"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-17

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet invigd

NYHET Tidigt i höstas invigdes Umeå universitets nybygg­da Arkitekthögskola. En viktig pusselbit i Konstnär­ligt campus – den världs­unika arena för utbildning, forskning och yrkesverk­samhet inom arkitektur, design, konst och digital kultur som växer fram vid Umeälvens strand.

Foto: Johan Gunséus

Umeås utveckling mot utpräglad kunskapsstad och kreativt, kulturellt centrum fortsätter. År 2014 blir Umeå europeisk kulturhuvudstad och då ska Konstnärligt campus stå klart och visa upp en miljö där konst, vetenskap och sam­ hälle knyts samman på ett tämligen unikt sätt.

2009 startade förvandlingen av området kring etablerade Designhögskolan och Konst­högskolan. Den första byggnad som nu står klar är Arkitekthögskolan med den nya utbildning som redan lockar studenter från hela världen. Därefter följer Bildmuseet med konsthall, den digitala experimentverkstaden Humlab-X, en helt ny konsthögskola och en inkubatorverk­ samhet som ska stötta start av företag i kreativa näringar. Byggnaderna länkas samman för att möten mellan studenterna ska uppstå och promenadstråk, café och restaurang ska skapa möten också mellan studenter och allmänhet.

Dansk pendlande rektor

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet är den första nystartade arkitektutbildningen i landet sedan 1964. Den första studentkullen började höstterminen 2009, samtidigt som Peter Kjaer kom från danska Århus för att bli skolans rek­tor. Efter ett första år i provisoriska lokaler har man nu flyttat in i den skräddarsydda byggnad som skapats av danska arkitektföretaget Hen­ning Larsen Architects och svenska White.

Husets fasad är av obehandlat trä och dess inre är lekfullt inrett med klättrande trappor och stora boxar som tycks sväva fritt i huskrop­pen. Ritsalarna inryms längs husets ytterkanter där många, mindre fönster har placerats ore­gelbundet.

Funktioner för ventilation, belysning och värme har integrerats på ett sinnrikt sätt. Här bjuds en öppen miljö med en bitvis impo­nerande takhöjd. Rustika material ger en indu­striell känsla – likt en verkstad för framtidens arkitekter.

Internationell prägel

Arkitekthögskolan beskrivs som ett laborato­rium för experimentell arkitektur där hållbar­het, resursmedvetenhet och internationella perspektiv är ledord för verksamheten. Den internationella tanken finns redan stadigt befäst genom lärare och studenter från när och fjärr­ran. Utbildningen vilar på en konstnärlig grund med fokus på viljan att arbeta för en bättre värld med starkt estetiskt, etiskt, politisk, socialt och miljömässigt engagemang.

Förverkligandet av Arkitekthögskolan sker genom ett samarbete mellan Umeå universitet och det lokala näringslivet, främst i form av Balticgruppen. Sammanlagt satsas under en sexårsperiod cirka 350 miljoner kronor, inklu­sive en donation på 36,6 miljoner från Baltics donationsstiftelse, på Konstnärligt campus.

Fakta:
Arkitekthögskolan erbjuder ett arkitekturprogram om 300 hp med 60 studieplatser. Utbildningen leder till en arkitektexamen, men det finns möjlighet att ta kandidatexamen efter tre år och masterexamen baserad på de två avslutande åren. Skolan leds av en styrelse med yrkesverksamma arkitekter, universitetsrepresentanter och studenter. Ett rådgivande organ, bestående av internationellt kända arkitekter och arkitektutbildare, finns med för att kvalitetssäkra och utveckla utbildningen.

Redaktör: Anette Olofsson