"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-23

Angående HHUS sittning

NYHET Universitetsledningen ser allvarligt på de sexistiska inslag som har förekommit på Handelshögskolans studentförenings damsittningar och herrsittningar.

Studentkårer och andra studentföreningar är fristående föreningar vars aktiviteter inte ingår i universitetets verksamhet. Som universitetsledning har vi dessutom varken rätt eller anledning att lägga oss i vad vuxna människor gör på sin fritid. Men när det gäller verksamheter som direkt förknippas med Umeå universitet måste vi reagera. Universitetet, i synnerhet utbildningarna vid Handelshögskolan, påverkas negativt av dessa händelser.

Sittningarna anordnas av Handelshögskolans studentförening som är en sektion inom Umeå studentkår vars verksamhet Umeå universitet stödjer. Umeå universitets krav är att de föreningar som får stöd också ska följa universitets värdegrund vars grundfundament är att alla människor är lika värda och att ingen ska känna sig kränkt på grund av kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, trosuppfattning eller ålder. Kårernas verksamhet ska utformas så att alla studenter kan känna sig inkluderade, inte kränkta.

Umeå universitet och dess ledning tar mycket klart avstånd från sexism i alla dess former, vi ser därför mycket allvarligt på dessa aktiviteter som skett i kårens namn. Vi vill att våra studenter ska gå ut i arbetslivet med en människosyn som bygger på värderingar om alla människors lika värde, en människosyn som bidrar till att skapa en bättre framtid. Vi vet att Umeå studentkår kommer att utreda händelsen och se över rutiner och policys för bland annat sittningsverksamhet.

Vi som universitetsledning kommer i vår tur att kraftfullt verka för att ansvariga vid Handelshögskolans utbildningar arbetar intensivare med värdegrundsfrågor i undervisningen för att sådana här tillställningar inte ska upprepas.

Göran Sandberg, rektor Åsa Bergenheim, prorektor för utbildning Ulf Edlund, prorektor samverkan Lars Lustig, universitetsdirektör
Siv Olofsson, förvaltningschef