"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-01-14

Att angripa hjärntumörer via blodkärl

NYHET Medel som bromsar tillväxten av blodkärl kan komma att bli nya verktyg vid behandling av den svårbehandlade hjärntumörtypen maligna gliom, skriver Maria Sandström i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 23 januari.

Maligna gliom är en grupp hjärntumörer som är svåråtkomliga på grund av sin placering och sitt sätt att växa in i omgivande vävnad. Det är den vanligaste typen av hjärntumör hos vuxna och behandlingsmöjligheterna är fortfarande begränsade.

Två viktiga biologiska särdrag som skiljer de maligna hjärntumörer från godartade är tumörcellernas förmåga att sprida sig in i den normala hjärnvävnaden (migration) och förmågan till att stimulera nybildning av blodkärl (angiogenes). Det är egenskaper som avsevärt försvårar behandling med traditionella metoder som kirurgi och strålbehandling. Därför krävs en behandling som kan angripa alla utspridda tumörceller. Tumörer är beroende av blodkärl för att få näring och kunna växa. Ett av målen med studierna i avhandlingen var att slå ut tumörernas möjligheter att bilda blodkärl och därmed bromsa tillväxten.

I en experimentell modell krympte tumörerna påtagligt efter behandling med substansen vandetanib (Zactima), en tyrosinkinashämmare som stör nybildningen av blodkärl kring tumören. Effekten var störst i kombination med strålbehandling eller cytostatika. Substansen hämmar både en receptor som är viktig för blodkärlsnybildning och en som är viktig för tumörcellernas delning och tillväxt.

Dessutom upptäcktes förändringar av proteinmönstret i både tumörer och normal hjärnvävnad efter behandling med vandetanib. Det är av stor betydelse att tidigt och effektivt kunna utvärdera behandlingen för att också snabbt kunna förändra den när det behövs, och mycket talar för att mätning av proteinuttrycket kan vara ett lämpligt verktyg för det ändamålet.

Maria Sandström, född Lindgren, är född och uppvuxen i Almunge utanför Uppsala. Hon har tidigare tjänstgjort vid neurologkliniken, Uppsala akademiska sjukhus, och är numera verksam som läkare vid onkologkliniken, NUS, och doktorand vid Inst. för strålningsvetenskaper. Hon kan nås på tel. 090-785 85 24, mobil: 070-332 59 40,epost: maria.sandstrom@onkologi.umu.se

Fredagen den 23 januari försvarar Maria Sandström, Inst. för strålningsvetenskaper, sin avhandling med titeln Experimental therapies of malignant glioma, with emphasis on angiogenesis inhibition. Fakultetsopponent: Doc. Anja Smits, Uppsala Universitet.
Disputationen är rum kl. 13.00 i Sal Betula, by. 6M, NUS.

Porträttbild kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1955