Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-14

Anpassning till en globaliserad värld

NYHET Ett internationellt perspektiv ska genomsyra utbildningsprogrammen vid Medicinska fakulteten. Målet är att studenterna har ett globalt perspektiv när de är klara med sina studier, oavsett om de har vistats utomlands under studietiden eller inte.

Det är kärnan i visionen för arbetet med internationalisering vid fakulteten.
– Vi lever i en global tid och det ska märkas i vår dagliga verksamhet. Jag är övertygad om att studenter som har ett internationellt synsätt blir mer konkurrenskraftiga både nationellt och internationellt, säger Anneli Ivarsson, ordförande i Medicinska fakultetens internationella kommitté.

Internationalisering handlar inte bara om studenter som åker på utbyten. Förutom utlandsstudier är gästande studenter, lärare och forskare viktiga i skapandet av en internationell miljö.
– Internationalisering sker till stor del på hemmaplan. Utbytesstudenter är viktiga gäster som bidrar med kunskaper och erfarenheter till studenterna på våra program.

Många internationella lärare, forskare och studenter skapar en kreativ och stimulerande arbetsmiljö, och studenter som utbildas i en sådan miljö står bra rustade för ett arbetsliv i en globaliserad värld.

Strategi och aktiviteter

Strategin för internationalisering av utbildning antogs av Medicinska fakultetsnämnden strax innan sommaren. Den tar avstamp i universitetets övergripande strategi. Utifrån strategin kommer det att tas fram aktiviteter.
– Nu kommer vi att starta en process där vi uppmuntrar alla programråden att diskutera vad inom strategin som de vill prioritera. Det kommer i sin tur att resultera i en åtgärdslista med konkreta aktiviteter, berättar Anneli Ivarsson.

Strategidokumentet säger bland annat att alla fakultetens grundutbildningsstudenter bör få möjlighet att söka utbytesstudier, att fakulteten endast satsar på avtal som håller hög kvalitet och att fakulteten aktivt söker nya utländska partners.

E-lärande och information på engelska

Utveckling av E-lärandet pekas ut som viktigt för en ökad internationalisering. Det kan handla om exempelvis internetbaserade föreläsningar från utländska lärosäten, seminarier mellan olika studentgrupper vid olika program och vid partneruniversitet. Att undervisande personal, studenterna och inresande studenter har goda kunskaper i engelska är viktigt i den internationella miljön.

Strategin lyfter också fram att merparten av informationen om såväl utbildning som forskning bör finns på engelska, vilket bland annat innebär en satsning på den engelska externwebben och en engelsk internwebb. På sikt bör så långt det är möjligt alla pressmeddelanden översättas till engelska och spridningen av dessa bör ses över och utvecklas för att öka vår synlighet internationellt.

Flera delar redan påbörjade

– Medicinska fakulteten har redan idag många utbyten, men det syns inte tillfredställande i statistiken. En arbetsgrupp håller på att utreda varför det är så och hur vi kan lösa problemet. Vi kommer också att göra en inventering av all internationalisering via programråden.

Det har även startats att arbete med att öka universitets fakultetsövergripande buddy-program,, som kan sägas vara ett socialt nätverkande. Syftet är att hjälpa internationella studenter träffa andra studenter och ge dem möjlighet att lära känna svensk kultur och svenska traditioner. Omvänt får svenska studenter möjlighet att lära känna människor från andra kulturer.
– Vi kommer längre fram att ordna ett studiekollegialt program som ett komplement till buddy-programmet och då bjuda in studenter från alla fakultetens olika program. Det kommer handla om samarbeten mellan olika yrken, om att arbeta i team, berättar Anneli Ivarsson.

Energi och entusiasm

Anders Fällström, prorektor, är positiv till medicinska fakultetens satsning på internationalisering.
– Det är fantastiskt roligt att se hur medicinska fakulteten nu jobbar målmedvetet och långsiktigt med internationaliseringsarbetet, säger Anders Fällström. Ett gott samarbete och spridning av goda idéer mellan fakulteter och central nivå stärker internationaliseringsarbetet vid hela universitetet och är av stor vikt för en positiv utveckling av våra utbildningar.

– Den energi och entusiasm som medicinska fakulteten visar på området borgar för en mycket ljus framtid och inte minst genom hur man arbetar med den nya strategin, har mycket att bidra med till hela universitetet.  Områden som internationalisering på hemmaplan, e-lärande och det buddy-programmet ligger helt i linje med vad hela universitetet behöver fokusera extra på den närmaste tiden, säger Anders Fällström.

Redaktör: Lena Åminne