"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-08

Tre miljoner till Umeåkemist för forskning kring sätt att minska antalet djurtester

NYHET Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa har beviljat Patrik Andersson vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, drygt tre miljoner i projektbidrag inom alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen.

Text: Ingrid Söderbergh

Med alternativa metoder avses metoder som förfinar, minskar och/eller ersätter djurförsök, ofta omnämnt som "de tre R:en", efter engelskans refine, reduce och replace.

Totalt inkom 70 ansökningar, varav fem beviljades. Det ger en beviljandegrad på 7,1 procent. Två kvinnor och tre män beviljades bidrag. Totalsumman uppgår till drygt 14 miljoner kronor.

Patrik Andersson, Kemiska institutionen, erhåller ett bidrag på 3,14 miljoner fördelat på tre år (2012-2014). Titeln på projektet är: Studier på utvecklingseffekter i zebrafiskembryo i kombination med datorbaserade modeller – nya vägar att reducera antal djurtester.

– Jag känner mig stolt men också lättad. Anslaget betyder att jag nu kan börja göra saker som jag planerat några år men inte haft möjligheter till. Jag hoppas kunna anställa en doktorand som kan vara med och utveckla metodiker som främst syftar till att öka vår förståelse för hur kemiska egenskaper styr kritiska hälsoeffekter, säger Patrik Andersson, Kemiska institutionen.

Projektet görs i ett nära samarbete med professor Leif Norrgren vid SLU i Uppsala som utvecklar metoder för att studera utvecklingseffekter hos zebrafiskembryon. Det finns ett stort behov av djurförsöksfria instrument för att hantera riskbedömningen av alla kemikalier som kommer att regleras i den nya Europeiska kemikalielagstiftning – REACH. Den kan komma att omfatta totalt 30 000 kemikalier.

– Vi hoppas att vårt projekt och våra metoder kan bidra till att starkt minska framtida användningen av djurtester och skapa en bättre förståelse för kopplingen mellan kemiska egenskaper och tidig störning på embryonal utveckling.

För mer information, kontakta gärna:

Patrik Andersson, Kemiska institutionen
Telefon: 090 7865266; 070-303 98 56
E-post: patrik.andersson@umu.se

http://www.chemistry.umu.se/forskning/group-leaders/patrik-andersson/

Läs mer om utlysningen på: Vetenskapsrådets webbplats

Mer om Patrik Anderssons projekt:

Ett stort antal djurtester krävs för att implementera den nya Europeiska kemikalielagstiftningen -REACH- som kan komma att omfatta totalt 30 000 kemikalier. Men med bättre prioriteringsverktyg och alternativa metoder kan användningen av djurtester minskas drastiskt. Ett verktyg är försöksdjursfria metoder som omfattar så kallade kvantitativa struktur-aktivitetsmodeller (QSAR) och andra databaserade modeller som så kallade read-across metodiker. Dessa metoder har potential som verktyg för att prioritera testning men också för att förutsäga effekter för icke-testade kemikalier. QSAR-modeller kan i dag valideras för regulatorisk användning genom OECD överenskommen standard. Tyvärr saknas liknande valideringsmetoder för read-across som i dagsläget främst baseras på expertbedömningar med utgångspunkt från en kemikalie i taget.

I projektet vill man utveckla nya metodiker för read-across som är oberoende av experter och istället baseras på en mycket detaljerad kemisk karakterisering och användning av befintlig data. Man vill också utveckla alternativa testmetoder för att mäta effekter på embryonal utveckling i en zebrafiskmodell. Regulatoriska modeller för studier på effekter vid tidig utveckling kräver generellt ett stort antal försöksdjur och det är därför angeläget att hitta alternativa tester. Zebrafiskembryo har visat sig vara mycket användbara för att studera effekter på utveckling och dessa system är även lämpliga för så kallad screening. I detta projekt vill forskarna kombinera utveckling av read-across och modellen med zebrafiskembryo för att skapa ett kraftfullt verktyg som kan bidra till att väsentligt minska antal djurförsök vid riskbedömning av industrikemikalier. Man vill också bidra med vetenskaplig input till processen att utveckla djurförsöksfria alternativ med acceptans i ett regulatoriskt perspektiv.