"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-19

Avhandling: Kroppseget protein ökar överlevnad vid lungcancer

NYHET Höga nivåer av proteinet LRIG1 har koppling till bättre överlevnad i tidiga stadier av lungcancer. Det visas i en ny avhandling. Effekten beror förmodligen på ett flertal olika mekanismer i cancercellen.

Text: Ola Nilsson

LRIG är en familj proteiner som alla är inblandade i regleringen av kroppens tillväxtfaktorsignalering. Familjen består av proteinerna LRIG1, 2 och 3. I sin avhandling vid Institutionen för strålningsvetenskaper visar Samuel Kvarnbrink att cancerpatienter med höga nivåer av LRIG1 hade bättre överlevnad än patienter med låga eller icke mätbara nivåer. LRIG1 är ett kroppseget protein som binder och hämmar receptorer för tillväxtfaktorer.

Ett annat protein, LMO7, visades interagera med LRIG-proteiner på ett för patienten negativt sätt. Patienter som hade förekomst av LMO7 i tumörvävnad hade ingen överlevnadseffekt av LRIG1.

I avhandlingen studeras möjliga mekanismer som skulle kunna förklara varför LRIG1 är kopplat till bättre överlevnad. De patienter som hade en överlevnadseffekt var i precis de kliniska stadier där man erbjuder cytostatikabehandling efter operation för att förebygga metastaser längre fram. LRIG1 påverkade dock inte cancercellers känslighet för cytostatika som används eller för strålbehandling. Däremot kunde man se att lungcancerceller med vissa enskilda mutationer fick långsammare celldelning när de överuttryckte LRIG1. Det skulle kunna förklara en del av överlevnadseffekten. En annan förklaring är att flera cellinjer fick nedsatt förmåga att etablera nya kolonier från en enskild cell, något som är av betydelse för hur metastaser bildas.

Sammantaget kunde forskarna identifiera en koppling till överlevnad för LRIG1 som sannolikt beror på flera samspelande faktorer. Studierna har gått till så att vävnadsprover från 347 patienter med lungcancer i tidigt stadium som opererats för sin cancer färgades in med antikroppar för alla tre LRIG-proteinerna samt LMO7. Nivån av de olika proteinerna bedömdes och jämfördes mot patienternas överlevnadsdata. Lungcancerceller modifierades till att uttrycka högre nivåer av LRIG1 och studerades sedan med avseende på bland annat celldelningstakt och känslighet för cytostatikabehandling.

Samuel Kvarnbrink arbetar som ST-läkare på Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus.

Om disputationen

Samuel Kvarnbrink, Institutionen för strålningsvetenskaper, försvarar fredag 27 november kl. 9.00 sin avhandling LRIG1 i lungcancer — prognostiska effekter och mekanistiska studier. Fakultetsopponent Odd Terje Brustugun, Radiumhospitalet, Oslo, Norge. Huvudhandledare Mikael Johansson.

Kontakt

Samuel Kvarnbrink
Övrig/annan befattning
E-post
E-post