"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-14

Arkitekthögskolan brister i den interna kontrollen

NYHET Umeå universitet har på eget initiativ granskat Arkitekthögskolan och det visar sig att högskolan brister i efterlevnaden av universitetets regler för bland annat representation och resor.

– Skattemedel ska användas aktsamt och efter de regelverk som finns. De brister som nu framkommit är helt oacceptabla. Jag beklagar djupt det som har inträffat, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

För att få en tydlig bild av hur Arkitekthögskolan följer regelverket genomförde universitetsstyrelsen, på initiativ från universitetet, 2012 en internrevision av högskolan. Rektor Lena Gustafsson ser mycket allvarligt på de brister som framkommer i den interna revisionsrapporten och har nu initierat olika åtgärder. Hon har också beslutat att omgående påbörja en rekrytering av en ny rektor för Arkitekthögskolan.

– Tyvärr har den här situation gjort att förtroendet för Arkitekthögskolans nuvarande rektor inte går att reparera. Det är en viktig nyckelroll och den som representerar universitetet måste kunna göra det på ett förtroendefullt sät, säger Lena Gustavsson.

Revisionsrapporten visar bland annat att det för ett flertal resefakturor saknas uppgifter om orsaken till resan. I granskningen framgår också att det under året varit en omfattande representationen vid Arkitekthögskolan. Vid vissa tillfällen har det även förekommit spritdrycker, vilket bryter mot universitetets alkoholpolicy.

I flera fall saknas dokumentation om resor och representation, något som gjort det omöjligt att fastställa om aktiviteterna är arbetsrelaterade, och därmed motiverade, eller inte. När det gäller representation konstateras i rapporten att den maximala kostnaden har överskridits.

– Arkitekthögskolan och arkitektutbildningen är viktig och unik för Umeå universitet. För att bygga upp verksamheten har det naturligtvis varit nödvändigt med resor för att initiera samarbeten med både nationella och internationella aktörer. På samma sätt som vi också ska kunna visa ett gott värdskap vid besök, men det ska självfallet ske inom det regelverk som universitetet har fastställt. Vi har tydliga regler att förhålla oss till, säger Lena Gustafsson.

Rapporten kommer att behandlas vid universitetsstyrelsens sammanträde den 19 februari. Internrevisionen genomför på uppdrag av universitetsstyrelsen granskningar av universitetets verksamhet. Tidigare kontroller visar att Umeå universitet på det stora hela följer det regelverk som finns.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet Telefon: 073-079 42 91
E-post: lena.gustafsson@adm.umu.se

Redaktör: Karin Wikman