"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-06

45 rådsmiljoner till medicinsk forskning vid Umeå universitet

NYHET Umeå universitet får sammanlagt mer än 45 miljoner kr i årets fördelning från Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin, VR-M. I summan ingår 20 projektbidrag och en anställning som forskarassistent.

Totalt 5,2 miljoner kr av utdelningen går till Richard Lundmark, forskare vid Inst. för medicinsk kemi och biofysik, för en anställning som forskarassistent plus projektbidrag för de fyra åren 2009–2013. Hans projekt har titeln ”Specifika system för endocytos och deras betydelse för celladhesion” och handlar om cellernas förmåga att ta upp och bryta ner olika substanser.

Bland de sammanlagt 20 projektbidragen på totalt 39 883 000 kr, något fler än i förra årets fördelning, kan flertalet knytas till Umeå universitets starka forskningsområden, framför allt Biologisk kemi, Cancerforskning, Infektioner, Nervsystemet och Ämnesomsättningssjukdomar.

Stora bidrag, totalt mer än 3 miljoner kr vardera, går till

 • Thomas Borén för forskning kring magsårsbakterien Helicobacter pylori Gisela Dahlqvist, pediatrik, för forskning om typ 1-diabetes hos barn
 • Ludmilla Morozova-Roche för forskning om felveckning av proteiner som grund för flera sjukdomar samt
 • Hans Wolf-Watz för forskning om bakteriers sjukdomsframkallande egenskaper. VR-M fördelar medel för forskning inom vetenskapsområdet Medicin.

Bland 1 300 inkomna ansökningar från hela landet beviljades i år drygt 330. Totalt fördelar ämnesrådet drygt 770 miljoner kr under perioden 2009-2012 till nya projekt eller anställningar, varav knappt 260 miljoner kronor under nästa år. Motsvarande fördelningsbeslut från ämnesrådet för naturvetenskap-teknik (VR-NT) offentliggörs inom den närmaste veckan.

Lista på projektbidrag 2009–2010/11, alfabetiskt efter mottagare:

 • Bror Alstermark, Inst. för integrativ medicinsk biologi, fysiologi: ”Kontroll av viljemässiga rörelser; arm- och griprörelser”, totalt 1 200 000 kr
 • Anna Arnqvist, Inst. för medicinsk kemi och biofysik: ”Helicobacter pylori: Molekylära mekanismer som reglerar dynamiskt uttryck av vidhäftningsegenskaper”, totalt 975 000 kr
 • Sirkka Asikainen, Inst. för odontologi, oral mikrobiologi: ”Kardiovaskulär risk vid parodontit - mekanismer som medierar en systemisk inflammatorisk respons”, totalt 650 000 kr
 • Thomas Borén, Inst. för medicinsk kemi och biofysik: ”Magsårsbakterien Helicobacter pylori, och varför bakteriell vidhäftning är av betydelse för kronisk infektion och sjukdomsutveckling”, totalt 5 400 000 kr
 • Thomas Brännström, Inst. för medicinsk biovetenskap, patologi: ”Sjukdomsmekanismer vid amyotrofisk lateralskleros/ frontotemporal lobär degeneration”, totalt 1 200 000 kr
 • Gisela Dahlquist, Inst. för klinisk vetenskap, pediatrik: ”Riskfaktorer för typ 1-diabetes (T1DM) hos barn och dess komplikationer”, totalt 3 300 000 kr
 • Benoni Edin, Inst. för integrativ medicinsk biologi, fysiologi: ”Sensorisk information för motorisk kontroll hos människan”, totalt 1 200 000 kr
 • Åke Forsberg, Inst. för molekylärbiologi och FOI, Umeå: ”Virulensmekanismer hos patogena Yersinia-arter”, totalt 2 100 000 kr;
 • Christopher Fowler, Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap, farmakologi: ”Cannabinoidsystemet - dess funktion och farmakologi”, totalt 2 250 000 kr
 • Monica Holmberg, Inst. för medicinsk biovetenskap, medicinsk och klinisk genetik: ”Molekylär dissektion av neurogenetiska sjukdomar: identifiering och funktionell karakterisering av basala och sjukdomsassocierade mekanismer”, totalt 900 000 kr
 • Dan Hultmark, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP): ”Genomisk studie av det medfödda immunförsvaret”, totalt 2 400 000 kr
 • Ludmilla Morozova-Roche, Inst. för medicinsk kemi och biofysik: ”Strukturella och funktionella mekanismer vid amyloid bildning, inhibering och avlägsnande: implikationer för diagnostik och behandling vid degenerativa amyloida sjukdomar”, totalt 3 150 000 kr
 • Tor Ny, Inst. för medicinsk kemi och biofysik: ”Multifunktionella roller för plasmin i vävnadsomlagring, inflammation, infektion och complementaktivering”, totalt 1 800 000 kr
 • Anders Olofsson, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP): ”Mekanistiska och strukturella analyser av amyloid och dess cytotoxiska effekter”, totalt 1 608 000 kr
 • RichardPalmqvist, Inst. för medicinsk biovetenskap, patologi: ”Den invasiva tumörfronten i colorektal cancer”, totalt 1 950 000 kr
 • Simon Tuck, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP): ”Näringsberoende reglering av tillväxt och metabolism hos nematoden C. elegans”, totalt 2 100 000 kr
 • Sun Nyunt Wai, Inst. för molekylärbiologi: ”Identifiering av Vibrio cholerae-faktorer som bidrar till dess intestinala och extra-intestinala patogenes, överlevnad i olika värdmiljöer och framkomst av nya patotyper”, totalt 800 000 kr
 • Anders Waldenström, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin (kardiologi): ”Ärftliga kardiovaskulära sjukdomar i Sverige - kliniska, molekylärgenetiska och experimentella studier”, totalt 1 200 000 kr
 • Mikael Wiberg, Inst. för integrativ medicinsk biologi, anatomi: ”Studier av degeneration, återväxt och reparation av skadade centrala och perifera nervbanor”, totalt 1 200 000 kr
 • Hans Wolf-Watz, Inst. för molekylärbiologi: ”Polariserad överföring av Yop-virulensdeterminanter från Yersinia pseudotuberculosis över den eukaryota målcellens membran samt identifikation av Yop-proteinernas målproteiner”, totalt 4 500 000 kr.

Kontaktuppgifter till forskarna kan sökas via personalkatalogen, www.umu.se/stodfunktioner/personalkatalog.html

En fullständig redovisning av utdelningen från VR-M finns på Vetenskapsrådets webbsidor:
www.vr.se/huvudmeny/bidragsbeslut/medicin

Redaktör: Hans Fällman