"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-31

58 rådsmiljoner till forskning inom teknik och naturvetenskap

NYHET Vetenskapsrådet har i årets stora utlysning av forskningsmedel inom teknik och naturvetenskap delat ut sammanlagt närmare 58 miljoner till forskare vid Umeå universitet.

Totalt tilldelas 29 projekt anslag, varav ett projekt får bidrag via en särskild satsning på hållbar utveckling. Det största enskilda projektbidraget – 4,5 miljoner kronor fördelat på tre år – får Stefan Jansson (bilden till vänster), institutionen för fysiologisk botanik, för projektet ”Hur vet träden att det är höst?”. Stefan Janssons

Dessutom får Jonatan Klaminder, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, en anställning som forskarassistent och ett projektbidrag, vilket sammanlagt uppgår till närmare fem miljoner kronor under 2009-2012. Jonatan Klaminders heminstitution ekologi, miljö och geovetenskap är också den institution som tilldelats mest medel för forskningsprojekt inom området teknik och naturvetenskap.

En vinnare i sammanhanget är även institutionen för molekylärbiologi som totalt får drygt 17 miljoner kronor i anslag inom områdena teknik och naturvetenskap samt medicin (se det tidigare pressmeddelandet om anslag till medicinsk forskning).

Projektbidragen har följande mottagare (i alfabetisk ordning):

Martin Berggren, institutionen datavetenskap: Utveckling och analys av generella och robusta numeriska metoder för form- och topologioptimering, 2 550 000 kronor för tre år

Christian Bigler, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap: Från klimat till väder - nya angreppssätt att utläsa det forna klimatets säsongsvariationer med hjälp av kiselalger och varviga sjösediment, 1 329 000 kronor för tre år

Jean-Francois Boily, kemiska institutionen: Molecular Controls of Mineral-CO2 Interactions, 1 500 000 kronor för tre år

Folmer Bokma, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap: Avbruten jämviktsgenomik, 1 490 000 kronor för tre år

Anders Byström, institutionen för molekylärbiologi: Biogenes av tRNA i Saccharomyces cerevisiae, 1 800 000 kronor för tre år

Sven Carlsson, institutionen för medicinsk kemi och biofysik: Struktur och funktion av SNX9 och dess proteinfamilj, 1 800 000 kronor för tre år

Matthew Francis, institutionen för molekylärbiologi: Koordinering av typ III sekretion i bakterier: identifiering av de molekylära mekanismerna som skapar ordning bland sekrerade proteiner, 1 800 000 kronor för tre år

Reiner Giesler, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap: Bestämning av det lösta organiskt materialets ursprung i bäckvatten med hjälp av stabila svavel isotoper, 1 485 000 kronor för tre år

Markus Grebe, institutionen för fysiologisk botanik: Funktionell karaktärisering av ett stort membranprotein som är inblandad i etableringen av planpolaritet hos växter och har nya konserverade domäner, 2 100 000 kronor för tre år

Petter Holme, institutionen för fysik: Komplexa nätverks statistiska fysik, 1 950 000 kronor för tre år

Vaughan Hurry, institutionen för fysiologisk botanik: Temperaturanpassning av växters fotosyntes och cellandning: påverkan på global primärproduktivitet, kolupplagring och den framtida utbredningen av växters olika funktionella grupper, 1 800 000 kronor för tre år

Stefan Jansson, institutionen för fysiologisk botanik: Hur vet träden att det är höst?, 4 500 000 kronor för tre år

Frank Johansson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap: Sambandet mellan fenotypisk plasticitet och biologisk mångfald, 1 755 000 kronor för tre år

Jörgen Johansson, institutionen för molekylärbiologi: Betydelsen av RNA samt en ljusreceptor för genreglering, 1 500 000 kronor för tre år

Jonatan Klaminder, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap: Den arktiska markens omblandningshastighet och dess långsiktiga betydelse för accumuleringen av kol i tundran, 4 944 250 kronor för fyra år

Jan Larsson, institutionen för molekylärbiologi: Kromosomala regleringssystem med bananfluga som modellsystem, 1 800 000 kronor för tre år

Haibo Li, institutionen för tillämpad fysik och elektronik: Wyner-Ziv-kodning för storskalig ansiktsbildigenkänning, 1 800 000 kronor för tre år

Johannes Messinger, kemiska institutionen: Vattenbindning och vattenspjälkning i fotosystem II och artificiella katalysatorer, 1 820 000 kronor för tre år

Per Persson, kemiska institutionen: Fosfors biogeokemi: molekylära studier av nyckelprocesser, 2 820 000 kronor för tre år

Ingemar Renberg, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap: Varviga sjösediment - bildningsprocesser, varvegenskaper och uttolkning av tidigare klimat och miljöförhållanden, 800 000 för två år

Peter Rosén, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap: Utveckling av en ny teknik för att bestämma klimatförändringar i Arktis och Sub-Antarktis under de senaste 3,6 miljoner åren, 1 880 000 kronor för tre år

Martin Rosvall, institutionen för fysik: Kartläggning och modellering av informationsflöden i levande system, 1 500 000 kronor för tre år

Jürgen Schleucher, institutionen för medicinsk kemi och biofysik: En direkt metod för att kartlägga metabol reglering, 1 800 000 kronor för tre år

Staffan Sjöberg, kemiska institutionen: Kemisk speciation i lösning och vid fasgränsytor fast fas - lösning. Modeller och modellering, 900 000 kronor för två år

Anders Sjöstedt, institutionen för klinisk mikrobiologi: Typ VI sekretion hos Francisella tularensis - identifiering av de enskilda komponenternas funktion och deras betydelse för bakteriens virulens, 1 800 000 kronor för tre år

Åsa Strand, institutionen för fysiologisk botanik: Intracellulär kommunikation mellan växtcellens kloroplaster och kärna, 2 100 000 kronor för tre år

Bernt Eric Uhlin, institutionen för molekylärbiologi: Roll och mekanismer för bakteriella nukleoidproteiner i kontroll av genuttryck, 1 800 000 kronor för tre år

Sun Nyunt Wai, institutionen för molekylärbiologi: Rollen för bakteriella yttermembran vesiklar i proteinexport, 1 800 000 kronor för tre år

Följande forskare har fått anslag för forskning inom hållbar utveckling:

Sofia Lundberg, institutionen för nationalekonomi: Grön offentlig upphandling: Ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel?, 2 700 000 kronor för tre år

Redaktör: Karin Wikman