"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-11-15

63 miljoner kronor till forskning inom teknik och naturvetenskap

NYHET Umeå universitet får sammanlagt nära 63 miljoner kronor i årets fördelning från Vetenskapsrådets ämnesråd för teknik och naturvetenskap.

De är totalt 32 projekt som fått bidrag, i de flesta fall för tre år, från 2008 till 2010. Tre mottagare, professorerna Lennart Persson och Mats Jansson, båda institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, samt professor Nora Räthzel, sociologiska institutionen, får mer än 3 miljoner kronor totalt. Institution för ekologi, miljö och geovetenskap är en vinnare i årets utdelning med anslag på nära 16 miljoner kronor. Institutionen för fysik hävdar sig också väl, totalt har över 14 miljoner kronor fördelats till institutionen.

I år inkom 1502 ansökningar om projektbidrag till Vetenskapsrådets ämnesråd för teknik och naturvetenskap. Av dessa har 483 ansökningar beviljats anslag, vilket ger en beviljandegrad på 32 procent. Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap gör även en särskild satsning på forskning inom hållbar utveckling. Till detta område inkom 174 ansökningar, 25 av dessa har beviljats bidrag, två av dem tillhör Umeå universitet.

Projektbidrag (alfabetiskt efter mottagare)

Fredrik Almqvist, kemiska institutionen, ”Design, syntes & utvärdering av ringsammansatta 2-pyridoner riktade mot olika medicinska mål och diversitetsorienterad syntes mot nya heterocykliska byggstenar”, totalt 1 800 000 kr
Henrik Antti, kemiska institutionen, ”Predictive metabolomics for the study of human metabolism”, totalt 2 025 000 kr
Stefan Björklund, institutionen för medicinsk kemi och biofysik, "RNA polymeras II-specifik transkription i eukaryota celler; basala och regulatoriska mekanismer", totalt 1 500 000 kr
Claude Dion, institutionen för fysik, ”Kvantinformationsbehandling med atomer och molekyler i laserfält”, totalt 2 100 000 kr
Mark Dopson, institutionen för molekylärbiologi, "Proteomik-studier av metallresistens och pH homeostasis av acidofila mikroorganismer av vikt för biotekniska tillämpingar", totalt 2 025 000 kr
Ludvig Edman, institutionen för fysik, "Nya och systematiska metoder för funktionell organisk elektronik", totalt 2 240 000 kr. Ludvig Edman tilldelas även 350 000 kronor för inköp av utrustning.
Mikael Elofsson, kemiska institutionen, "Små organiska molekyler för studier av stora frågor i mikrobiologi", totalt 1 200 000 kr
Göran Englund, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, "Rumslig heterogenitet, funktionell respons och predator-bytesdynamik", totalt 2  025 000 kr
Lars Ericson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, "Betydelsen av biotiska interaktioner för växters populationsdynamik", totalt 1 620 000 kr
Marie-Louise Hammarström, institutionen för klinisk mikrobiologi, "T-celler som styr slemhinnornas immunförsvar", totalt 1 800 000 kr
Pär Ingvarsson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, "Processer som påverkar evolutionära anpassningar i Populus", totalt 2 025 000 kr
Mats Jansson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, får medel för två projekt: "Bakterieproduktion i sjöar som en funktion av tillförsel av alloktont organiskt material med olika egenskaper", totalt 2 634 000 kr "Överföring av kol och oorganiska näringsämnen från energimobiliserande organismer till djurplankton: Inverkan av födovävsstruktur och organismernas kolnäringsstökiometri", totalt 1 620 000 kr
Roland Jansson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, "Klimatförändringar och evolution av biologisk mångfald", totalt 1 620 000 kr
Erik Johansson, institutionen för medicinsk kemi och biofysik, "Rekonstitution av den eukaryota replikationsgaffeln", totalt 1 200 000 kr
Lennart B-Å Johansson, kemiska institutionen, "Polariserad ljusspektroskopi och energitransport tillämpad inom biovetenskaper", totalt 2 025 000 kr
Stefan Karlsson, institutionen för strålningsvetenskap, "Utveckling av multimodala och spatio-temporal metoder för ökad förstålelse av skelettmuskulaturens struktur och funktion", totalt 2  286 000 kr
Carina Keskitalo, institutionen för kulturgeografi, "Anpassning till klimatförändringar i Europa: kan modeller och förutsättningar för ökad anpassningsbarhet identifieras?", totalt 2 250 000 kr (ingår i en särskild satsning på hållbar utveckling)
Leszeck Kleczkowski, institutionen för fysiologisk botanik, "Sockersignalöverföring och reglering av kolhydratsyntetisering hos växter", totalt 1 800 000 kr
Leif Kullman, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, "Recent glacier retreat – a new source of high-mountain paleovegetation reconstruction and clues for the future alpine landscape", totalt 599 000 kr
Bo Kågström, institutionen för datavetenskap, "Hierarkiskt blockade algoritmer och optimerade kärnoperationer för matrisberäkinngar på högpresterande datorsystem med minneshierarki i flera nivåer", totalt 1 950 000 kr
Mats Larson, institutionen för matematik och matematisk statistik, "Adaptiva finita element metoder för multifysik-multiskal problem", totalt 1 950 000 kr
Li Liu, institutionen för tillämpad fysik och elektronik, "Taktil visualisering av ansiktsuttryck för synskadade", totalt 2 100 000 kr
Mattias Marklund, institutionen för fysik, "Extrema plasmor och kvantvakuum", totalt 2 229 000 kr
Kaj Nyström, institutionen för matematik och matematisk statistik, "Regularitet och frirandsregularitet för elliptiska och paraboliska partiella differentialekvationer av p-Laplace typ i Lipschitz områden", totalt 1 800 000 kr
Peter Olsson, institutionen för fysik, "Jamming som ett kritiskt fenomen", totalt 2 025 000 kr
Lennart Persson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, "Födoberoende, ontogenetiska nischskiften och samhällsstruktur", totalt 3 645 000 kr
Jørgen Rammer, institutionen för fysik, "Nanomekanik och kvantkoherens i nanostrukturer", totalt 1 650 000kr
Nora Räthzel, sociologiska institutionen, "Fackföreningsrörelsens politik inför utmaningen från globaliseringen av arbetsdelning och miljöriskernas globalisering", totalt 3 760 000 kr (ingår i en särskild satsning på hållbar utveckling)
Bertil Sundqvist, institutionen för fysik, "Föreningar och kompositer baserade på nanostrukturerat kol", totalt 1 650 000 kr
Per-Olof Westlund, kemiska institutionen, "Stokastisk Liouvilleteori och datorsimuleringar tillämpad på komplexa biosystem och inom astrokemin", totalt 1 215 000 kr
Thomas Wågberg, institutionen för fysik, ”Modifiering, karaktärisering och användning av kolnanostrukturer med unika egenskaper”, totalt 2 070 000 kr

Kontaktuppgifter till forskarna kan hämtas via Umeå universitets personalkatalog www.umu.se/sok/personalkatalog

Detaljerade uppgifter och beskrivningar av projekten finns i Vetenskapsrådets projektdatabas: vrproj.vr.se

Redaktör: Karin Wikman