"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-05

75,5 miljoner till medicinsk forskning i Umeå

NYHET Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa har idag fördelat totalt 75,5 miljoner kr i anslag för de närmaste åren till 25 forskare vid Umeå universitet.

Till den stora utlysningen för ämnesområdet medicin och hälsa inkom i år totalt 1 571 ansökningar, bland vilka 365 beviljades sammanlagt närmare 1,4 miljarder kronor. Antalet ansökningar om projektbidrag var totalt 856 varav 250 beviljades, dvs. 29 procent. Med "unga forskare" avses de som doktorerade för mindre än åtta år sedan. Till bidragsformen Projektbidrag unga forskare kom 380 ansökningar bland vilka 55 beviljades, 14,5 procent.

Till Umeå universitet går 26 bidrag på totalt 75,5 miljoner kronor. Totalbeloppet är högre än de tre föregående åren. I fördelningen ingår två särskilda bidrag till unga forskare och ett till anställning som forskare i klinisk miljö (kompletterad med ett projektbidrag). Stora enskilda anslag går till borreliaforskaren Sven Bergström (totalt 6,5 miljoner kronor) och ALS-forskaren Peter M Andersen, (5 miljoner kronor).

Projektbidrag - Unga forskare

Jedrzej Pruszynski, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, fysiologi: Informationsbehandling i människohandens taktila nervtrådar; 3 300 000 kronor 2013-2015

Jonas Nilsson, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi: Cirkulerande trombocyter: en potentiell RNA-källa för cancerdiagnostik och målsökande cancerbehandling; 4 024 000 kronor 2013-2016

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Anna Nordström, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, idrottsmedicin: Benstruktur, muskelstyrka, genetiska faktorer och risken för fraktur hos kvinnor och män, 2 550 000 kronor 2013-2015 plus projektbidrag 1 240 000 kr 2013-2015

Projektbidrag

Bror Alstermark, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, fysiologi: Kontroll av viljemässiga rörelser; arm- och griprörelser; 2 400 000 kronor 2013-2015

Peter M. Andersen, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, neurologi: Klinisk-genetisk forskning om sporadisk och familjär amyotrofisk lateral skleros (ALS) med eller utan frontotemporal demens; 5 000 000 kronor 2013-2017

Anders Bergh, Institutionen för medicinsk biovetenskap, patologi: Prostatacancer, studier av faktorer i tumörcellernas lokala miljö som kan användas för förbättrad diagnostik, prognostik och behandling; 3 000 000 kronor 2013-2015

Sven Bergström, Institutionen för molekylärbiologi: Virulens och infektionsbiologi hos Borrelia spiroketer; 6 500 000 kronor 2013-2017

Emmanuelle Charpentier, Institutionen för molekylärbiologi (MIMS): RNA-interagerande proteiner: Funktion och form av inverkan vid den human-patogena Streptococcus pyogenes; 3 672 000 kronor 2013-2015

Mikael Elofsson, Kemiska institutionen: Reduktion av bakteriell virulens - Hämmare av typ III-sekretion; 3 600 000 kronor 2013-2016

Lars Forsgren, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, neurologi: Parkinsons sjukdom: mekanismer av betydelse för variation av sjukdomsutveckling i en oselekterad patientpopulation; 2 400 000 kronor 2013-2016

Bengt Hallberg, Institutionen för molekylärbiologi: Undersökningar av Anaplastisk Lymfoma Kinas (ALK) i sjukdomsprogression; 3 000 000 kronor 2013-2017

Anders Hofer, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik: Identifiering/utveckling av läkemedel riktade mot nukleotidmetabolismen i Trypanosoma brucei; 2 100 000 kronor 2013-2015

Dan Holmberg, Institutionen för klinisk mikrobiologi, immunologi: Cellulära och molekylära mekanismer bakom autoimmun inflammation; 1 800 000 kronor 2013-2015

StaffanJohansson, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, fysiologi: Mekanismer bakom epilepsi och kronisk smärta: Kontroll av neuronal retbarhet via GABA- och glycin-aktiverade jonkanaler; 2 400 000 kronor 2013-2016

Håkan Jonsson, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi: Studier av effektivitet och överdiagnostik vid mammografiscreening; 2 700 000 kronor 2013-2016

Marene Landström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, patologi: Nya molekylära signaleringsvägar som leder till invasiv cancer styrs av Transforming Growth Factor beta och ubiquitin-ligaset traf6; 3 900 000 kronor 2013-2016

RichardLundmark, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik: Endocytos och dess inverkan på infection och cellulära processer; 1 800 000 kronor 2013-2015

Stefan Marklund, Institutionen för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi: Molekylära strukturen hos superoxiddismutas-aggregat och patogenesen vid amyotrofisk lateralskleros (ALS); 3 000 000 kronor 2013-2015

Lucia Mincheva-Nilsson, Institutionen för klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi: Placenta- och tumörexosomer och deras roll i immunosuppressiva mekanismer vid graviditet och ovarial cancer; 3 500 000 kronor 2013-2017

Per-Arne Oldenborg, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, histologi med cellbiologi: Betydelsen av mjältens marginalzon för upprätthållande av tolerans mot erytrocytantigen, samt betydelsen av SIRPa för reglering av marginalzons B-celler; 1 800 000 kronor 2013-2015

Gunilla Olivecrona, Institutionen för medicinsk biovetenskap, fysiologisk kemi: Molekylära och funktionella studier av proteiner som inverkar på lipoproteinlipas och blodfetternas omsättning; 1 800 000 kronor 2013-2015

Solbritt Rantapää Dahlqvist, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, reumatologi: Etiopatogenetiska faktorer av betydelse för utveckling av reumatoid artrit, av svårighetsgrad och komorbiditet särskilt avseende kardiovaskulär sjukdom; 2 700 000 kronor 2013-2015

Elisabeth Sauer-Eriksson, Kemiska institutionen: Exploring Mechanisms for Amyloid Formation and Bacteria-Host Cell Interactions; 2 700 000 kronor 2013-2015

Anders Sjöstedt, Institutionen för klinisk mikrobiologi, klinisk bakteriologi (MIMS): Mekanismer bakom avdödningen av Francisella tularensis med speciellt fokus på reaktiva syreradikaler och järn och deras koppling till vaccin-medierat skydd; 2 550 000 kronor 2013-2015

Pernilla Wikström, Institutionen för medicinsk biovetenskap, patologi: Biomarkörer för prognostisering av prostatacancer och bedömning av behandlingsrespons; 2 100 000 kronor 2013-2015

Kontaktuppgifter till forskarna finns via:
www.umu.se/sok/personalkatalog