"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-18

Baltic satsar 20 miljoner kr på Umeå School of Education och humaniora

NYHET Baltics donationsstiftelse har vid dagens sammanträde beslutat att tilldela 3,1 miljoner kronor till utveckling av humaniora och närmare 2,8 miljoner till Umeå School of Education vid Umeå universitet. Dessutom har stiftelsen reserverat 14,5 miljoner kronor för framtida satsningar.

Stödet till humaniora ska användas till rekrytering av unga forskare och internationalisering inom de humanistiska utbildningarna under år 2009 och 2010. Ytterligare 7,4 miljoner kronor reserverades till humaniora för åren 2011–2014.

– Baltics donation är en ovärderlig pusselbit i uppbyggnaden av stark forskning inom humaniora. Vi är oerhört glada över detta tillskott, som tillsammans med universitetsstyrelsens förväntade beslut innebär en mycket kraftig förstärkning av humaniora vid Umeå universitet, säger fakultetens dekanus Britta Lundgren.

Satsningen ingår i Humanistisk offensiv, utveckling av humaniora vid Umeå universitet, som den humanistiska fakulteten inledde 2006. De mest centrala insatsområdena utgörs av en satsning på förstärkt forskning vid fakulteten och internationalisering av såväl forskning som utbildning.

Donationen gör det möjligt att erbjuda internationella exkursioner och annat internationellt studerandesamarbete vid utbildningsprogram eller kurser på C-nivå vilket inte har varit möjligt under ett antal år, på grund av de minskade ersättningsnivåerna från staten för humanistisk utbildning.

– Bidraget innebär att Umeås utbildningar inom humaniora blir attraktivare i konkurrensen med andra lärosäten. Tillskottet gynnar också studenternas anställningsbarhet och på sikt även övergången till forskarutbildning och en mera internationaliserad forskarkarriär, förklarar Britta Lundgren.

När det gäller den andra delen av donationen innebär den att fakulteten, grovt räknat, kan erbjuda sex tvååriga postdoktorandanställningar till nydisputerade forskare.

Umeå School of Education, USE, tilldelas 2,74 miljoner kronor för perioden 2010-2011. Totalt reserveras 7,11 miljoner kronor för perioden 2012-2014.

Umeå universitetet reformerar lärarutbildning och forskning inom utbildningsvetenskap och pedagogik. Fakultetsnämnden för lärarutbildning läggs vid årsskiftet ner. Istället bildas det särskilda organet Umeå School of Education. Omorganisationen innebär en kraftsamling som är den största i landet som genomförts inom området. Universitetsstyrelsen förväntas besluta om en mångmiljonsatsning under perioden 2009-2014 för att stärka den utbildningsvetenskapliga forskningen.

Medlen från donationsstiftelsen ska användas för att stärka internationaliseringen av den utbildningsvetenskapliga forskningen genom 25 procents finansiering av en gästprofessur för åren 2010-2014, samt 20 tvååriga post-doktorandstipendier för åren 2011-2014.

– Det här är ett mycket välkommet tillskott i arbetet med att bygga upp en slagkraftig forskning och utbildning inom Umeå School of Education, säger Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education.

Stödet till gästprofessur och postdoktorander kommer att stärka de fyra utvalda forskningsområdena: mätning och utvärdering, läs- och skrivforskning, ICT, media och lärande, matematiklärande.

Kontaktpersoner:

Britta Lundgren, dekanus vid humanistiska fakulteten Tel: 090-786 62 43
E-post: britta.lundgren@kultmed.umu.se

Björn Åstrand, rektor för Umeå School of Education Tel: 070-642 42 12
E-post: bjorn.astrand@educ.umu.se

Göran Sandberg, rektor Umeå universitet Telefon: 070-318 12 75
E-post: rektor@adm.umu.se

Stark forskning inom humaniora och blivande School of Education:
http://www.umu.se/forskning/stark-forskning/starka-forskningsomraden/befolkning/http://www.umu.se/forskning/stark-forskning/starka-forskningsomraden/genusforskning/http://www.umu.se/forskning/stark-forskning/starka-forskningsomraden/nordliga-studier/http://www.umu.se/forskning/stark-forskning/starka-forskningsomraden/matematiklarande/

Balticgruppens ägare donerade i december 2007 100 miljoner kronor till Umeå universitet för utveckling av utbildning och forskning vid Umeå universitet.

Balticgruppen är ett fastighetsbolag som valt att göra samtliga sina satsningar och investeringar i Umeå. Fastighetsbeståndet omfattar omkring 250 000 m² och består i huvudsak av kommersiella fastigheter, fastigheter för Umeå universitet samt bostäder där det senaste tillskottet "trivselboende för äldre umebor" nu är under konstruktion.
http://www.balticgruppen.se/

Redaktör: Carina Dahlberg