"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-17

37 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling

NYHET Umeå universitet har tilldelats närmare 37 miljoner kronor av forskningsrådet Formas för 14 forskningsprojekt om hållbar utveckling. Dessutom har två av totalt sju postdoktorsstipendier delats ut till forskare vid Umeå universitet.

Fyra av forskningsprojekten har tilldelats mer än tre miljoner kronor. Dessa anslag har gått till Lars Ericson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Carina Keskitalo statsvetenskapliga institutionen, Björn Malmqvist, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och Anders Sjöstedt, institutionen för klinisk mikrobiologi. I princip alla övriga forskningsprojekt har tilldelats mer än två miljoner kronor.

Totalt delades sju postdoktorala stipendier ut, två av dem gick till forskare vid Umeå universitet. Det är Ursula Zinko och Tomas Brodin, båda verksamma vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, som nu har tilldelats 350 000 kronor vardera.

I maj hade Formas fem utlysningar och det kom in drygt 1300 ansökningar. Alla har granskats i en omfattande process och cirka 230 beviljas medel. Av de 420 miljonerna går 333 miljoner till forskningsprojekt inom den stora årliga utlysningen, 37 till klimatrelaterade projekt, 39 till ämnesövergripande projekt, 7 till postdoktorala stipendier samt 5 miljoner till informationsprojekt.

Följande forskningsprojekt har fått anslag vid Umeå universitet:

Agneta Andersson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Effekter av klimatförändring på Östersjöns produktivitet, 2 720 000 kr

Anna Berghard, institutionen för molekylärbiologi, Zoner i lukt- och vomeronasala organen: betydelse för däggdjurs fysiologi och beteende, 1 866 000 kr

Pär Byström, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Vinterns betydelse för toppkonsumenter: storleks- och artspecifika responser hos fisk till vinterförhållanden och klimatförändringar i sjöekosystem, 2 760 000 kr

Mats Dynesius, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Kolonisationsförmåga hos arter som missgynnas av skogsbruk - en central faktor för bevarandet av biologisk mångfald i fragmenterade skogslandskap vid klimatförändringar, 2 000 000 kr

Lars Ericson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Vegetationsförändringar, växtsjukdomar och globala miljöförändringar, 3 115 000 kr

Stefan Jansson, institutionen för fysiologisk botanik, Från genotyp till fenotyp i ett sekvenserat trädgenom - SwAsp kollektionen, 2 226 000 kr

Eva Carina Helena Keskitalo, statsvetenskapliga institutionen, Sårbarhet och anpassningsbarhet i socio-ekologiska skogssystem, 3 240 000 kr

Hjalmar Laudon, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Modeller och system för långsiktiga analyser av skogsbrukets påverkan på vattenkvalitén, 2 021 000 kr

Björn Malmqvist, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Land – vatteninteraktioner: insekter länkar älv med omland. Ekologiska processer längs norra Sveriges reglerade och fritt strömmande älvar, 3 310 000 kr

Debra Milton, institutionen för molekylärbiologi, Virulens och överlevnad av Vibrio anguillarum i fisk, 2 107 000 kr

Christer Nilsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Identifiering av de lämpligaste lokalerna för restaurering av vattendragsekosystem, 2 671 650 kr

Björn Olsen, institutionen för klinisk mikrobiologi (adjungerad professor), Influensa A; förekomst, spridningsvägar och konsekvenser för den biologiska mångfalden, 2 255 000 kr

Johan Olofsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Effekten av renar på fjällvegetationen i ett föränderligt klimat: från växternas populationsdynamik till omsättningen av kol och kväve i arktiska ekosystem, 2 250 000 kr

Anders Sjöstedt, institutionen för klinisk mikrobiologi, Identifiering av källan till tularemi i Sverige: karakterisering av Francisellas livscykel och identifiering av faktorer som predikterar utbrott av tularemi, 4 410 000 kr

Postdoktorsstipendier har tilldelats:

Tomas Brodin, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Hur påverkas byten och predatorers samtidiga habitatutnyttjande av födotillgång, predationsrisk, kondition och predator identitet?, 350 000 kr

Ursula Zinko, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Topografins inflytande på variationen i strandzonens hydrologi, biodiversitet och produktivitet både i tid och rum, 350 000 kr

Se även www.formas.se

Redaktör: Karin Wikman