"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-07

Är lärande via nätet gränslöst?

NYHET I en av handling har Jimmy Jaldemark, Umeå universitet, undersökt högskolestudenters och lärares kommunikation över Internet. Han har bland annat kommit fram till att för att ett lärande ska kunna uppnås på bästa sätt i nätbaserade utbildningar måste man först förstå den enskilda individens sammanhang.

I avhandlingen har Jimmy Jaldemark studerat kommunikationen i nätbaserade utbildningar där verktyg som chatt, datorkonferens, e-post och videokonferens används som kommunikationsmedel. Studien visar att kommunikation via sådana kanaler kan vara problematiskt då lärare och studenter upplever lärsituationen på olika sätt. Studenter utgår från sitt sammanhang som kan kopplas till personliga förutsättningar, exempelvis av fysisk, geografisk, ekonomisk, kognitiv, social och teknisk karaktär. Lärarnas förutsättningar handlar istället om lärosätets villkor exempelvis i form av teknik, juridik, och pedagogik. Jaldemark menar att alla dessa förutsättningar tillsammans styr kommunikationen mellan studenter och lärare.

- Att bortse från dem när man bygger upp nätbaserade utbildningar begränsar individens möjlighet att delta i utbildningen.

I avhandlingen hävdar Jaldemark att nätbaserade utbildningar ofta beskrivs i termer av att vara en speciell och neutral miljö, en så kallad lärmiljö, som är särskild från den omgivande miljön och inte påverkas av studenternas egna förutsättningar och begränsningar. Detta reducerar kommunikationen till att enbart vara en process där individerna skickar meddelanden till varandra och att tolkningen enbart utgår från teknikens begränsningar. Men eftersom kommunikation även innehåller en vidare och meningsskapande process för individen, blir det en omöjlig ekvation att tänka sig en sådan neutral miljö och därför måste även individens egna sammanhang räknas in i lärmiljön, menar Jaldemark. I avhandlingen beskriver han deltagande i en utbildning som gränslöst i meningen att studenter och lärares sammanhang överlappar varandra och blir beroende av varandra. Deltagandet är gränslöst därför att gränsen som en lärmiljö sätter upp inte är möjlig att upprätthålla utan skiftar beroende på vilka individer som är inblandade i sammanhanget.

- Utifrån ett pedagogiskt perspektiv blir begreppet nätbaserade lärmiljöer bara en teoretiskt konstruktion som begränsar den enskilda individens utveckling och som enbart innefattar den tekniska programvaran. Utbildningssammanhang är ett bättre begrepp att använda även när man talar om nätutbildningar eftersom det innefattar alla delar i utbildningen – tekniken, studenternas sammanhang och lärosätets förutsättningar, menar Jimmy Jaldemark.
 

Jimmy bor sedan 1997 i Härnösand men är uppvuxen i Gränna. Han har sedan tidigare en lärar- och en kandidatexamen. Innan påbörjad forskarutbildningen var han bland annat verksam inom olika utvecklingsprojekt inom IT och lärande vid Högskolan i Jönköping och Mittuniversitetet. Under forskarutbildningen i Pedagogik vid Umeå universitet har han innehaft tjänst som universitetsadjunkt och doktorand vid institutionen för Utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, Härnösand.

Fredagen den 15 januari försvarar Jimmy Jaldemark, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Participation in a boundless activity: Computer-mediated communication in Swedish higher education. Svensk titel: Deltagande i en gränslös verksamhet: Datormedierad kommunikation inom svensk högre utbildning. Disputationen äger rum kl. 10.00 i sal NBVH1031, Norra beteendevetarhuset, Fakultetsopponent är Professor Lars-Owe Dahlgren, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

För mer information kontakta:Jimmy JaldemarkTelefon: 0611-862 88, 070-647 87 84 
E-post: jimmy.jaldemark@miun.se

Läs hela avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov