"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-30

35 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling

NYHET Formas, som främjar framstående forskning för hållbar utveckling, har beviljat medel till 21 forskningsprojekt vid Umeå universitet. Sammanlagt får universitetet nästan 35 miljoner kronor.

Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Av 1400 ansökningar beviljades medel till 308 projekt varav 217 nya, det vill säga en beviljningsgrad på cirka 15 procent. Totalt fördelas 432 miljoner kronor till projekt som pågår mellan ett och tre år. Följande forskningsprojekt har fått anslag vid Umeå universitet:

Patrik Andersson, kemi En multivariat bioackumulationsanalys för att identifiera och prioritera kemikalier, 1 458 000 kr över två år

Ann-Kristin Bergström, ekologi och geovetenskap Effekter av atmosfärsdeposition av kväve på näringsbegränsning och produktion och sammansättning av växtplankton i svenska sjöar, 1 578 000 kr över två år

Katarina Eckerberg, statsvetenskap En gemensam europeisk skogspolitik?, 1 541 000 kr över tre år

Göran Englund, ekologi och geovetenskap Effekter av fragmentering och artintroduktioner på utbredningen av sjölevande fisk, 2 423 000 kr över tre år

Maria Eriksson, fysiologisk botanik Fotoperiodisk kontroll av knoppsättning i hybridasp genom den biologiska klockan, samt isolering av gener som styr induktion av knoppvila i Arabidopsis spp, 1 566 000 kr över två år

Per-Anders Esseen, ekologi och geovetenskap Kanteffekter i fragmenterade skogar: uppskattning av ekologiska långtidseffekter, 1 188 000 kr över två år

Barbara Giles, ekologi och geovetenskap Samevolution och bevarande av genetisk diversitet, 1 800 000 kr över tre år

Jörgen Hellström, nationalekonomi Efterfrågan och regional fördelning av resor: Dynamiska efterfrågemodeller och simultana valmodeller, 1 444 000 kr över tre år

Olle Hernell, pediatrik Effekter av probiotika på friska spädbarns tillväxt, blodfettsnivåer och immunologiska utveckling från 4 till 13 månaders ålder, 2 160 000 kr över 2 år

Vaughan Hurry, fysiologisk botanik Köldacklimatisering: En jämförande studie mellan ettåriga örtväxter och vedartade perenna växter, 1 044 900 kr över tre år

Anneli Ivarsson, epidemiologi och folkhälsovetenskap Celiaki. Är det dags för primär prevention och allmän screening? En studie av 12-åringar från födelsekohorter under epidemin och den post epidemiska perioden, 1 422 750 kr över tre år

Mats Jansson, ekologi och geovetenskap Bakteriers utnyttjande av alloktont kol för respiration och tillväxt i boreala sötvattensystem, 3 039 000 kr över tre år

Stefan Jansson, fysiologisk botanik De klorofyll a/bbindande proteinernas struktur och funktion, 1 944 000 kr över tre år

Frank Johansson, ekologi och geovetenskap Adaptiv populationsdifferentiering hos grodor, 1 643 000 kr över tre år

Leif Kullman, ekologi och geovetenskap Trädgränsförändringar - effekter av det senaste århundradets klimatuppvärmning som grund för modeller för framtidens landskapsutveclking, 1 923 000 kr över fyra år

Björn Malmqvist, ekologi och geovetenskap Anpassningar till naturlig surhet i strömmande vatten, 1 485 000 kr, över två år

Johan Olofsson, ekologi och geovetenskap Effekten av renbete på biodiversiteten i fjällens växtsamhällen, 1 566 000 kr över två år

Lennart Persson, ekologi och geovetenskap Evolvering av storleksvariation i fiskpopulationer, 1 778 000 kr över tre år

Wolfgang Schröder, kemi Thylakoid lumen hos backtrav, en dynamisk del av fotosyntesen, 1 417 500 kr över tre år

Anita Sellstedt, fysiologisk botanik Biodiversitet hos hydrogenaser och hållbar kvävefixering, 1 215 000 kr över två år

Mats Tysklind & Karin Wiberg, kemi Dioxiner i Östersjön - källspårning med sedimentanalys och receptormodellering, 1 350 000 kr över två år

I årets stora utlysning gjordes också en särskild utlysning på starka forskningsmiljöer. 103 ansökningar inkom och planeringsbidrag beviljades till nitton av dessa. På Formas styrelsemöte i maj beslutas vilka som slutligen beviljas bidrag. Från Umeå universitet har följande tre ansökningar fått planeringsbidrag på 50 000 kronor:

Stefan Jansson, fysiologisk botanik Evolutionär och ekologisk trädfunktionsgenomik

Christer Nilsson, ekologi och geovetenskap Kommer restaurerade ekosystem någonsin att återhämta sig?

Lennart Persson, ekologi och geovetenskap Sjöekosystems funktion och respons i relation till miljöförändringar

Se även www.formas.se

Redaktör: Karin Wikman