"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-23

AIMday Turism lockade rekordmånga

NYHET En fråga, en timme, en expertgrupp är det effektiva och populära formatet för AIMday. Under AIMday Turism den 21 mars hade hela 60 deltagare samlats i Samverkanshuset för att utveckla besöksnäringen i regionen.

Peter Källberg från Vasaregionens utveckling AB och Cecilia Berglund från Visit Umeå deltog i AIMday Turism.

Mötesformen AIMday går ut på att företag och organisationer ställer frågor som de behöver svar på för att utveckla sin verksamhet och forskare sedan anmäler intresse för att bidra med sin kunskap i ämnet. Därefter sätter man ihop en expertgrupp som under en timme kommer fram till förslag som frågeställaren kan gå vidare med. När Externa relationer arrangerade sin tredje AIMday var intresset rekordstort, med 31 representanter från frågeställarorganisationer, 15 frågor och drygt 21 forskare. Arrangemanget knöt an till Umeå universitets årligen återkommande konferens om turism och besöksnäring den 21-22 mars.

Roger Marjavaara vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia bedriver forskning om mobilitet med fokus på turism och är arrangör för konferensen om turism och besöksnäring. Han tycker att samverkan är viktig ur flera aspekter.
— Jag anser att forskningen även måste vara till gagn för samhället i stort, också för att vi som forskare ska bedriva relevant forskning. AIMday är en bra form för samverkan då det är näringen eller frågeställarna som sätter agendan.

Frågorna under AIMday Turism handlade om allt från framtidens turism till konst, kost och marknadsföring. Två deltagare, Länsstyrelsen i Västerbotten och Visit Umeå, hade bidragit med liknande frågeställningar. De sammanfördes till en grupp som sökte svar på hur man kan planera bättre transportlösningar till besöksmål utanför tätort för dem som inte kan eller vill använda bil. 

Forskargruppen hade många tankar och idéer kring detta. Bland annat att först skapa tydliga profiler av dem som behöver transporter. Behöver man exempelvis olika lösningar för barnfamiljer i centrala staden och tillfälliga besökare? Att de flesta drar sig för att gå eller cykla mer än ganska korta sträckor är viktigt att tänka på, liksom att ”resan startar hemma i farstun”, som Annika Nordlund, docent i psykologi och verksam vid Transportforskningsenheten (Trum) uttryckte saken.

Dieter Müller, vicerektor och professor i Kulturgeografi, deltog i expertgruppen som gav råd om hur besöksnäringen kan utvecklas utan att störa renskötseln.

Dieter Müller, vicerektor och professor i kulturgeografi, medverkade i en av expertgrupperna under dagen och tycker att AIMday är ett bra format för samverkan.
— Att låta externa parter styra vilka frågor som ska diskuteras känns som ett kreativt sätt att locka till mötet med forskarna. Intressant är att AIMday också skapar nya möten internt över institutions- och fakultetsgränser. Det kan ge upphov till nya frågeställningar med vetenskaplig och samhällelig relevans samt på sikt till mångvetenskapliga forskningsprojekt

Johanna Gardeström, koordinator för Vindelälven – Juhtatdahka biosfärområdeskandidat, bidrog med frågan: Hur ska den samiska kulturen och renskötseln inkluderas och skyddas när den norrländska besöksnäringen utvecklas? Johanna Gardeström berättar att hon fick nya kontakter med forskare och att diskusionerna var intressanta. Hon ser möjligheter till samarbeten som ett resultat av dagen.
— I längden tror jag det kan bli flera bra samarbeten mellan det tilltänkta biosfärområdet och forskare vid Umeå universitet. Det jag har lärt mig av det här är att ha tänka några steg längre fram när man ställer frågor på AIMday. Jag tror inte att just de frågor jag hade med mig leder till ett forskningsprojekt.  De hade nog behövt vara lite mer isolerade eller specifika för att göra det. Jag tror ändå att någon av frågorna kan så ett frö till intresse hos forskarna.

Tapio Alakörkkö vid Externa relationer tycker att arrangemanget var mycket lyckat.
— Två tredjedelar av mötena, det vill säga tio stycken, har redan lett vidare till någon form av planering för fortsatt samarbete. Förutom det har vi också knutit kontakter och byggt broar. AIMday Turism har varit en dag med en enorm energi och inspiration som ger mersmak inför de två till tre andra AIMday vi planerar.

AIMday är ett koncept utvecklat av Uppsala universitet för att skapa möten mellan företag, organisationer och universitet som ger en chans till fortsatta samarbeten och konkret samverkan. Det ger en unik möjlighet för akademiska forskare och organisationer i näringsliv och samhälle att knyta kontakter och utbyta kunskap och erfarenheter. Genom att matcha organisationers behov av ny kunskap med akademisk kompetens, ger AIMday nya insikter och nya perspektiv på aktuella problem. Konceptet bygger på små gruppdiskussioner där en fråga från den frågeställande organisationen är utgångspunkten, under en timme, med forskare och experter från flera olika discipliner.

Foto: Jessica Larsson Svanlund

Redaktör: Jessica Larsson Svanlund