"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-29

Avhandling om multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

NYHET Långvarig smärta drabbar var femte svensk. Ett multimodalt rehabiliteringsprogram kan vara en effektiv metod för att hantera och minska smärtan. Men hur effektiv behandlingen är varierar beroende på kön och ålder. Det visas i en ny avhandling.

Text: Ola Nilsson

Det övergripande syftet med Linda Spinords avhandling var att studera effekter och erfarenheter av två multimodala rehabiliteringsprogram, MMRP, bland patienter med långvarig smärta i norra Sverige, med fokus på subgrupperna män och kvinnor samt tre åldersgrupper.

Vid ettårsuppföljning skattade patienterna i respektive MMRP minskad smärta och förbättrad mental hälsa. Kvinnorna uppvisade förbättringar inom fler områden  än männen i båda rehabiliteringsprogrammen. Vid sammanslagning av patienterna i de två MMRP visade resultatet att effekten var större hos männen direkt efter avslutad MMRP än hos kvinnorna.

Kvinnorna hade en lägre effekt än männen men den kvarstod vid ettårsuppföljningen, vilket den inte gjorde för männen. Den yngsta åldersgruppen förbättrades med större effekt på smärta och mental hälsa än de äldsta åldersgrupperna både efter MMRP och vid ettårsuppföljningen. De äldre åldersgrupperna visade förbättringar på fler områden än den yngsta åldersgruppen, både efter och vid ettårsuppföljningen. 

 

Heltidssjukskrivning vid ettårsuppföljningen påverkas av ett antal samverkande faktorer direkt innan MMRP såsom sjukskrivning, smärta, ångest, hälsorelaterad livskvalité samt tilltron till arbetsåtergång.  Faktorer som var av betydelse för heltidssjukskrivning ett år efter MMRP skiljde sig mellan kvinnor, män och för de olika åldersgrupperna, vilket visar på behovet av att skräddarsy rehabiliterande strategier för olika subgrupper.

Patienterna som vistades på patienthotell under MMRP gavs ökad möjlighet till att fokusera på sin rehabilitering genom mindre ansvar för hem och familj. Vistelsen på patienthotell bidrog till tid för egen reflektion men även tid för reflektion och samvaro med andra patienter med liknande erfarenheter. Det  bidrog till en medvetenhet om betydelsen av självomsorg. Vilket upplevdes göra skillnad för hantering av smärta i vardagen.

Långvarig smärta drabbar cirka 20 procent av Sveriges befolkning. Det leder ofta till begränsad funktion och minskad delaktighet med nedsatt arbetsförmåga och sjukskrivning som följd. Multimodala smärtrehabiliteringsprogram, MMRP, har utvecklats för att behandla personer med långvarig smärta som har förhållandevis stora svårigheter att klara sin vardag på grund av smärtan. Metoden innebär att man har ett fast team bestående av olika professioner som samordnar och planerat åtgärder för att uppnå mål som definierats tillsammans med patienten. Åtgärderna fokuserar på hanteringsstrategier för att patienterna ska få möjlighet att öka sitt deltagande i samhället och få en meningsfull vardag.

Metod: Patientrapporterade utfallsmått från nationella registret för smärtrehabilitering (NRS) har använts för att studera effekter av MMRP i Norrbotten och Västerbotten. Totalt deltog 439 personer (356 kvinnor och 83 män) i åldern 18-65 år. Patienterna delades in i tre åldersgrupper (18-30 år, 31-45 år och 46-65 år). Individuella intervjuer om patienternas erfarenheter av att vistas på patienthotell under MMRP genomfördes med åtta kvinnor och fyra män.

Linda Spinord jobbar som arbetsterapeut vid Rehabiliteringsmedicin på Sunderby sjukhus.

 

Om disputationen

Linda Spinord, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, försvarar fredag 4 juni kl. 13.00 sin avhandling Multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta i norra Sverige. Fakultetsopponent Stefan Bergman, Göteborgs universitet. Huvudhandledare Britt-Marie Stålnacke.

Kontakt

Linda Spinord
Övrig/annan befattning
E-post
E-post