"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-29

50 miljoner kronor till starka forskningsmiljöer

NYHET Forskningsrådet Formas har utsett sex starka forskningsmiljöer. Två av dem ska genomföras av forskare vid Umeå universitet och SLU. Miljöerna tilldelas nu totalt 25 miljoner kronor vardera under fem år.

Det ena forskningsprogrammet ska bland annat ge svar på hur vi med tillsats av kväve ska kunna öka skogens tillväxt och dess förmåga att binda kol – utan att samtidigt riskera ett ökat kväveläckage och utsläpp av växthusgaser. Skogen förväntas i framtiden i allt högre grad leverera råvara till skogsindustrin och binda ökade mängder koldioxid. Detta ska ske utan att äventyra biodiversitet, vattenkvalitet och andra miljömål. Tillgången på växtnäringsämnet kväve är avgörande för skogens tillväxt och artsammansättning. Skogens förmåga att binda mer kol i ett framtida klimat och i en atmosfär med höga koldioxidhalter kommer också att vara starkt beroende av den mängd kväve som finns tillgängligt för träden. Samtidigt är kväveförorening ett av vår tids stora miljöproblem. Rätt använt kan därför kväve vara en del av lösningen på miljöproblem, fel använt själv bli ett miljöproblem. Forskarna kommer att studera hur kol och kväve samspelar i barrskogsekosystem.

Programmet heter ”Hållbart nyttjande av framtida skogsresurser med fokus på kol och kväve”. Huvudsökande är Torgny Näsholm, Umeå Plant Science Centre, SLU. Från Umeå universitet medverkar Vaughan Hurry, Umeå Plant Science Centre, samt Kristin Palmqvist och Ann-Kristin Bergström, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Det andra programmet handlar om hur vi kan förbereda oss på de negativa effekter som förändringar i klimat och skogsbruk kan ha på vattenkvaliteten i rinnande vatten. Vatten är en av våra viktigaste resurser men samtidigt ett av våra mest hotade ekosystem. Ökad efterfrågan på skogsråvara, bland annat för produktion av bioenergi, har lett till ett ökat tryck på att den svenska skogen ska leverera mer än vad den för närvarande producerar. Stundande klimatförändringar tillsammans med ett mer intensivt skogsbruk kan ge oanade konsekvenser för vatten i våra nordliga ekosystem.

Programmet heter ”Unikt modell- och beslutsstödsystem för vattenkvalitet i det brukade skogslandskapet i ett föränderligt klimat (Forwater)”. Huvudsökande är Hjalmar Laudon, SLU, och från Umeå universitet medverkar Karin Wiberg, kemiska institutionen.

Totalt inkom 90 ansökningar till Formas och sex beviljades medel. Varje miljö får fem miljoner kronor per år i fem år. Formas avsikt med starka forskningsmiljöer är att stödja forskargrupper som har stor utvecklingspotential och är nytänkande inom strategiskt viktiga forskningsområden

För ytterligare information, kontakta gärna:

Torgny Näsholm, Umeå Plant Science Centre, SLU Telefon: 090- 786 84 31
E-post: torgny.nasholm@seksko.slu.se

Hjalmar Laudon, SLU Telefon: 090-786 66 25
E-post: hjalmar.laudon@seksko.slu.se

Redaktör: Karin Wikman