"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-05

Äldres engagemang i aktiviteter – har det betydelse för upplevd hälsa?

NYHET Det finns ett samband mellan de allra äldstas engagemang i sina vardagsaktiviteter och deras upplevda livstillfredsställelse. Både att ta hand om sig själv och sitt hem samt fritidsaktiviteter bidrar till deras livstillfredställelse, visar Ingeborg Nilsson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 13 oktober.

Resultaten i avhandlingen visar på den potential som finns när äldre är engagerade i aktiviteter. Resultaten kan därför skapa grund för både preventiva och rehabiliterande insatser för äldres hälsa. Engagemang i fritidsaktiviteter visar sig bidra till hälsan i minst lika stor grad som de så kallade ADL-aktiviteterna, d v s att ta hand om sig själv och sitt hem. Detta är särskilt intressant då dessa typer av aktiviteter traditionellt sett ägnas liten uppmärksamhet inom dagens vård och rehabilitering.

Avhandlingen bygger dels på kvalitativa intervjuer med äldre i samband med deltagande i ett gruppaktivitetsprogram och dels på datainsamling i samband med hembesök hos en grupp av personer i en tvärsnittsstudie av de allra äldsta, studien Umeå 85+.

I avhandlingen presenteras en utvärdering av ett instrument omfattande fritidsaktiviteter. Utvärderingen visar att instrumentet är trovärdigt, dvs mäter det som det är menat att mäta, men att instrumentet har lägre grad av känslighet dvs kan avspegla förändringar i nivå av fritidsengagemang hos de allra äldsta.

Engagemang i aktiviteter beskrivs av äldre både utifrån handling, vilket innebär att känna en kreativ kraft och att vara i ett lärande sammanhang, men också en känsla av omvandling med nya erfarenheter och personlig syntes. Tillsammans skapar erfarenheterna av engagemang möjligheter och kraft för utveckling. Repertoaren av engagemang i fritidsaktiviteter visar sig främst innehålla sociala och kulturella aktiviteter, medan bollsporter och anläggningsidrott är mest sällsynt.

Att understödja och bibehålla god hälsa hos äldre är angeläget både ur ett individ- och ett samhällsperspektiv. Ökade kunskaper om äldres engagemang i aktiviteter är angeläget då äldre är den grupp i samhället som ökar snabbast i antal och då engagemang i aktiviteter beskrivs i litteraturen vara kopplade till hälsofaktorer.

Ingeborg Nilsson är uppvuxen i byn Bäsksjö utanför Vilhelmina. Som arbetsterapeut har hon arbetat i Östersund med rehabilitering av personer med hand- och armskador innan hon 1996 flyttade till Umeå för arbete inom kommunens äldreomsorg. Hon är verksam vid enheten för arbetsterapi och nås på telefon 070-560 45 60 eller via e-post Ingeborg.Nilsson@occupther.umu.se.

Fredag 13 oktober försvarar Ingeborg Nilsson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, arbetsterapi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Occupational engagment among older people – Evaluation, Repertoire and Relation to life satisfaction.

Disputationen äger rum fredagen den 13 oktober kl 13.00 i Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå Universitet.

Fakultetsopponent är docent Ulla Sonn, Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborg.

Redaktör: Bertil Born