"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-02-08

Avloppsreningsverk – speglar samhällets kemikalieanvändning

NYHET Kemikalier vi använder återfinns i avloppsreningsverken och kan belasta miljön via det renade vattnet eller via avloppsslammet. Ulrika Olofsson visar i sin avhandling att de svenska avloppsreningsverken renar vattnet i hög grad men att vissa kemikalier, t.ex. läkemedel och ämnen inkluderade i hygienprodukter, inte avlägsnas lika effektivt. Avhandlingen läggs fram vid Umeå universitet fredagen den 10 februari.

Ungefär 30 000 av de mer än 100 000 kemiska ämnen registrerade i EU uppskattas vara kemikalier som samhället använder varje dag. I detta kemikaliesamhälle utgör kommunala avloppsreningsverk en central länk mellan samhället och den yttre miljön.

Ulrika Olofsson har i sin avhandling kartlagt den svenska slamkvaliteten och undersökt hur reningseffektiviteten påverkas av kemikaliernas inneboende egenskaper. Hon har också genomfört en utvärdering angående sambanden mellan socioekonomisk användning av kemikalier och slamkvalitet samt om reglerande åtgärder vad gäller kemikalieanvändning kan bidra till en förbättrad slamkvalitet.

Kartläggningen av slamkvaliteten indikerar att ämnena kommer från bred användning och diffus spridning snarare än från industriella punktkällor. Statistiska undersökningar visar att halterna av många ämnen har en nedåtgående trend, vilket i sin tur stämmer väl överens med den mängd som används i samhället. Motsvarande resultat kan även ses hos de ämnen som visar en ökande tidstrend.

– Min kartläggning ökar både kunskapen och förståelsen för vilka ämnen som återfinns i avloppsslam. Denna information kan användas för att undersöka förändringar i tidstrender och vid revideringar av gränsvärden för avloppsslam, säger Ulrika Olofsson.

Hennes studier visar vidare att halterna av de undersökta ämnena i avloppsslam, dvs. slamkvaliteten, inte i någon större utsträckning påverkas av avloppsreningsverkets geografiska läge, storlek och behandlingsteknik.
Genom att studera vilka kemikalier som fanns kvar i det renade vattnet kan hon konstatera att vissa ämnen är svårare än andra att rena. Dagens avloppsreningsverk har problem att avlägsna många ämnen som på ett eller annat sätt sprids från fordon samt läkemedel och ämnen inkluderade i hygienprodukter.

– Min slutsats är att avloppsreningsverken måste bli bättre på att avskilja svårnedbrytbara vattenlösliga ämnen för att inte negativt belasta hälsa och miljö via direktutsläpp eller slam, säger Ulrika Olofsson.

Ulrika Olofsson är född och uppvuxen i Umeå. Hon tog sin civilingenjörsexamen i teknisk naturvetenskaplig kemi 2005 och påbörjade därefter sina doktorandstudier inom miljökemi vid kemiska institutionen, Umeå universitet.

Om disputationen:

Fredagen den 10 februari försvarar Ulrika Olofsson, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Removal processes in sewage treatment plants - Sludge quality and treatment efficiency of structurally diverse organic compounds. Svensk titel: Reningsprocesser i avloppsreningsverk - Slamkvalitet och reningseffektivitet av strukturellt varierande organiska föreningar. Disputationen äger rum kl 10.00 i Sal N320, Naturvetarhuset, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är Prof. Juliane Hollender, Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Schweiz.

Läs hela eller delar av avhandlingen på:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-51315

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ulrika Olofsson, kemiska institutionenTelefon: 090-786 93 22, 070-273 15 56
E-post: ulrika.olofsson@chem.umu.se
Porträttbild:

Redaktör: Ingrid Söderbergh