"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-19

Aktuellt läge om klustersmitta på Umeå universitet

NYHET På sistone har det framkommit i media och genom universitetets egen kommunikation att Umeå universitet har drabbats av två klustersmittor – i en avgränsad grupp studenter vardera vid Läkarprogrammet respektive på Handelshögskolan. Smittspårning bland berörda parter har skett och åtgärder är vidtagna.

Text: Anna Lawrence

Vid Läkarprogrammet har ett tiotal studenter rapporterats smittade av covid-19. Vid Handelshögskolan är antalet något färre. I båda fallen har smittan skett i avgränsade grupper av studenter och åtgärder har vidtagits för att undvika att fler drabbas och ytterligare smittspridning har kunnat brytas. Det rör sig alltså inte om någon vittgående spridning inom större delar av Läkarprogrammet eller Handelshögskolan. Däremot har enstaka fall av smittade personer rapporterats även från andra håll på universitetet. Det rör sig då huvudsakligen om studenter.

Umeå universitet är ett stort lärosäte och en stor arbetsplats i regionen. Att smitta har uppstått och kommer att uppstå även i framtiden är inte så förvånande. Däremot är det viktigt att alla vet hur man ska agera när smitta uppstår och att man undviker att smitta andra.

– Vi är måna om att alla ska känna sig trygga i vår verksamhet och vidtar många förbyggande åtgärder samt agerar när smitta uppstår. Krisledningsgruppen har ständig dialog med berörda parter och vi upplever att hanteringen överlag är mycket god, säger Per Ragnarsson som leder universitetets krisledningsarbete.

När en student eller medarbetare smittats av covid-19 är det viktigt att alla tar sitt ansvar för att minska fortsatt smittspridning, men också för att minska risken för oro och ryktesspridning. Universitetet har tagit fram tydliga rutiner för hur kursansvariga lärare och chefer ska agera när de får information om smittfall.

Informera kursansvarig eller chef

Den enskilda individen som bekräftas smittad bör informera sin kursansvariga lärare eller chef om sin bekräftade smitta samt följa riktlinjerna från smittskyddsläkare. Samtliga studenter och medarbetare ska också följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer om att stanna hemma, hålla avstånd och tvätta händerna bland annat.

– En person som har minsta symptom på sjukdom får inte komma till universitetet, där måste vi vara noga och hjälpas åt för att skydda varandra. Genom att informera sin lärare eller chef om att man smittats får universitetet möjlighet att upptäcka och agera på eventuella nya klustersmittor, fortsätter Per Ragnarsson.

Smittspårning sker av regionens smittspårare, och Umeå universitet bistår självklart med hjälp i detta arbete. Personer som haft närkontakt med smittade personer och därmed utsatts för smittrisk kontaktas alltid.

Så hanteras fall av smitta

Universitetet har också tagit fram en vägledning för chefer, studievägledare, kursansvariga och andra medarbetare som får information om att en student eller medarbetare konstaterats vara smittad av covid-19

Läs vägledningen för dig som får information om att en student eller medarbetare konstaterats vara smittad av covid-19

Kontakta universitetets krisledningsgrupp

Kontakta Umeå universitets gemensamma mejladress för alla typer av frågor relaterade till covid-19, inklusive frågor som rör utbildning, forskning och samverkan: corona@umu.se