i stor utsträckning har studerat faktorer vilka kan påverka kognitivt åldrande, saknas det kunskap om hur dessa faktorer interagerar med varandra. Tidigare forskning har även i hög grad utgått från tvärsnittsanalyser, men eftersom kognitiv nedsättning och demens vanligen utvecklas över en lång period är forskning med ett longitudinellt utgångssätt särskilt betydelsefullt. Orsaken till demenssjukdomar anses vara multifaktoriell och forskning med ett tvärvetenskapligt angreppssätt är därigenom särskilt viktigt.

Detta projekt syftar till att identifiera riskfaktorer för kognitiv nedsättning och demens med särskilt fokus på socioekonomiska (utbildning, yrkeskomplexitet) och livsstilsfaktorer (fritidsaktiviteter, fysiska aktiviteter). Projektet kommer att ske inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet "Ageing and Living Conditions" (ALC) där forskare från samhällsvetenskap, medicin och humaniora deltar. Vid ALC har flera svenska databaser (SCB, Socialstyrelsen, Västerbottens Hälsoundersökning och Betula projektet) sammanlänkats till en databas, Linnédatabasen. Linnédatabasen innehåller avidentifierade uppgifter över bl. a. kognitiv förmåga (ex. minnesfunktion), demenssjukdomar, hälsa, livsstil och socioekonomiska förhållanden. Denna samlade information kan ge värdefull kunskap över vilka faktorer som kan relateras till kognitiv nedsättning och demenssjukdomar, vilket i förlängningen kan leda till att förebyg¬gan¬de insatser kan göras, något som är av största vikt både för den enskilda individen och för samhället som helhet.