"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-12-06

Att vårda kvinnor med bröstcancer

NYHET För att ge god vård vid bröstcancer måste personalen ha kunskap om både sina egna reaktioner och om hur kvinnan och hennes anhöriga upplever sjukdomen, skriver Gunvor Ödling i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 9 december.

Avhandlingen bygger på intervjuer med personal på en kirurgisk vårdavdelning. De intervjuade beskriver i allmänhet sina erfarenheter av att vårda kvinnor med bröstcancer som negativa. De mötte lidande kvinnor och deras anhöriga med stora behov av stöd men ansåg sig ofta vara oförmögna att tillgodose dessa behov. Det gav en känsla av maktlöshet och frustration.

Vårdpersonalens egna behov av stöd var inte heller tillgodosedda. En del vårdare beskrev egna erfarenheter av att kvinnor med bröstcancer kan ha god livskvalitet medan andra enbart hade teoretiska kunskaper om detta. De som följt kvinnor med bröstcancer under en längre tid hade en ljusare syn på denna sjukdom som sjukdom än de som bara sporadiskt mött kvinnor med denna sjukdom.

Vårdarna beskrev sin uppfattning om behovet av stöd hos kvinnor med bröstcancer samt sina egna stödbehov. Att få möjlighet att tala med någon och motta information beskrevs som det mest betydelsefulla för kvinnorna. Vårdarna själva hade behov av att få tala med varandra om sina erfarenheter. De beskrev att både de själva, patienterna och deras närmaste anhöriga fick otillräckligt stöd i samband med vård på en kirurgavdelning.

Vårdpersonalen fick möjlighet att med handledning reflektera över vårdsituationer i relation till patienter, anhöriga och sig själva. Reflexionerna berörde oftast svåra vårdsituationer och vårdarnas egna känslor dominerade i beskrivningarna. Svåra situationer i samband med vård av kvinnor med bröstcancer i avancerat skede gav känslor av obehag, maktlöshet och minskad självaktning.

Gunvor Ödling bor och arbetar i Östersund, tel. 063-16 56 56 (arb), e-post: Gunvor.Odling@mh.se

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för omvårdnad och har titeln Professional caregivers’ experiences of caring for women with breast cancer on a surgical ward. Svensk titel: Vårdpersonals erfarenheter av att vårda kvinnor med bröstcancer på en kirurgavdelning. Disputationen äger rum kl. 09.00 i Aulan, Vårdvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Maragrethe Lorensen, Inst. for sykepleievitenskap og helsofag, universitetet i Oslo.

Redaktör: Hans Fällman